Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Địa tạng Bồ tát Bổn thệ lực kinh – Chương 8

Posted in Baby by Peony Hằng Phương on 25 Tháng Mười Hai 2014

Phẩm Thứ Tám

CÁC VUA DIÊM LA VÀ QUYẾN THUỘC KHEN NGỢI

Lúc đó, trong dãy núi Thiết Vi có vô lưng Qu Vương cùng vi Thiên T Diêm La đng lên cung tri Ðao Li, đến ch ca Ðc Pht. Ðó là:

Qu Vương Ác Ðc,

Qu Vương Ða Ác,

Qu Vương Ði Tranh,

Qu Vương Bch H,

Qu Vương Huyết H,

Qu Vương Xích H,

Qu Vương Tán Ương,

Qu Vương Phi Thân,

Qu Vương Ðin Quang,

Qu Vương Lang Nha,

Qu Vương Thiên Nhãn,

Qu Vương Ðm Thú,

Qu Vương Ph Thch,

Qu Vương Ch Hao,

Qu Vương Ch Ha,

Qu Vương Ch Thc,

Qu Vương Ch Tài,

Qu Vương Ch Súc,

Qu Vương Ch Cm,

Qu Vương Ch Thú,

Qu Vương Ch M,

Qu Vương Ch Sn,

Qu Vương Ch Mng,

Qu Vương Ch Tt,

Qu Vương Ch Him,

Qu Vương Tam Mc,

Qu Vương T Mc,

Qu Vương Ngũ Mc,

K Li Tht Vương,

Ði K Li Tht Vương,

K Li Xoa Vương,

Ði K Li Xoa Vương,

A Na Tra Vương,

Ði A Na Tra Vương. 

Nhng v Ði Qu Vương như thế, mi v cùng vi trăm ngàn tiu qu vương, toàn cư ng cõi Diêm Phù Ð, ai ny đu có chc trách, đu có phn ch tr riêng.

Các v Qu Vương đó cùng vi Thiên T Diêm La, nương oai thn ca Ðc Pht và oai lc ca Đi B Tát Ða Tng , đng lên đến cung tri Ðao Li và đng qua mt phía.

Phần này tưởng là liệt kê đơn thuần, nhưng những phần liệt kê trong kinh cũng rất quan trọng và không nên bỏ qua, vì sao, những vị quỷ vương này vì đã nghe kinh nên sẽ thọ trì kinh, họ quản trị phần nào, cõi nào, vật nào, thì sẽ hỗ trợ những người thọ trì kinh này trong năng lực của họ. Ở đây chúng ta đọc kinh, cũng là nhắc đến họ, họ sẽ đến hỗ trợ chúng ta.

By gi, Thiên T Diêm La qu gi chp tay bch cùng Ðc Pht rng: Bch Ðc Thế Tôn! Nay chúng con cùng các v Qu Vương nh nương oai thn ca Ðc Pht và oai lc ca Đi B Tát Ða Tng mi đưc đến đi hi nơi cung tri Ðao Li này, mà cũng là chúng con đưc thin li vy. Nay con có chút vic nghi ng, dám bch hi Ðc Thế Tôn, cúi xin Ðc Thế Tôn t bi tuyên thuyết.

Ðc Pht bo Thiên T Diêm La: “Cho phép ông hi, Ta s vì ông mà nói rõ.”

Thiên tử diêm la cũng là bồ tát, lại ở trong chỗ mà địa tạng giáo hóa, chắc chắn cũng hiểu về các việc làm của đức địa tạng. Nên để người này hỏi về công đức của đức địa tạng, hẳn là tốt nhất

By gi, Thiên T Diêm La chiêm l Ðc Thế Tôn và ngoái nhìn B Tát Ða Tng, ri bch cùng Ðc Pht rng: Bch Ðc Thế Tôn! Con xem xét B Tát Ða Tng trong sáu đưng dùng trăm ngàn phương chưc đ cu đ nhng chúng sanh mc phi ti kh, chng t mt nhc. V Ði B Tát này có nhng s thn thông bt kh tư nghì như thế, nhưng chư chúng sanh va đưc thoát khi ti báo, chng bao lâu li phi đa vào ác đo na.

“Bch Ðc Thế Tôn! B Tát Ða Tng đã có thn lc bt kh tư nghì như thế, c sao hàng chúng sanh chng chu nương v thin đo đ đưc gii thoát mãi mãi? Cúi xin Ðc Thế Tôn dy rõ vic đó cho chúng con.”

Thiên tử Diêm la nói câu đó nghe cũng nản, mà lại là đề cao sự kiên nhẫn của địa tạng bồ tát, và cũng nói lên tính tình cố chấp của những người không sáng suốt.

Ðc Pht bo Thiên T Diêm La: “Chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Ð tánh tình cang cưng, khó điu khó phc. Ði B Tát đây trong trăm ngàn kiếp đã tng cu vt nhng chúng sanh đó, làm cho h sm đưc gii thoát.

“Nhng ngưi b ti báo cho đến b đa vào đưng đi ác, B Tát dùng sc phương tin nh sch ci gc nghip duyên, làm cho h hiu đưc các vic đi trưc. Nhưng vì chúng sanh trong cõi Diêm Phù Ð kết ác tp nng, va ra khi li tr vào, làm nhc cho B Tát phi tri qua nhiu s kiếp đ đ thoát.

Vì kết ác tập nặng, cũng là kết nghiệp nặng, quen làm theo đường dữ, tính khí khó thay đổi nên vừa thoát được các đường dữ thì lại lạc đường tiếp tục khốn khổ.

“Ví như có ngưi quên mt nhà mình, đi lc vào đưng him; trong con đưng him đó có rt nhiu qu D-xoa, cùng cp, sói, sư t, rn đc, bò cp. Ngưi mê mui đó trong đưng him ch chng giây lát là s gp các th đc.

“Có mt v Tri Thc hiu nhiu phép thut, khéo ngăn tr th đc đó, cho đến qu D-xoa cùng các loài ác đc v.v…, cht gp ngưi mê mui kia đang mun đi vào đưng him, bèn vi bo rng: Ô hay, ông kia! Vì c gì mà vào con đưng này? Ông có phép thut l gì có th ngăn tr các th đc chăng?

“Ngưi lc đưng cht nghe li y mi biết là đưng nguy him, lin lùi li, mun ra khi con đưng đó. V Thin Tri Thc kia nm tay dìu dt, dn ra khi đưng him, tránh khi các s ác đc, và đến con đưng tt lành, làm cho đưc an lc; ri bo rng: Này ngưi lc đưng! T nay v sau ch đi vào con đưng đó na. Ai mà vào con đưng đó t khó ra đưc, li còn b tn tánh mng!

Ngưi lc đưng đó cũng sanh lòng cm trng. Lúc t bit nhau, v Tri Thc li căn dn thêm: ‘Nếu gp ngưi thân quen, cùng nhng ngưi đi đưng hoc trai hoc gái, thì hãy bo vi h rng con đưng đó có nhiu s ác đc, vào đó có th mt c tánh mng. Ông ch đ cho nhng ngưi y t vào ch chết.

“Vì thế nên B Tát Ða Tng đy đ đc đi t bi, cu vt nhng chúng sanh mc ti kh, khiến cho h đưc sanh trong cõi tri, cõi ngưi, hưng s vui sưng vi diu.

“Nhng k có ti đó rõ biết s kh trong nghip đo ri, khi đã đưc ra khi, vĩnh vin chng còn tr vào na; như ngưi lc đưng đi lm vào con đưng him, gp v Thin Tri Thc dn cho ra, không bao gi còn lc vào na, gp g ngưi khác li khuyên ch vào đưng y, còn t nói rng: Tôi b mê lm, nay đưc thoát ra ri, không còn tr vào đó na. Nếu đi vào na và còn mê lm, không biết đó là con đưng him nn mà mình đã tng lc vào, thì có th đến phi mt mng.

“Như có nhng chúng sanh b đa vào ác đo, B Tát Ða Tng dùng sc phương tin khiến h đưc gii thoát, sanh trong cõi tri, cõi ngưi, nhưng ri h li tr vào ln na; nếu kết nghip nng n thì h phi mãi chn đa ngc, không lúc nào đưc gii thoát.”

By gi, Qu Vương Ác Ðc chp tay cung kính bch cùng Ðc Pht rng: Bch Ðc Thế Tôn! Hàng Qu Vương chúng con s đông vô lưng, cõi Diêm Phù Ð hoc làm li ích cho ngưi, hoc làm tn hi cho ngưi, mi mi không ging nhau. Nhưng vì nghip báo khiến quyến thuc chúng con đi khp thế gii làm ác nhiu, làm thin ít.

Nghiệp báo của người chịu ác, và nghiệp báo của quỷ làm ác. Nghe giọng thì thấy kể cả quỷ sứ cũng chả thích thú gì chuyện làm ác, muốn làm thiện mà hai nghiệp quyến luyến buộc họ phải ác vậy. Ai cho ta lương thiện?

“Ði qua sân nhà ngưi ta, hoc thành ph, xóm làng, trang tri, vưn cây, bung nhà, trong đó như có ngưi nam k n nào tu đưc thin s bng my lông si tóc; cho đến treo mt tràng phan, mt bo cái và dâng chút hương, chút hoa cúng dưng tưng Pht cùng tưng B Tát, hoc chuyn đc tôn kinh, đt hương cúng dưng cho mt bài k, mt câu kinh; thì hàng Qu Vương chúng con s kính l ngưi đó như kính l các đc Pht thu quá kh, hin ti cùng v lai.

Trong kinh điển đại thừa, thì chỉ cần nhắc đến Phật là đã gieo duyên với Phật, có vị sư già đắc quả la hán chỉ bởi hơn 8 vạn đại kiếp về trước từng nói một tiếng Mô Phật do bị hổ vồ. Hơn nữa xét cho đến cùng thì tận cùng của tâm chính là phật, mỗi sinh linh đều bình đẳng trong phật tính này, dù bên ngoài có khác nhau thế nào, thì phật tính là đồng nhất và đầy đủ các công năng diệu dụng, thần thông đại lực y hệt như các đức phật. Phật cũng nói: ta là phật đã thành, các người là phật sẽ thành.

“Chúng con ra lnh cho các tiu qu có oai lc ln và thn Th Ða đu phi bo v, che ch, chng đ cho các vic d, các tai nn bt k, hoc bnh nan y, bnh him nghèo bt k, cho đến nhng vic không va ý đến gn ch ca các nhà đó, hung là đ cho vào ca!

Lời nguyện hứa độ trì kinh pháp của quỷ vương

Ðc Pht khen ngi Qu Vương rng: “Lành thay! Lành thay! Các ông cùng vi Vua Diêm La có th ng h các thin nam thin n như thế! Ta cũng bo Phm Vương, Ðế Thích h v các ông!”

Đức phật khen ngợi người phát nguyện, và cũng hứa trợ giúp, điều này giống như thái độ khuyến khích dành cho các bồ tát khác.

Ðc Pht nói li y xong, trong Pháp Hi có mt v Qu Vương tên là Ch Mng bch cùng Ðc Pht rng: Bch Ðc Thế Tôn! Nghip duyên căn bn ca con là ch v nhân mng cõi Diêm Phù Ð, khi sanh khi t đu do con làm ch. Bn nguyn ca con thì rt mun làm li ích, nhưng vì chúng sanh không hiu ý con nên đến ni khi sanh khi t đu không đưc an n; ti sao thế?

“Ngưi cõi Diêm Phù Ð lúc mi sanh xong, không k là con trai hay con gái, hoc khi sp sanh, ch nên làm thin s đ thêm s li ích cho nhà ca, thì t nhiên Thn Th Ða s vô cùng hoan h, ng h cho c m ln con đu đưc s an lc ln, hàng quyến thuc cũng đưc li ích.

“Hoc khi đã sanh ri thì nên cn thn, ch giết hi đ ly nhng v tươi ngon cung cp cho ngưi sn mu, cùng nhóm hp hàng quyến thuc li đ ung rưu, ăn tht, ca hát, đánh đàn, thi sáo; vì có th khiến cho c m ln con chng đưc an lc.

“Vì sao thế? Bi vì lúc sanh n khó khăn đó, có vô s ác qu cùng vng lưng, tinh m, mun ti ăn huyết tanh. Chính con sm đã sai các thn linh ca nhà ca đt đai phi bo h ngưi mđa con, làm cho h đưc an vui mà hưng nhiu s li ích.

“Nhng ngưi này thy s an n vui v thì nên to phưc đ báo đáp các thn Th Ða, thế mà trái li, h còn giết hi, t tp quyến thuc; vì l này, h phm ti tt phi t gánh chu, ngưi mđa con đu b tn hi!

“Li cõi Diêm Phù Ð, nhng ngưi sp mng chung, bt lun là thin hay ác, con đu mun cho h không b đa lc vào đưng ác; hung chi là k t tu thin căn, làm tăng oai lc ca con!

“Nhng ngưi làm thin cõi Diêm Phù Ð, đến lúc lâm chung cũng còn có trăm ngàn qu thn trong ác đo hoc biến làm cha m, cho đến hàng quyến thuc, dn dt ngưi chết khiến cho lc vào ác đo; hung chi là nhng k vn đã to ác!”

“Bch Ðc Thế Tôn! Nhng k nam ngưi n cõi Diêm Phù Ð, lúc lâm chung thì thn thc hôn ám mê mui, không phân bit đưc thin ác, cho đến mt và tai đu không còn thy nghe gì na.

“Hàng quyến thuc phi nên thiết đi cúng dưng, chuyn đc tôn kinh, nim danh hiu ca Pht cùng B Tát; nhng thin duyên như thế có th khiến cho ngưi chết thoát khi các đưng ác, và các ma qu, ác thn đu phi rút lui hoc gii tán.

“Bch Ðc Thế Tôn! Tt c chúng sanh lúc lâm chung nếu đưc nghe đến danh hiu ca mt đc Pht, danh hiu ca mt v B Tát, hoc mt câu hay mt bài k trong kinh đin Ði Tha, con xem xét thy hng ngưi y, tr năm ti Vô Gián và ti sát hi, còn nhng nghip ác nho nh đáng phi đa vào đưng ác thì chng bao lâu đu đưc thoát khi c.

Ông chủ mạng quỷ vương này phụ trách việc sinh tử của các sinh linh,chính vì vậy hiểu hết việc, hiểu rằng sinh mạng con vật cũng đáng quý, và bình đẳng. Việc giết hại không đem lại sự lành, lại chưa chắc đã tốt cho người bệnh. Những hướng dẫn tập trung vào việc sinh tử cần được ghi nhớ kỹ để áp dụng.

Ðc Pht bo Ch Mng Qu Vương rng: Ông vì lòng đi t nên có th phát đi nguyn, trong sanh t cu h chúng sanh như thế. Như trong đi sau có k nam ngưi n nào đến thi đim sanh t, thì ông ch rút li li nguyn đó, mà nên làm cho h thy đu đưc gii thoát, mãi mãi đưc an vui.

Qu Vương bch cùng Ðc Pht rng: “Xin Ðc Thế Tôn ch lo! Trn đi con luôn luôn ng h chúng sanh cõi Diêm Phù Ð, làm cho lúc sanh lúc t đu đưc an vui. Ch mong các chúng sanh trong lúc sanh cùng lúc t đu tin theo li con, thì không ai là không đưc gii thoát và đưc li ích ln c!

By gi, Ðc Pht bo B Tát Ða Tng rng: V Ði Qu Vương ch v sanh mng đây, đã tng tri qua trăm ngàn đi làm v Ði Qu Vương, ng h chúng sanh trong lúc sanh và lúc t. Bc Ði Sĩ này vì lòng t bi phát nguyn hin thân đi qu, ch tht ra không phi qu.

“Quá mt trăm by mươi kiếp sau, ông y s đưc thành Pht hiu là Vô Tưng Như Lai, kiếp tên là An Lc, thế gii tên là Tnh Tr, th mng ca Ðc Pht đó đến s kiếp không th tính đếm đưc.

“Này Ða Tng B Tát! Nhng vic ca v Ði Qu Vương đó thì không th nghĩ bàn như thế; hàng tri, ngưi đưc đ thoát cũng đến s không th hn lưng.

Đức phật nhắc nhở, sách tấn, khuyên bảo, tán dương quỷ vương, đây là đại bồ tát, ngoài hiện tướng ác quỷ, trong là tâm trí của phật bồ tát, 170 kiếp không phải là xa, gần quá rồi. Phật thọ kí cho sẽ thành phật là điều vui mừng của quỷ vương và cũng của những sinh linh có duyên với quỷ vương chủ mạng trong cõi giới này.   

Advertisements

Địa tạng Bồ tát Bổn thệ lực kinh – Chương 7

Posted in Baby by Peony Hằng Phương on 25 Tháng Mười Hai 2014

Phẩm Thứ Bảy

LỢI ÍCH CHO CẢ KẺ CÒN NGƯỜI MẤT

Lúc đó, Ða Tng B Tát Ma Ha Tát bch cùng Ðc Pht rng: “Bch Ðc Thế Tôn! Con xem xét chúng sanh trong cõi Diêm Phù, c tâm đng nim không chi là chng phi ti. H t b nhng thin li có đưc và phn nhiu thi tht tâm tt ban đu, nếu gp ác duyên thì nim nim tăng trưng. Nhng hng ngưi này như k đi trong bùn ly mà còn mang đá nng, nên càng khn đn, nng thêm dn, chân càng lún xung sâu. 

Lúc đó, Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch cùng Ðức Phật rằng: “Bạch Ðức Thế Tôn! Con xem xét chúng sanh trong cõi Diêm Phù,: chính là cõi chúng ta đang sống, Diêm Phù đề là tên một loại cây ấn độ, vì khoảng không gian này có hình giống cái cây diêm phù, làm bằng vàng ròng quý nên gọi tên như thế

cử tâm động niệm không chi là chẳng phải tội. Làm người tốt ở thế giới này thật khó.

Họ từ bỏ những thiện lợi có được và phần nhiều thối thất tâm tốt ban đầu, : do lao theo cuộc sống, lao theo sự tham đắm và các niệm ác nên thối thất, nếu gặp ác duyên thì niệm niệm tăng trưởng.

Nếu đưc gp hàng Tri Thc thì s đưc gánh vác giùm bt, hoc gánh hết cho. Vì hàng Tri Thc đó có sc rt mnh, li dìu đ, khuyến khích làm cho mnh chân lên. Nếu đến ch đt bng phng ri, thì phi xét nghĩ đến con đưng him xu y, không đi vào đó na.”

Hàng tri thức chính là chỉ các phật, bồ tát…

“Bch Ðc Thế Tôn! Nhng chúng sanh tp khí xu ác, bt đu t my mún ri ln đến nhiu vô lưng. 

Thì cứ nhìn trẻ con ngây thơ ngoan ngoãn cho tới khi trưởng thành như chúng ta, ngày ngày một niệm vơ vào chăm sóc cho bản thân, không nghĩ gì đến người khác.

Ðến khi nhng chúng sanh có tp khí như thế sp sa mng chung, thì cha m cùng quyến thuc nên vì h mà to phưc đc, đ giúp cho l trình phía trưc ca h. Hoc treo phan lng và thp đèn du, hoc chuyn đc tôn kinh, hoc cúng dưng tưng Pht cùng tưng ca chư Thánh, cho đến nim danh hiu ca Pht, B Tát cùng Bích Chi Pht, làm cho mi danh mi hiu đu thu vào nhĩ căn ca ngưi sp mng chung, hoc nơi bn thc nghe biết. 

Các chúng sanh đó, c theo nghip ác đã gây to mà suy lưng qu báo chiêu cm, tt phi đa vào ác đo; song nh quyến thuc vì k lâm chung mà tu nhân Thánh này, các ti đó thy đu tiêu sch. 

Như sau khi ngưi y đã chết, nếu li có th trong bn mươi chín ngày vì ngưi y mà tu to nhiu phưc lành, thì có th làm cho ngưi chết đó vĩnh vin xa lìa chn ác đo, đưc sanh vào cõi tri hoc cõi ngưi, hưng s vui thù thng vi diu; quyến thuc hin ti cũng đưc vô lưng li ích.”

“Vì l đó nên nay con đi trưc Ðc Pht Thế Tôn, cùng Thiên Long Bát B, nhân và phi nhân v.v… mà khuyên bo các chúng sanh trong cõi Diêm Phù Ð: Vào ngày lâm chung, cn phi cn thn, ch giết hi và ch gây to ác duyên, cũng đng bái tế qu thn, cu xin vng lưng. 

Vì sao thế? Vì vic sát hi cho đến tế bái đó không có my may năng lc li ích cho ngưi mt, mà ch kết thêm ti duyên, làm cho nng thêm mà thôi. 

Gi s ngưi chết đó, trong đi v lai hoc đi hin ti, đc đưc phn Thánh Qu, s sanh vào cõi tri, cõi ngưi; nhưng vì lúc lâm chung b hàng quyến thuc gây to ác nhân, làm cho ngưi chết cũng mc ly ương ly, phi đi bin, chm sanh vào chn tt lành. 

Hung chi là ngưi sp chết lúc sng chưa tng có chút thin căn, phi y theo bn nghip mà t đa ác đo! Hàng quyến thuc n nào làm tăng nghip ti ca ngưi y?! 

Ví như có ngưi t x xa đến, tuyt lương thc đã ba ngày, li vác theo đ vt nng hơn trăm cân, bng gp k lân cn gi ít món đ na, vì thế mà càng khn đn, nng n thêm.”

Đoạn này là lời dạy dành cho nhà nào có tang sự

“Bch Ðc Thế Tôn! Con xem xét chúng sanh cõi Diêm Phù Ð, trong giáo pháp ca chư Pht, nếu có th làm thin s chng bng mt si lông, mt git nưc, mt ht cát, mt my bi, thì tt c đu t mình đưc s li ích.” 

Đây lại là một lời nguyện lớn của đức địa tạng. Đối với lời nguyện này, chỉ cần nhớ là đức địa tạng sẽ trợ giúp khi chúng ta cần và nhớ nghĩ kêu cầu ngài.

Nói li như thế xong, trong Pháp Hi có mt v Trưng Gi tên là Ði Bin, ông Trưng Gi này t lâu đã chng Vô Sanh, hin thân Trưng Gi đ hóa đ mưi phương, chp tay cung kính hi Ða Tng B Tát rng: “Thưa Ði Sĩ! Trong cõi Nam Diêm Phù Ð có chúng sanh nào sau khi mng chung mà hàng quyến thuc k ln ngưi nh, đu vì ngưi chết đó mà tu công đc, cho đến thiết trai, to nhng thin nhân, thì ngưi chết đó có đưc li ích ln và đưc gii thoát chăng?

Đại Biện cũng đã chứng vô sanh, cũng là bồ tát thị hiện mà hỏi kỹ càng về việc tang sự thì là vì lợi ích của các sinh linh khác.

Ða Tng B Tát đáp rng: “Này ông Trưng Gi! Nay tôi vì tt c chúng sanh trong hin ti cùng v lai, nương oai lc ca Ðc Pht mà lưc nói v vic đó. 

Này ông Trưng Gi! Nhng chúng sanh hin ti hay v lai, lúc sp mng chung mà nghe đưc danh hiu ca mt đc Pht, danh hiu ca mt v B Tát, danh hiu ca mt v Bích Chi Pht, thì bt lun là có ti hay không ti, thy đu đưc gii thoát c.”

Đoạn này nghe có vẻ vô lý, nhưng phải trải qua lúc gần chết, suýt chết… thì sẽ hiểu những lúc như thế, để đôi tai tỉnh táo mà nghe được danh hiệu thì thật là khó khăn. Đầu tiên thân thể đau nhức, sau đó tai cũng không nghe được nữa, rồi tới việc hơi sức đã tàn, sau đó là oan gia trái chủ, vong linh đòi mạng cùng kéo đến, rồi con cái gia đình không tin kính phật pháp…. Nên để nghe được một danh hiệu giải thoát rất khó khăn.

“Như có ngưi nam hoc ngưi n nào, lúc sng đã không tu thin nhân mà li to nhiu nghip ti, sau khi mng chung li đưc hàng quyến thuc vì ngưi chết mà tu to phưc li ln nh; thì tt c Thánh s, trong by phn công đc, ngưi chết đưc mt phn, còn sáu phn thuc v ngưi sng hin lo tu to đó. 

Cúng 7 ngày thì vong linh được 1 ngày, chỉ được 1/7, vì vậy người nào muốn giúp đỡ quyến thuộc thì sẽ phải cố lên 7 lần so với bình thường. Cũng là tự tu cho mình vậy.

Vì thế cho nên, các thin nam thin n hin ti và v lai, nghe li nói va ri đó nên c gng t tu hành, thì đưc hưng trn phn công đc. 

Chờ đến khi thân xác tan rã, không nghe được nữa thì mới muốn nghe là đã muộn, vô cùng khó khăn.

Ði qu Vô Thưng không hn mà đến, thn hn vơ vn mt m, chưa rõ là ti hay phưc, trong bn mươi chín ngày như ngây như điếc, hoc ti các ty s đ bin lun v nghip qu, sau khi thm đnh xong thì c y theo nghip mà th sanh. 

Thánh nữ bên mặt biển khổ địa ngục đã chứng kiến các tội nhân thế nào, thì đây chính là phần nhắc lại của cảnh đó.

Trong lúc chưa biết ra sao đó thì đã ngàn muôn su kh, hung là phi b đa vào các ác đo! 

Ngưi chết đó khi chưa đưc th sanh, trong bn mươi chín ngày luôn luôn trông ngóng hàng ct nhc quyến thuc tu to phưc lc đ cu vt cho. Quá ngày y ri thì c theo nghip mà th báo. 

Nếu là ti nhân thì phi tri qua trong trăm ngàn năm, không có ngày đưc gii thoát; còn nếu là năm ti Vô Gián thì phi đa vào đi đa ngc, chu mãi nhng s đau kh trong ngàn kiếp muôn kiếp.”

Đó là lý do tại sao chữ Hiếu trong phật giáo có cả phần khuyến khích bố mẹ, gia đình siêng tu tập, hướng theo phật pháp

“Li na, này ông Trưng Gi! Sau khi nhng chúng sanh gây nghip ti như thế mng chung, hàng ct nhc quyến thuc vì h mà làm chay cúng dưng đ tr giúp nghip đo, thì khi thc ăn chưa làm xong cùng trong lúc đang làm, chđem nưc go, lá rau đ vung vãi nơi đt, cho đến các th đ ăn chưa dâng cúng cho Pht và chư Tăng thì chng đưc ăn trưc. 

Nếu ăn trái phép và không đưc tinh sch k lưng, thì ngưi chết đó trn không đưc tr lc nào c

Nếu có th k lưng gi gìn tinh sch đem dâng cúng cho Pht cùng Tăng, thì trong by phn công đc, ngưi chết hưng đưc mt phn. 

Này ông Trưng Gi! Vì thế nên nhng chúng sanh trong cõi Diêm Phù, sau khi cha m hay ngưi quyến thuc chết, nếu có th thiết trai cúng dưng, chí tâm cu khn, thì nhng ngưi như thế, k còn ln ngưi mt đu đưc li ích c.” 

Phần này hướng dẫn cách làm đồ cúng, phải tinh sạch kỹ lưỡng

Nói li này xong, ti cung tri Ðao Li có ngàn muôn c na-do-tha qu thn ca cõi Diêm Phù Ð đu phát tâm B Ð vô lưng. 

Ông Trưng Gi Ði Bin làm l mà lui ra.

Địa tạng Bồ tát Bổn thệ lực kinh – Chương 6

Posted in Baby by Peony Hằng Phương on 25 Tháng Mười Hai 2014

Phẩm Thứ Sáu

NHƯ LAI TÁN THÁN

Lúc đó, toàn thân ca Ðc Thế Tôn phóng ra ánh sáng ln soi khp trăm ngàn muôn c thế gii nhiu như cát sông Hng ca chư Pht, li phát ra âm thanh ln bo khp các thế gii ca chư Pht rng: 

“Tt c hàng B Tát Ma Ha Tát cùng Tri, Rng, Qu, Thn, nhân, phi nhân, v. v… hãy lng nghe hôm nay Ta xưng dương tán thán Ða Tng B Tát Ma Ha Tát v vic trong mưi phương thế gii, hin sc t bi oai thn to ln không th nghĩ bàn, đ cu giúp tt c nhng k ti kh

Sau khi Ta dit đ, thì hàng B Tát Ði Sĩ các Ông, cùng vi Tri, Rng, Qu, Thn v. v… nên dùng nhiu phương tin đ gìn gi Kinh này, khiến tt c chúng sanh đu chng đưc cnh vui Niết Bàn.” 

Nói li y xong, trong Pháp Hi có mt v B Tát tên là Ph Qung cung kính chp tay bch cùng Ðc Pht rng: “Nay con nghe Ðc Thế Tôn tán thán Ða Tng B Tát có đc oai thn rng ln bt kh tư nghì như thế, con trông mong Ðc Thế Tôn li vì nhng chúng sanh trong thi Mt Pháp đi sau, mà tuyên thuyết các s nhân qu ca Ða Tng B Tát làm li ích cho hàng Tri, Ngưi; hu làm cho Thiên Long Bát B và chúng sanh trong đi sau thy đu kính vâng li ca Ðc Pht.”

Lúc by gi, Ðc Thế Tôn bo B Tát Ph Qung cùng t chúng rng: “Lng nghe! Lng nghe! Ta s vì các Ông mà lưc nói v nhng s phưc đc ca Ða Tng B Tát làm li ích cho hàng Tri, Ngưi.”

Phổ Quảng, tên này có nghĩa là Ban bố rộng khắp, Phổ là phổ biến, quảng là rộng. Như vậy bồ tát Phổ quảng thưa hỏi việc thuộc chức trách của ngài vậy. Tuy nhiên chính vì vậy mà phẩm này vô cùng quan trọng đối với chúng ta, những người trì kinh.

Ngài Ph Qung bch rng: “Vâng! Bch Ðc Thế Tôn! Chúng con vui mng mun đưc nghe.” 

Ðc Pht bo B Tát Ph Qung: “Trong đi v lai, như có thin nam t hay thin n nhân nào nghe đưc danh hiu ca Ða Tng B Tát Ma Ha Tát, hoc là chp tay, hoc là tán thán, hoc là đnh l, hoc là luyến m, ngưi đó s qua khi ti kh trong ba mươi kiếp. 

Qua tội khổ trong 30 kiếp, tức không đọa đường ác 30 kiếp.

Này Ph Qung! Như có thin nam t hay thin n nhân nào, hoc tô v hình tưng, hoc dùng đt, đá, keo, sơn, vàng, bc, đng, st, tc tưng B Tát này, ri c mt ln chiêm ngưng mt ln đnh l, thì ngưi đó s đưc sanh lên cõi tri Ba Mươi Ba mt trăm ln, vĩnh vin không phi đa vào ác đo. 

Gi s phưc tri đã hết, phi sanh xung nhân gian, cũng vn làm v Quc Vương, không h mt s li ln.”

Sinh thiên, làm vua bằng việc chiêm ngưỡng, cúi đầu lễ bái

“Gi s có ngưi n nào nhàm chán n thân, hết lòng cúng dưng tưng v ca B Tát Ða Tng, cùng nhng tưng bng đt, đá, keo, sơn, đng, st, v.v…, ngày ngày như thế, không h thi chuyn; li thưng đem hoa, hương, đ ăn, thc ung, y phc, gm la, tràng phan, tin bc, vt báu v.v… cúng dưng; thì ngưi thin n đó sau khi mãn mt báo thân n hin ti, thi đến trăm ngàn muôn kiếp còn không sanh vào thế gii có ngưi n, hung h là th li n thân! 

Tr phi vì nguyn lc t bi, mun th n thân đ đ thoát chúng sanh, còn thì nương nơi sc cúng dưng Ngài Ða Tng cùng sc công đc, trong trăm ngàn muôn kiếp chng còn phi th n thân na.”

Mãn kiếp đầu thai làm con trai thay vì làm con gái, nếu nhàm chán thân nữ.

“Li na, này Ph Qung! Nếu có ngưi n nào chán thân xu xí và nhiu bnh tt, đến trưc tưng ca Ða Tng B Tát, chí tâm chiêm l trong chng mt ba ăn, ngưi n đó trong ngàn muôn kiếp s đưc th sanh thân hình tưng mo viên mãn. Ngưi n xu xí đó, nếu không nhàm chán thân gái, thì trong trăm ngàn muôn c đi thưng làm Vương N, cho đến Vương Phi, hoc con gái dòng dõi T Ph, Ði Quan, Ði Trưng Gi, đoan chánh th sanh, các tưng viên mãn. 

Do chí tâm chiêm l hình tưng ca Ða Tng B Tát mà đưc phưc như thế.” 

Xinh đẹp, giàu sang, vì mình nhìn cái gì quý yêu cái gì mình sẽ theo họ mà lập hạnh, theo họ mà làm.. Rồi có tướng tốt đẹp tương ứng với cái nhân hành động của mình

“Li na, này Ph Qung! Như có thin nam t, thin n nhân nào có th đi trưc tưng B Tát mà tri các th k nhc, cùng ca vnh, tán thán, cúng dưng hương hoa, cho đến khuyến hóa đưc mt ngưi hay nhiu ngưi; hng ngưi đó trong đi hin ti cùng v lai thưng đưc trăm ngàn Qu Thn ngày đêm theo h v, không đ cho nhng vic hung d đến tai, hung là đ cho chu các tai v bt ng!”

Được quỷ thần hộ vệ

“Li na, này Ph Qung! Trong đi sau như có ác nhân cùng ác thn, ác qu nào thy k thin nam, thin n quy kính cúng dưng, tán thán, chiêm l hình tưng ca B Tát Ða Tng, mà vng sanh khinh chê là không có công đc cùng s li ích, hoc nhăn răng ra cưi, hoc chê sau lưng, hoc khuyên bo ngưi khác cùng chê, hoc mt ngưi chê, hoc nhiu ngưi chê, cho đến sanh lòng chê bai trong chng mt nim; nhng k như thế, sau khi mt ngàn đc Pht trong Hin Kiếp dit đ c, vì ti báo khinh chê nên vn còn trong đa ngc A T chu ti cc nng. 

Qua khi kiếp này xong mi th thân ng qu, ri mãi đến mt ngàn kiếp sau mi th thân súc sanh; li phi tri qua mt ngàn kiếp na mi đưc thân ngưi. Du th thân ngưi, nhưng là hng bn cùng h tin, các căn không đy đ, thưng hay b nghip ác kết buc vào tâm, chng bao lâu li phi đa vào ác đo.” 

“Cho nên, Ph Qung, khinh chê s cúng dưng ca ngưi khác mà còn mc phi ti báo như thế, hung là t sanh ác kiến hy dit!” 

Chê bai phải chịu quả báo

“Li na, này Ph Qung! Nếu trong đi sau có ngưi nam hay ngưi n nào nm lit mãi trên giưng gi, cu sng hay cu chết đu không đưc, hoc đêm mng thy ác qu cho đến k thân thích trong nhà, hoc đi trên đưng him, hoc nhiu ln b bóng đè, hoc cùng qu thn do chơi…”

“Tri qua nhiu ngày nhiu tháng nhiu năm, tr nên gy mòn, lao sái; trong gic ng kêu gào kh s, thm thiết không vui. Ðây đu là do nơi nghip đo còn đang lun đi, chưa quyết đnh là nh hay nng, nên hoc là khó chết, hoc là khó lành. 

Mt phàm tc ca k nam, ngưi n không th bin rõ vic đó, ch nên đi trưc tưng ca chư Pht, chư B Tát, ln tiếng đc tng Kinh này mt biến; hoc ly nhng vt ưa thích ca ngưi bnh như y phc, đ quý báu, nhà ca, rung vưn…, đi trưc ngưi bnh mà ln tiếng xưng rng: 

‘Chúng con, tên đó h đó, xin vì ngưi bnh này mà đi trưc kinh, tưng, thí x nhng vt này đ hoc cúng dưng kinh tưng, hoc to hình tưng ca Pht, B Tát, hoc xây dng chùa tháp, hoc sm đèn du thp cúng, hoc cúng vào Thưng Tr. 

Xưng lên như vy ba ln đ cho ngưi bnh đưc nghe biết. 

Gi s các thc ca ngưi bnh đã phân tán, đến hơi th đã dt, thì hoc mt ngày, hai ngày, ba ngày, bn ngày, cho đến by ngày, c ln tiếng xưng bch như trên và ln tiếng tng Kinh này. Sau khi ngưi bnh đó mng chung, thi du cho t trưc có ti nng, thm chí năm ti Vô Gián, cũng đưc thoát khi hn, th sanh nơi nào cũng thưng nh biết vic đi trưc. 

Hung na là ngưi thin nam, ngưi thin n nào t mình biên chép Kinh này, hoc bo ngưi biên chép, hoc t mình đp v hình tưng ca B Tát, cho đến bo ngưi khác đp v, thì qu báo mà ngưi đó th nhn tt đưc li ích ln. 

Được tốt lành lợi ích khi chết

Vì thế, Ph Qung, nếu thy có ngưi nào đc tng Kinh này, cho đến ch trong mt nim tán thán Kinh này hoc t lòng cung kính, thì ông phi dùng trăm ngàn phương tin khuyến hóa ngưi đó phát lòng siêng năng, ch đng thi tht, thì s đưc trăm ngàn vn c công đc không th nghĩ bàn hin ti và v lai.”

“Li na, này Ph Qung! Như nhng chúng sanh đi v lai, hoc trong mng trong m, trông thy các qu thn cùng các hình bóng khác, hoc bun bã, hoc khóc lóc, hoc ru rĩ, hoc than th, hoc hãi hùng, hoc s st; đây đu là cha m, anh ch em, v chng, quyến thuc t mt đi, mưi đi, trăm đi, hay ngàn đi trong quá kh, còn đang b đa lc trong ác đo, chưa đưc ra khi, li không trông mong vào phưc lc nơi nào đ cu vt, nên mi mách bo vi k có tình ct nhc trong đi trưc, khiến làm phương tin hu mong đưc thoát khi ác đo. 

Này Ph Qung! Ông nên dùng thn lc khiến hàng quyến thuc đó đi trưc tưng ca chư Pht, B Tát, chí tâm t đc Kinh này, hoc thnh ngưi khác đc, đ s ba biến hoc by biến. Như vy, k quyến thuc đang trong ác đo kia, khi tiếng tng kinh đ s my biến đó xong, s đưc gii thoát, cho đến trong mng trong m không thy hin v na.”

Trong mơ an ổn

“Li na, này Ph Qung! Như đi sau có nhng hng ngưi h tin, hoc t trai, hoc t gái, cho đến nhng k không đưc quyn t do, rõ biết là do túc nghip, cn phi sám hi, bèn chí tâm chiêm l hình tưng ca B Tát Ða Tng, ri trong mt ngày cho ti by ngày nim danh hiu ca B Tát đ mt vn biến; nhng ngưi như thế sau khi mãn báo thân này, trong ngàn vn đi v sau thưng sanh vào nhà tôn quý, không phi tri qua ni kh nơi ba đưng ác na.” 

Xuất thân cao quý

“Li na, này Ph Qung! Như trong đi v lai, nơi cõi Diêm Phù Ð, trong hàng Sát Li, Bà La Môn, trưng gi, cư sĩ, tt c các hng ngưi và nhng chng tc dòng h khác, có ngưi nào mi sinh đưc con trai hoc con gái, ni trong by ngày, sm vì đa tr đó mà tng Kinh đin không th nghĩ bàn này, li vì đa tr mà nim danh hiu ca B Tát đ mt vn biến; thì đa tr mi sinh đó, hoc trai hoc gái, nếu đi trưc có ương báo thì đu đưc gii tr, li thêm an n, vui v, d nuôi, th mng tăng trưng, còn nếu là đa nương nơi phưc lc mà th sanh, thì đi nó càng đưc an vui hơn cùng sng lâu hơn.”

Chính điều này khiến cho kinh địa tạng trở thành kinh dành cho phụ nữ có thai, ngoài ra chữ Tạng, cũng được hiểu là Thai tàng, chỗ ẩn chứa, chỗ nuôi dưỡng… Tại Nhật người ta thờ địa tạng vì đây là vị phật của trẻ con

“Li na, này Ph Qung! Trong mi tháng, ngày mùng mt, mùng tám, mưi bn, mưi lăm, mưi tám, hăm ba, hăm bn, hăm tám, hăm chín và ba mươi là nhng ngày kết tp các nghip ti, thm đnh nng nh. Tt c mi c ch, đng nim ca chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Ð không chi là không nghip, không chi là không ti, hung h là buông lung giết hi, trm cp, tà dâm, vng ng, trăm ngàn ti trng. 

Nếu sau này trong đi v lai, có chúng sanh nào trong mưi ngày trai này có th đi trưc hình tưng ca Pht, B Tát, cùng chư Hin Thánh mà đc tng Kinh này mt biến, thì chung quanh ch ngưi đó , bn hưng Ðông Tây Nam Bc, trong khong mt trăm do-tun, s không có các tai nn. Còn chính nhà ca ngưi đó, hoc già hoc tr, v hin ti và v lai, trong trăm ngàn năm đưc vĩnh vin xa lìa ác đo. 

Nếu trong mưi ngày trai này có th mi ngày đu tng mt biến thì ngay đi hin ti, nhng ngưi trong nhà không b tai ương hoc bnh tt, đ ăn đ mc li đưc dư dt.”

Được bảo hộ

“Vì thế Ph Qung, nên biết rng Ða Tng B Tát có trăm ngàn vn c không th nói hết s đi oai thn lc li ích như thế

Chúng sanh trong cõi Diêm Phù có đi nhân duyên vi v Ði Sĩ này. Nếu nhng chúng sanh đó đưc nghe danh ca B Tát, thy tưng ca B Tát, cho đến đưc nghe chng ba ch hoc năm ch trong Kinh này, hoc mt bài k hay mt câu, thì hin ti đưc s an vui thù thng vi diu, và trăm ngàn vn đi v v lai thưng đưc đoan chánh, sanh vào nhà tôn quý.”

Lúc đó, B Tát Ph Qung nghe Ðc Pht Như Lai xưng dương tán thán B Tát Ða Tng xong, lin qu xung chp tay mà bch cùng Ðc Pht rng: “Bch Ðc Thế Tôn! T lâu con đã biết v Ði Sĩ này có thn lc không th nghĩ bàn cùng đi th nguyn lc như thế ri, song vì mun cho chúng sanh đi sau rõ biết s li ích, nên con mi thnh vn Ðc Như Lai. Vâng, con xin cung kính lãnh th. Bch Ðc Thế Tôn! Kinh này đt tên là gì và đnh cho con lưu lưu hành rng ra như thế nào?” 

Ðc Pht bo Ngài Ph Qung: “Kinh này có ba danh hiu: Mt là Ða Tng Bn Nguyn, cũng gi là Ða Tng Bn Hnh, cũng gi là Ða Tng Bn Th Lc Kinh. Do vì B Tát này t thu kiếp lâu xa đến nay tng phát đi trng nguyn làm li ích cho chúng sanh, cho nên các Ông phi y theo tâm nguyn mà lưu hành rng ra.” 

Ngài Ph Qung nghe xong lin cung kính chp tay làm l mà lui ra. 

Địa tạng Bồ tát Bổn thệ lực kinh – Chương 5

Posted in Baby by Peony Hằng Phương on 25 Tháng Mười Hai 2014

Kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Quyển Trung

Phẩm Thứ Năm

DANH HIỆU CỦA ÐỊA NGỤC

Lúc đó, Ph Hin B Tát Ma Ha Tát thưa cùng Ða Tng B Tát rng: “Thưa Nhân Gi! Xin Ngài hãy vì tri, rng, t chúng và tt c chúng sanh hin ti cùng v lai, mà nói rõ danh hiu ca các đa ngc, nơi th báo ca các chúng sanh ti kh thế gii Ta Bà và cõi Diêm Phù Ð, cùng nhng s ác báo, đ cho chúng sanh trong thi Mt Pháp đi sau biết rõ nhng qu báo đó.”

Đại hạnh phổ hiền bồ tát thỉnh giảng về danh hiệu địa ngục, đây cũng là một cổ phật tái sinh, nên không phải ngài không biết, mà vì những người như chúng ta đây biết, nghe, hiểu, để tránh khỏi con đường lầm lỡ mà đọa địa ngục.

Ngài Ða Tng đáp rng: “Thưa Nhân Gi! Nay tôi nương oai thn ca Ðc Pht cùng oai lc ca Ði Sĩ, mà lưc nói danh hiu ca các đa ngc, cùng nhng s v ti báo và ác báo.

“Thưa Nhân Gi! Phương Ðông ca cõi Diêm Phù Ð có dãy núi tên là Thiết Vi. Dãy núi đó ti thm, không có ánh sáng ca mt tri, mt trăng; trong đó có đa ngc ln tên là Cc Vô Gián, li có đa ngc tên là Ði A T, li có đa ngc tên là Bn Sng , li có đa ngc tên là Dao Bay ..”

“Li có đa ngc tên là Tên La , li có đa ngc tên là Núi Ép, li có đa ngc tên là Giáo Đâm, li có đa ngc tên là Xe St, li có đa ngc tên là Giưng St, li có đa ngc tên là Trâu St, li có đa ngc tên là Áo St…”

“Li có đa ngc tên là Ngàn Mũi Nhn, li có đa ngc tên là La St, li có đa ngc tên là Nưc Đng Sôi, li có đa ngc tên là Ôm Tr Đng, li có đa ngc tên là La Chy, li có đa ngc tên là Cày Lưi, li có đa ngc tên là Chém Đu, li có đa ngc tên là Đt Chân, li có đa ngc tên là Móc Mt, li có đa ngc tên là Viên St…”

“Li có đa ngc tên là Cãi C, li có đa ngc tên là Rìu St, li có đa ngc tên là Nhiu Nóng Gin.”

Ngài Ða Tng nói rng: “Thưa Nhân Gi! Trong dãy núi Thiết Vi có nhng đa ngc như thế, s nhiu vô hn. Li có đa ngc Kêu Gào, đa ngc Rút Lưi, đa ngc Phân và Nưc Tiu, đa ngc Khóa Đng, đa ngc Voi La, đa ngc Chó La, đa ngc Nga La, đa ngc Trâu Bò La, đa ngc Núi La, đa ngc Đá La, đa ngc Giưng La, đa ngc Rưng La, đa ngc Chim Ưng La, đa ngc Cưa Răng, đa ngc Lt Da, đa ngc Ung Máu, đa ngc Đt Tay, đa ngc Đt Chân, đa ngc Đâm Ngưc, đa ngc Nhà La, đa ngc Nhà St, đa ngc Chó Sói La.

“Các th đa ngc như thế, trong mi th li có nhng đa ngc nh, hoc mt, hoc hai, hoc ba, hoc bn, cho đến trăm, ngàn; trong s đó danh hiu đu chng đng nhau.”

Cụ thể từng địa ngục hành hạ kẻ phạm tội nghiệt gì, hay là trong đó người ta phải chịu nghiệp báo gì… thì có rất nhiều kinh sách nói.

Ða Tng B Tát nói vi Ph Hin B Tát rng: “Thưa Nhân Gi! Ðây đu là do chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Ð làm điu ác mà tùy nghip chiêu cm ra như thế. Nghip lc rt ln, có th sánh vi núi Tu Di, có th sâu dưng bin c, có th chưng ngăn Thánh Ðo. Vì thế, chúng sanh ch khinh điu ác nh mà cho là không ti, sau khi chết đu có qu báo, du my mún đu phi th chu. Chí thân như cha vi con, mi ngưi đu mi ng đưng khác nhau, du có gp g cũng chng bng lòng chu kh thay cho nhau. Nay tôi nương oai lc ca Ðc Pht mà lưc nói nhng s ti báo nơi đa ngc; mong Nhân Gi tm nghe li đó.”

Ngài Ph Hin đáp rng: “Tôi t lâu đã rõ ti báo nơi Ba Ác Ðo. Tôi mong Nhân Gi nói ra đ khiến cho tt c chúng sanh ác hnh trong đi Mt Pháp sau này, nghe đưc li dy ca Nhân Gi mà quay v vi Pht.”

Ngài Ða Tng nói rng: “Thưa Nhân Gi! V ti báo chn đa ngc, vic y như vy:

Hoc có đa ngc kéo lưi ngưi ti ra cho trâu cày lên; hoc có đa ngc moi tim ngưi ti cho qu D Xoa ăn; hoc có đa ngc vc nưc sôi sùng sc nu thân ngưi ti; hoc có đa ngc đt tr đng nóng đ ri bt ngưi ti ôm ly; hoc có đa ngc các bng la đui theo ngưi ti; hoc có đa ngc toàn là băng giá; hoc có đa ngc đy vô hn đ phn tiu; hoc có đa ngc toàn là loi chùy gai bay; hoc có đa ngc có nhiu giáo la; hoc có đa ngc ch đp ngc lưng; hoc có đa ngc ch đt tay chân; hoc có đa ngc rn st qun cn; hoc có đa ngc xua đui chó st; hoc có đa ngc toàn kéo la st …”

“Nhân Gi! Nhng qu báo như thế, trong mi ngc có trăm ngàn th khí c nghip đo đu là bng đng, bng st, bng đá, bng la; bn th này là do các hành nghip cm vi ra. Nếu nói rng ra v nhng s ti báo đa ngc, thì trong mi ngc còn có c trăm ngàn th kh s, hung chi là nhiu ngc! 

Nay tôi nương sc oai thn ca Ðc Pht và vì Nhân Gi hi đến mà nói sơ lưc như thế; nếu nói rng ra thì cùng kiếp nói cũng không hết đưc!” 

Địa tạng Bồ tát Bổn thệ lực kinh – Chương 4

Posted in Baby by Peony Hằng Phương on 25 Tháng Mười Hai 2014

Phẩm Thứ Tư

Nghiệp Cảm Của Chúng Sanh Ở Cõi Diêm Phù

Lúc đó, Ða Tng B Tát Ma Ha Tát bch cùng Ðc Pht rng: “Bch Ðc Thế Tôn! Con nh nương sc oai thn ca Ðc Pht Như Lai, nên chia đưc thân hình này đến khp trăm ngàn vn c thế gii đ cu vt tt c chúng sanh b nghip báo. 

Nếu không nh sc đi t ca Ðc Như Lai, thì chng th biến hóa đưc như thế. Con nay li đưc Ðc Pht phó chúc: T nay cho đến khi Ngài A Dt Ða thành Pht, phi làm cho chúng sanh trong Lc Ðo đu đưc đ thoát. Con xin vâng! Bch Ðc Thế Tôn, xin Ngài ch lo âu!” 

Lại một lần nữa, đức địa tạng nhắc lại lời hứa với đức Phật sẽ độ cho các chúng sanh tội khổ trong thời gian từ giờ đến khi đức đương lai hạ sanh Di lặc tôn phật hạ thế, theo một vài tính toán có quy ra số thì khoảng 5 tỷ 700 triệu năm nữa. Khi đó con người sống rất lâu, thọ cao, và to lớn, phước đức nhiều, đức Di lặc sẽ hóa thân làm một thái tử, xuất gia rồi thành phật, giảng dạy 3 thời pháp giải thoát nhiều người. Đó là thời Long Hoa hội mà các kinh đại thừa hay nhắc đến.

By gi Ðc Pht bo B Tát Ða Tng rng: “Nhng chúng sanh chưa đưc gii thoát thì tánh thc không đnh, quen làm điu ác thì kết thành nghip, quen làm điu thin thì kết thành qu; làm thin làm ác đu theo cnh mà sanh, luân chuyn trong Ngũ Ðo, chng tm ngng ngt; tri qua trn kiếp, mê hoc chưng nn, như cá bơi trong lưi theo dòng nưc chy, tm thoát ra đưc ri li mc vào lưi. Vì nhng k đó mà Ta phi lo nghĩ

Nghiệp quả, ở đây là chỉ nghiệp xấu, quả tốt, tạm hiểu như vậy. Nghiệp hiểu nôm na sẽ là thói quen, là nhữngx gì tâm thức ghi nhận được, như là thói quen dậy sớm cũng là một nghiệp, thói quen nghe hát thích hát là một nghiệp, nghiệp sẽ dẫn tới các tác ý như dậy sớm làm lụng, đó là cái nhân, cho ra cái khỏe là sức khỏe tốt… Vấn đề lo nghĩ của đức Phật là vì các sinh linh không hành động theo chân lý, mà chỉ hành động theo hoàn cảnh, theo tập khí… thường sẽ dẫn đến những điều không hay.

Ði trưc Ông đã phát nguyn, nhiu kiếp lp trng th qung đ nhng k có ti, thì Ta còn lo gì na!”

Phật lại nhắc lại nguyện của đức địa tạng, và khẳng định không lo, đây lại là lời tán dương mà một đức phật có lòng từ bi vô biên dành tặng cho một đức phật có lòng từ bi vô biên khác.

Nói đến đây, trong Pháp Hi có mt v B Tát Ma Ha Tát hiu là Ðnh T Ti Vương, bch cùng Ðc Pht rng: “Bch Ðc Thế Tôn! T nhiu kiếp đến nay, B Tát Ða Tng đã phát th nguyn gì mà nay đưc Ðc Thế Tôn ân cn ngi khen như thế? Cúi mong Ðc Thế Tôn lưc nói cho.” 

Câu hỏi của Bồ tát định tự tại ( bồ tát này hẳn đã ở trong địa vị cao, có thể nhập vào định, và Tự tại- đây là hai từ chỉ mức thiền định thâm sâu, mức độ tự tại chỉ có được khi bồ tát chứng được đâu là niết bàn chân thật, lúc này không bị cảnh trần ai lay chuyển nữa) câu hỏi của bồ tát này vốn là câu hỏi mà không phải là câu hỏi, vì đã có những phần nói kỹ về nguyện thệ của địa tạng trong các chương trước. Như vậy bồ tát hẳn muốn hỏi kĩ hơn về các thệ nguyện của địa tạng, chi tiết hơn, để cho những người tu học biết cách làm theo mà nhận được sự lợi ích từ ngài địa tạng.

By gi Ðc Thế Tôn bo Ðnh T Ti Vương B Tát: “Lng nghe! Lng nghe! Phi khéo suy xét đó, Ta s vì Ông mà gii bày rõ ràng.”

Lắng nghe và suy xét, vì phần sắp tới rất quan trọng, tuy nói là Vì ông bồ tát , nhưng kì thực là vì quảng đại sinh linh.

Vào thu quá kh, vô lưng a-tăng-k na-do-tha không th nói hết s kiếp v trưc, lúc đó có Ðc Pht hiu là Nht Thiết Trí Thành Tu Như Lai, ng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hnh Túc, Thin Th Thế Gian Gii, Vô Thưng Sĩ, Ðiu Ng Trưng Phu, Thiên Nhân Sư, Pht, Thế Tôn. Ðc Pht này th sáu vn kiếp. 

Đây là thời rất lâu, một a tăng kỳ bằng 10 mũ 14, na do tha thì phải gấp lên số lần lớn hơn nhiều nữa. Hiệu của các đức phật đều là Nhất thiết trí…thế tôn, cả 10 hiệu đó. Có cả câu chuyện về rút ngắn hiệu của các đức phật, google. Các hiệu này, đều là nói lên khả năng của chư phật trong việc sử dụng trí tuệ, phương tiện nhằm giúp các sinh linh tăng trưởng.

Khi chưa xut gia, Ngài là vua mt nưc nh và kết bn vi vua ca mt nưc lân cn; ri cùng nhau thc hành Thp Thin, nhiêu ích chúng sanh. Nhân dân trong hai nưc lân cn đó đa s to nhiu vic ác, hai vua bèn bàn tính, rng lp phương tin. 

Thực hành thập thiện là bắt đầu gia nhập vào hàng bồ tát, hai vị vua thương dân, nên rộng lập phương tiện. Làm vua tức là có phước rồi, có thể trước kia cứu giúp người khác, hoặc là bố thí hỉ xả mới được làm vua như vậy

Mt vua phát nguyn: “Tôi nguyn sm thành Pht Ðo đ đ hết nhng k y, không sót mt ai.” 

Mt vua thì nguyn: “Như tôi chng trưc đ nhng k ti kh, làm cho h đưc an vui, cho đến đc qu B Ð, thì tôi nguyn chưa thành Pht.” 

Ðc Pht bo B Tát Ðnh T Ði Vương rng: “V vua phát nguyn sm thành Pht đó chính là Ðc Nht Thiết Trí Thành Tu Như Lai; còn v vua phát nguyn vĩnh vin cu đ chúng sanh ti kh, chưa chu thành Pht đó, chính là B Tát Ða Tng vy.

Lời nguyện tuy có khác nhau, kết quả cũng có sai khác, nhưng cái sai biệt đó chỉ là hình thức thôi. Hình thức có Phật, có bồ tát, có thanh văn… nhưng sự Giác ngộ thì là chung. Biện tài, thần lực… của bồ tát địa tạng không hề thua kém bất kì vị Phật nào. Cũng như vậy với các đại bồ tát là Văn Thù, Phổ Hiền, đại thế chí, Quan thế âm… các ngài vì thương xót sinh linh tội khổ mà chưa thành phật, vẫn quyết hiện thân làm bồ tát để rộng giúp đỡ.

Li trong đi quá kh, vô lưng a-tăng-k kiếp v trưc, có Ðc Pht ra đi hiu là Thanh Tnh Liên Hoa Mc Như Lai. Ðc Pht đó th bn mươi kiếp. 

Lại một kiếp đời nữa của bồ tát địa tạng, tuy nhiên có thể thấy lời thệ nguyện dù chuyển di từ kiếp này sang kiếp khác, thì trọng tâm chính vẫn không thay đổi, vẫn là địa ngục chưa trống chưa thành phật, đúng theo tinh thần: ta không vào địa ngục thì ai vào… vô lượng từ bi, vô lượng xót thương, cũng vô lượng dũng cảm, vô lượng kiên nhẫn…

Trong thi Tưng Pháp, có mt v La Hán phưc đc cu đ chúng sanh. Nhân đi tun t giáo hóa, v La Hán gp mt ngưi n tên là Quang Mc thiết bày vt thc cúng dưng. 

Ở đây nên tìm hiểu một chút về Tuần tự giáo hóa, ý nghĩa của việc khất thực ( nói thô thiển là đi xin cơm) là gieo trồng ruộng phước cho những người bố thí cúng dường, bao gồm cả duyên với phật pháp, và cả phước về của cải trong tương lai.

V La Hán bèn hi: “Ngươi mun cu điu chi?” 

Bao giờ nhận được của cúng dường, các ngài cũng hỏi điều cầu khẩn của thí chủ để gửi tới họ sự tri ân, và cầu mong toại nguyện.

Quang Mc thưa rng: “Ngày thân mu con mt, con có làm vic phưc thin hu cu vt bà; song chưa rõ thân mu con thác sanh v đâu!” 

Câu chuyện này khá giống với chuyện thánh mẫu đã nói ở chương trước. Trong truyền thống phương đông, lúc mất còn quan trọng hơn lúc sống, cụ thể chả cụ nào nhớ ngày sinh của mình, nhiều lúc chẳng thể biết chính xác, thậm chí nhầm vài năm, nhưng ai cũng nhớ ngày giỗ ông giỗ bà. Người ta chuẩn bị quan tài trước để an nghỉ… vì Sống gửi thác về, tức cuộc sống này chỉ là tạm bợ, tới khi mất rồi mới là về với vũ trụ thật sự.

V La Hán cm thương, bèn nhp Ðnh quan sát, thì thy bà m ca Quang Mc b đa vào đưng ác, vô cùng kh s. V La Hán hi Quang Mc rng: “Thân mu ngươi lúc sanh tin đã làm nhng hnh nghip gì, mà nay phi trong đưng ác, chu cc kh như thế?” 

Nhân nào quả nấy, chính vì vậy La hán mới hỏi làm nghiệp gì, vì cũng muốn tháo gỡ cho bà mẹ.

Quang Mc thưa rng: “Tánh thân mu con ch thích ăn cá, ba ba, cùng trng và con ca các loài y; hoc chiên hoc nu, tha hăn; nếu tính đếm s sanh mng đó thì đến hơn nghìn muôn. Thưa Tôn Gi t mn, con phi làm thế nào đ gii cu mu thân?” 

Đừng nghĩ trứng không phải sinh vật, mình sinh con cũng muôn vàn đau đớn, thì với con gà sinh quả trứng, quả đầu máu xót vô cùng đau đớn, cá sinh con trứng tuy rất nhỏ, nhưng cũng là thành phần đúc kết nhiều sự bổ dưỡng nhất, vì có bao nhiêu tinh túy, cơ thể mẹ đều dành hết cho đứa con. Ở người trong 20 tuần đầu đứa bé sống nhờ các hormone của mẹ, hầu như ngoài chuyện thai chưa vững thì khá an ổn về cân nặng, đến tuần thứ 20 thì mới bắt đầu mẹ ăn gì con ăn nấy, lúc này người mẹ cần chú ý trong chuyện ăn uống rất nhiều để phục vụ đứa con. Với con vật cũng tương tự. Mình ăn trứng của bọn chúng, dẫu có không là trứng nở ra con, thì cũng vô cùng đáng thương với những bà mẹ ấy.

Đó là chưa kể, trong lúc đầu thai, thì không sinh linh nào không tiếc rẻ mạng sống, nên sẽ chuyển sự căm hờn sang cho người nào hại chúng…

V La Hán xót thương bèn lp phương tin khuyên Quang Mc rng: “Ngươi phi chí thành nim Ðc Thanh Tnh Liên Hoa Mc Như Lai và v đp hình tưng, thì k còn cùng ngưi mt đu đưc phưc báo!”

Các mẹ nên tìm hiểu thêm về niệm phật quán phật, trong đó có pháp môn niệm phật về Tây phương cực lạc, trong các kinh điển và các phần giải nghĩa nói rất rõ tại sao việc niệm phật ngắm phật lại đem lại nhiều lợi ích rồi.

Quang Mc nghe xong, lin t b nhng th yêu thích, ri tô v tưng Pht đ th cúng, và li đem lòng cung kính, khóc thương chiêm l

Cần từ bỏ thứ yêu thích, tức là phải hạ lòng tham xuống, rồi dùng các cách kính trọng tôn thờ để nương oai lực phật.

Bng đến gia khuya thì mng thy thân Pht, sc vàng sáng chói, như núi Tu Di, phóng ánh sáng ln mà bo vi Quang Mc rng: “Chng bao lâu na thân mu ngươi s sanh vào nhà ca ngươi, khi va biết đói lnh thì lin biết nói.” 

Quang Mục nhiều đời tu hạnh lành nên cầu được ước thấy, nếu như nhìn lại thì đã nhiều kiếp tiến tu. Nếu muốn được sự cảm ứng như thế thì chúng ta cần tu tạo nhiều, cần chí tâm chí thiết, chứ không phải ai kêu phật cũng thưa, mà phải có đủ nhân duyên.

Sau đó, ngưi n t trong nhà sanh mt bé trai, chưa đy ba ngày đã biết nói. Ða bé đó bun khóc mà nói vi Quang Mc rng: 

“Nghip duyên sanh t, qu báo t th. Tôi là m ca ngưi, lâu nay chn ti tăm. T khi vĩnh bit ngưi, tôi phi đa vào đi đa ngc. Nh phưc lc ca ngưi nên mi đưc th sanh làm k h tin, li thêm th mng ngn ngi, đến năm mưi ba tui li phi đa vào ác đo. Ngưi có phương kế gì khiến tôi đưc thoát min chăng?”

Nếu ở thời hiện tại đứa bé sẽ bị cánh nhà báo soi mói rất dữ, còn bị các nhà khoa học theo dõi mổ xẻ… tuy nhiên ở đây chúng ta có thể nhận ra là trẻ con hiểu việc hơn người lớn trong một số chuyện. Lý trí chưa mạnh nhưng dự cảm có thừa. Đối với trẻ con, người thiện ác, yêu ghét… đều không phải dùng đến lý trí phân biệt mà dùng trực cảm là biết, đây có lẽ là vì chúng nguyên sơ, chưa có sự can thiệp của lý trí nhị nguyên che mờ. Đồng thời chính trực cảm đó giúp cho đứa trẻ tự bảo vệ mình trước các điều chướng ngại. Bản thân phụ nữ có thai cũng có trực cảm tốt hơn. Đứa trẻ trong bụng tư duy hoàn toàn bằng não phải, không hiểu sao về sau lớn lên lại phải đến các lớp kỹ năng học tư duy bằng não phải lại từ đầu nữa. Đây là điều nhà giáo dục và các mẹ nên xem xét để các con phát huy khả năng từ bé.

Quang Mc nghe nói, biết là m mình chng sai, nên nghn ngào thương khóc mà nói vi con k n t rng: “Ðã là m tôi, tt biết bn ti; do làm hnh nghip gì mà phi đa vào ác đo như thế?” 

Con k n t đáp rng: “Do hai nghip là sát hi và hy m mà phi th báo. Nếu không nh phưc đc ca ngưi cu nn cho, thi c theo nhng nghip đó thì tôi vn chưa đưc gii thoát.” 

Nghiệp sát đã nói đến ở trên, nghiệp hủy mạ ở đây có lẽ hủy mạ đạo phật. Tuy vậy thông tin quan trọng chính là nhờ phước đức của đứa con mà người mẹ được cứu, tức là mình có thể thông qua sự tu tập tinh tiến của mình để giúp những thân quyến, trong đso có thai nhi của mình được thành tựu, giải thoát, yên ổn, vui vẻ

Quang Mc hi rng: “Nhng vic ti báo trong đa ngc ra sao?” 

Con k n t đáp rng: “Nhng vic ti kh nói ra càng bt nhn, sut c trăm ngàn năm cũng khó mà k cho hết đưc!”

Quang Mc nghe xong, rơi l gào khóc, bch cùng gia hư không rng: “Nguyn cho thân mu con đưc vĩnh vin thoát khi chn đa ngc, và khi mãn mưi ba tui thì không còn trng ti, cũng chng phi tri qua các ác đo na. 

Đây là lời nguyện chí thiết chí thành cảm động hư không, cảm động đất trời. Quang Mục, thánh nữ… những câu chuyện kể trong địa tạng kinh đều là truyện hiếu nghĩa, chính vì vậy mà bộ kinh này được cho là có công đức thù thắng trong việc thai giáo theo đạo phật.

Cúi xin thp phương chư Pht t bi thương xót, lng nghe con nay vì m mà phát li th nguyn rng ln rng: 

Mẹ ở đây là người mẹ trong truyện, nhưng cũng nên hiểu theo nghĩa khác là người mẹ các kiếp quá khứ, hiện tại, tương lai. Vì chúng ta luân hồi sáu nẻo, sau khi chết và đầu thai thì không nhớ được người thân, nên có là mẹ con cũng không nhìn nhận ra nhau được. Bao nhiêu sinh linh từng là cha mẹ của ta, người nào, con vật nào??? Khó mà biết được vì hình tướng thay đổi lập tức chúng ta không còn biết nhau nữa.

Như thân mu con đưc vĩnh vin lìa khi chn Tam Ð và hàng h tin, cho ti cùng kiếp không phi th thân ngưi n na, con xin đi trưc tưng ca Ðc Thanh Tnh Liên Hoa Mc Như Lai mà phát li nguyn rng: K t nay cho đến trăm ngàn muôn c kiếp v sau, h nơi nào có thế gii còn có các chúng sanh chu ti kh nơi đa ngc cùng Tam Ác Ðo, con nguyn s cu vt và làm cho tt c đu xa lìa các no ác Ða Ngc, Ng Qu, Súc Sanh… Nhng k mc ti báo như thế thành Pht c ri, thì sau đó con mi thành Chánh Giác.”

Lời thề này, cũng lớn như các lời đại thệ nguyện xưa của các kiếp quá khứ. Nhưng nhấn mạnh hơn vào địa ngục và tam ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đây là lời nguyện của bồ tát đại trí đại dũng , khó ai bì kịp

Phát th nguyn xong, lin nghe rõ tiếng ca Ðc Thanh Tnh Liên Hoa Mc Như Lai dy rng: “Này Quang Mc! Ngươi qu có lòng đi t mn, khéo vì m mà phát li đi nguyn như thế

Ta quan sát thy m ngươi lúc mãn mưi ba tui, khi b báo thân này ri, s th sanh làm ngưi Phm Chí sng lâu trăm tui; sau khi hết báo thân y, s đưc sanh v cõi nưc Vô Ưu, th mng lâu dài đến không th tính k; và sau rt s thành tu Pht Qu, qung đ nhân thiên s nhiu như cát sông Hng.” 

Công đức và lời nguyện dũng cảm của người con giúp được mẹ, vậy thì những người như chúng ta, sẽ làm những gì, sẽ nguyện những gì để cho người thân bớt khổ đây?

Ðc Pht bo Ðnh T Ti Vương B Tát rng: “V La Hán phưc lành đ Quang Mc thu đó, chính là Vô Tn Ý B Tát; thân mu ca Quang Mc là Gii Thoát B Tát; còn Quang Mc là Ða Tng B Tát đây vy!

Bồ tát có duyên với ai, thì người đó cũng được dẫn vào đạo và dần trở thành người thiện.

Trong nhiu kiếp lâu xa quá kh, B Tát đã có lòng t mn, lp th nguyn nhiu như cát sông Hng rng đ chúng sanh như thế

Trong đi v lai, như có k nam ngưi n nào không làm lành mà làm ác, cho đến k chng tin nhân qu, k tà dâm vng ng, k lưng thit ác khu, k hy báng Ði Tha; nhng chúng sanh có các nghip như thế tt phi đa vào đưng ác.

Nếu gp đưc hàng Thin Tri Thc khuyên bo khiến trong chng khy móng tay lin quy y Ða Tng B Tát, nhng chúng sanh đó lp tc đưc thoát khi báo kh ca Ba Ác Ðo. 

Khẳng định Khỏi khổ ba ác đạo nếu quy y địa tạng.

Nếu có th chí tâm quy kính và chiêm l tán thán, cùng dùng hương, hoa, y phc, các th trân bo, hoc đ ăn thc ung, mà cúng phng, thì trong trăm ngàn muôn c kiếp v sau, thưng đưc cõi Tri, hưng th s vui thù thng vi diu. Nếu phưc tri hết, phi sanh xung nhân gian, thì vn còn trăm ngàn kiếp thưng làm bc Ðế Vương, li nh đưc túc mng cùng ci ngành nhân qu

Này Ðnh T Ði Vương! B Tát Ða Tng có không th nghĩ bàn oai thn lc ln, li ích rng ln cho chúng sanh như thế. Các Ông, nhng bc B Tát, phi ghi nh Kinh này hu tuyên dương, lưu b rng ra.”

Ngài Ðnh T Ti Vương bch Pht rng: “Bch Ðc Thế Tôn! Xin Ngài ch lo nghĩ! Ngàn muôn c B Tát Ma Ha Tát chúng con đu có th nương oai thn ca Pht mà tuyên din rng rãi Kinh này nơi cõi Diêm Phù Ð đ li ích cho chúng sanh.” 

Ðnh T Ði Vương B Tát bch vi Ðc Thế Tôn xong, bèn cung kính chp tay làm l mà lui ra.

By gi, bn v Thiên Vương cai qun bn phương đng t ch ngi đng dy, cung kính chp tay mà bch Pht rng: “Bch Ðc Thế Tôn! B Tát Ða Tng t kiếp lâu xa đến nay đã phát đi nguyn như thế, vì sao đến nay vn đ chưa hết, li còn phát qung đi th nguyn na? Cúi xin Ðc Thế Tôn dy cho chúng con rõ.”

Bốn thiên vương cũng là bốn vị bồ tát, nguyện hỏi sao địa tạng phát đại nguyện nhiều, câu này hàm ý là ngợi khen, khâm phục vô biên

Ðc Pht bo bn v Thiên Vương rng: “Lành thay! Lành thay! Ta nay s vì s li ích rng ln ca các Ông cùng các chúng tri, ngưi hin ti và v lai, mà nói vic B Tát Ða Tng Ta Bà Thế Gii, trong đưng sanh t nơi cõi Diêm Phù Ð, t mn cu vt, phương tin đ thoát tt c chúng sanh ti kh.” 

Như vậy là nhân dịp được hỏi, đức PHật có duyên để nói với chúng ta về những việc địa tạng bồ tát làm lợi ích

Bn v Thiên Vương bch rng: “Vâng! Bch Ðc Thế Tôn, chúng con xin mun đưc nghe.”

Ðc Pht bo bn v Thiên Vương rng: “B Tát Ða Tng t bao kiếp lâu xa cho đến nay, đ thoát chúng sanh vn còn chưa mãn nguyn. B Tát t bi thương xót nhng chúng sanh ti kh đi này, li quán thy vô lưng kiếp v sau, nghip nhân c lây dây chng dt; vì l đó nên li phát trng nguyn. B Tát Ta Bà Thế Gii, trong cõi Diêm Phù Ð, dùng trăm ngàn vn c phương tin đ giáo hóa.

Đoạn sau đây nói về các loại quả báo, chỉ là một phần, mong các mẹ đọc kỹ. Đồng thời lòng nên tự nghĩ, chúng ta ở trong cõi này bao nhiêu kiếp, nên có lúc quên lúc nhớ những việc quả báo này, nên có lúc làm lúc không, chẳng thể biết được kiếp quá khứ làm hay không làm việc ác gì. Chính vì vậy, đoạn này mình nghĩ nên có thêm một chút vài phút để sám hối, hoặc chí ít là tỏ tâm chia sẻ đối với những sinh linh bị ảnh hưởng bởi các nghiệp dữ. Ví dụ như giăng lưới bắt chim, con trống bị bẫy, con mái một mình nuôi con vô cùng khổ sở, thì hiện đời sẽ chịu quả báo phải vất vả xa rời thân quyến để thấy sống một mình khổ. Như nhai nuốt sinh mạng thì phải chịu phanh người, chịu các vết mổ xẻ. Như giết hại thai trứng, thì hiện đời khó có con, con khó nuôi… etc…

Này bn ông Thiên Vương! B Tát Ða Tng nếu gp k sát sanh, thì dy rõ qu báo vì ương ly đi trưc mà phi chết yu. 

Nếu gp k trm cp, thì dy rõ qu báo bn cùng kh s

Nếu gp k tà dâm, thì dy rõ qu báo làm chim se s, b câu, uyên ương. 

Nếu gp k nói li thô ác, thì dy rõ qu báo quyến thuc kình chng nhau.

Nếu gp k hay hy báng, thì dy rõ qu báo không lưi, ming l

Nếu gp k nóng gin, thì dy rõ qu báo xu xí, bnh hon, tàn tt. 

Nếu gp k bn xn, thì dy rõ qu báo s cu không toi nguyn. 

Nếu gp k ăn ung vô đ, thì dy rõ qu báo đói, khát, c hng đau đn. 

Nếu gp k săn bn buông lung, thì dy rõ qu báo kinh cung, mt mng. 

Nếu gp k ng nghch vi cha m, thì dy rõ qu báo tri đt đánh chết. 

Nếu gp k đt núi rng cây ci, thì dy rõ qu báo cung mê đến chết.

Nếu gp k làm cha m trưc hoc cha m sau mà đc ác, thì dy rõ qu báo sanh tr li hin đi b roi vt. 

Nếu gp k đt lưi, giăng by đ bt các sinh vt còn non yếu, thì dy rõ qu báo ct nhc chia lìa. 

Nếu gp k hy báng Tam Bo, thì dy rõ qu báo đui, điếc, câm, ngng. 

Nếu gp k khinh chê giáo pháp, thì dy rõ qu báo mãi trong ác đo. 

Nếu gp k phá hoi ca Thưng Tr, thì dy rõ qu báo c kiếp luân hi nơi đa ngc. 

Nếu gp k ô nhc phm hnh và vu báng Tăng Già, thì dy rõ qu báo mãi trong loài súc sanh. 

Nếu gp k làm bng, đt, chém, cht, hoc đ thương sinh vt, thì dy rõ qu báo phi luân hi đn tr ln nhau.

Nếu gp k phá gii phm trai, thì dy rõ qu báo làm thân cm thú đói khát. 

Nếu gp k phá hy vt dng mt cách phi lý, thì dy rõ qu báo mi s cu đu thiếu ht. 

Nếu gp k kiêu mn cng cao, thì dy rõ qu báo làm nô dch hèn h

Nếu gp k nói hai lưi gây xích mích, thì dy rõ qu báo không lưi hoc trăm lưi. 

Nếu gp k tà kiến, thì dy rõ qu báo th sanh vùng biên đa.

Trăm ngàn s báo ng kết qu bi tp khí xu ác t thân khu ý nghip ca chúng sanh trong cõi Diêm Phù Ð như thế, nay ch nói sơ lưc đó thôi. 

Nghip cm ca chúng sanh trong chn Diêm Phù Ð sai bit như thế, nên B Tát Ða Tng phi dùng trăm ngàn phương tin đ giáo hóa. Các chúng sanh y, trưc tiên phi th lãnh các qu báo như thế, sau đó li đa vào đa ngc, tri qua nhiu kiếp không có k hn thoát ra. Vì thế cho nên, các Ông phi h trì ngưi, h trì quc gia, ch đ nhng nghip chưng đó làm mê hoc chúng sanh.” 

Bn v Thiên Vương nghe xong, rơi l than th, chp tay l Pht mà lui ra.

Hết quyển Thượng

%d bloggers like this: