Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Địa tạng Bồ tát Bổn thệ lực kinh – Chương 8

Posted in Baby by Peony Hằng Phương on 25 Tháng Mười Hai 2014

Phẩm Thứ Tám

CÁC VUA DIÊM LA VÀ QUYẾN THUỘC KHEN NGỢI

Lúc đó, trong dãy núi Thiết Vi có vô lưng Qu Vương cùng vi Thiên T Diêm La đng lên cung tri Ðao Li, đến ch ca Ðc Pht. Ðó là:

Qu Vương Ác Ðc,

Qu Vương Ða Ác,

Qu Vương Ði Tranh,

Qu Vương Bch H,

Qu Vương Huyết H,

Qu Vương Xích H,

Qu Vương Tán Ương,

Qu Vương Phi Thân,

Qu Vương Ðin Quang,

Qu Vương Lang Nha,

Qu Vương Thiên Nhãn,

Qu Vương Ðm Thú,

Qu Vương Ph Thch,

Qu Vương Ch Hao,

Qu Vương Ch Ha,

Qu Vương Ch Thc,

Qu Vương Ch Tài,

Qu Vương Ch Súc,

Qu Vương Ch Cm,

Qu Vương Ch Thú,

Qu Vương Ch M,

Qu Vương Ch Sn,

Qu Vương Ch Mng,

Qu Vương Ch Tt,

Qu Vương Ch Him,

Qu Vương Tam Mc,

Qu Vương T Mc,

Qu Vương Ngũ Mc,

K Li Tht Vương,

Ði K Li Tht Vương,

K Li Xoa Vương,

Ði K Li Xoa Vương,

A Na Tra Vương,

Ði A Na Tra Vương. 

Nhng v Ði Qu Vương như thế, mi v cùng vi trăm ngàn tiu qu vương, toàn cư ng cõi Diêm Phù Ð, ai ny đu có chc trách, đu có phn ch tr riêng.

Các v Qu Vương đó cùng vi Thiên T Diêm La, nương oai thn ca Ðc Pht và oai lc ca Đi B Tát Ða Tng , đng lên đến cung tri Ðao Li và đng qua mt phía.

Phần này tưởng là liệt kê đơn thuần, nhưng những phần liệt kê trong kinh cũng rất quan trọng và không nên bỏ qua, vì sao, những vị quỷ vương này vì đã nghe kinh nên sẽ thọ trì kinh, họ quản trị phần nào, cõi nào, vật nào, thì sẽ hỗ trợ những người thọ trì kinh này trong năng lực của họ. Ở đây chúng ta đọc kinh, cũng là nhắc đến họ, họ sẽ đến hỗ trợ chúng ta.

By gi, Thiên T Diêm La qu gi chp tay bch cùng Ðc Pht rng: Bch Ðc Thế Tôn! Nay chúng con cùng các v Qu Vương nh nương oai thn ca Ðc Pht và oai lc ca Đi B Tát Ða Tng mi đưc đến đi hi nơi cung tri Ðao Li này, mà cũng là chúng con đưc thin li vy. Nay con có chút vic nghi ng, dám bch hi Ðc Thế Tôn, cúi xin Ðc Thế Tôn t bi tuyên thuyết.

Ðc Pht bo Thiên T Diêm La: “Cho phép ông hi, Ta s vì ông mà nói rõ.”

Thiên tử diêm la cũng là bồ tát, lại ở trong chỗ mà địa tạng giáo hóa, chắc chắn cũng hiểu về các việc làm của đức địa tạng. Nên để người này hỏi về công đức của đức địa tạng, hẳn là tốt nhất

By gi, Thiên T Diêm La chiêm l Ðc Thế Tôn và ngoái nhìn B Tát Ða Tng, ri bch cùng Ðc Pht rng: Bch Ðc Thế Tôn! Con xem xét B Tát Ða Tng trong sáu đưng dùng trăm ngàn phương chưc đ cu đ nhng chúng sanh mc phi ti kh, chng t mt nhc. V Ði B Tát này có nhng s thn thông bt kh tư nghì như thế, nhưng chư chúng sanh va đưc thoát khi ti báo, chng bao lâu li phi đa vào ác đo na.

“Bch Ðc Thế Tôn! B Tát Ða Tng đã có thn lc bt kh tư nghì như thế, c sao hàng chúng sanh chng chu nương v thin đo đ đưc gii thoát mãi mãi? Cúi xin Ðc Thế Tôn dy rõ vic đó cho chúng con.”

Thiên tử Diêm la nói câu đó nghe cũng nản, mà lại là đề cao sự kiên nhẫn của địa tạng bồ tát, và cũng nói lên tính tình cố chấp của những người không sáng suốt.

Ðc Pht bo Thiên T Diêm La: “Chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Ð tánh tình cang cưng, khó điu khó phc. Ði B Tát đây trong trăm ngàn kiếp đã tng cu vt nhng chúng sanh đó, làm cho h sm đưc gii thoát.

“Nhng ngưi b ti báo cho đến b đa vào đưng đi ác, B Tát dùng sc phương tin nh sch ci gc nghip duyên, làm cho h hiu đưc các vic đi trưc. Nhưng vì chúng sanh trong cõi Diêm Phù Ð kết ác tp nng, va ra khi li tr vào, làm nhc cho B Tát phi tri qua nhiu s kiếp đ đ thoát.

Vì kết ác tập nặng, cũng là kết nghiệp nặng, quen làm theo đường dữ, tính khí khó thay đổi nên vừa thoát được các đường dữ thì lại lạc đường tiếp tục khốn khổ.

“Ví như có ngưi quên mt nhà mình, đi lc vào đưng him; trong con đưng him đó có rt nhiu qu D-xoa, cùng cp, sói, sư t, rn đc, bò cp. Ngưi mê mui đó trong đưng him ch chng giây lát là s gp các th đc.

“Có mt v Tri Thc hiu nhiu phép thut, khéo ngăn tr th đc đó, cho đến qu D-xoa cùng các loài ác đc v.v…, cht gp ngưi mê mui kia đang mun đi vào đưng him, bèn vi bo rng: Ô hay, ông kia! Vì c gì mà vào con đưng này? Ông có phép thut l gì có th ngăn tr các th đc chăng?

“Ngưi lc đưng cht nghe li y mi biết là đưng nguy him, lin lùi li, mun ra khi con đưng đó. V Thin Tri Thc kia nm tay dìu dt, dn ra khi đưng him, tránh khi các s ác đc, và đến con đưng tt lành, làm cho đưc an lc; ri bo rng: Này ngưi lc đưng! T nay v sau ch đi vào con đưng đó na. Ai mà vào con đưng đó t khó ra đưc, li còn b tn tánh mng!

Ngưi lc đưng đó cũng sanh lòng cm trng. Lúc t bit nhau, v Tri Thc li căn dn thêm: ‘Nếu gp ngưi thân quen, cùng nhng ngưi đi đưng hoc trai hoc gái, thì hãy bo vi h rng con đưng đó có nhiu s ác đc, vào đó có th mt c tánh mng. Ông ch đ cho nhng ngưi y t vào ch chết.

“Vì thế nên B Tát Ða Tng đy đ đc đi t bi, cu vt nhng chúng sanh mc ti kh, khiến cho h đưc sanh trong cõi tri, cõi ngưi, hưng s vui sưng vi diu.

“Nhng k có ti đó rõ biết s kh trong nghip đo ri, khi đã đưc ra khi, vĩnh vin chng còn tr vào na; như ngưi lc đưng đi lm vào con đưng him, gp v Thin Tri Thc dn cho ra, không bao gi còn lc vào na, gp g ngưi khác li khuyên ch vào đưng y, còn t nói rng: Tôi b mê lm, nay đưc thoát ra ri, không còn tr vào đó na. Nếu đi vào na và còn mê lm, không biết đó là con đưng him nn mà mình đã tng lc vào, thì có th đến phi mt mng.

“Như có nhng chúng sanh b đa vào ác đo, B Tát Ða Tng dùng sc phương tin khiến h đưc gii thoát, sanh trong cõi tri, cõi ngưi, nhưng ri h li tr vào ln na; nếu kết nghip nng n thì h phi mãi chn đa ngc, không lúc nào đưc gii thoát.”

By gi, Qu Vương Ác Ðc chp tay cung kính bch cùng Ðc Pht rng: Bch Ðc Thế Tôn! Hàng Qu Vương chúng con s đông vô lưng, cõi Diêm Phù Ð hoc làm li ích cho ngưi, hoc làm tn hi cho ngưi, mi mi không ging nhau. Nhưng vì nghip báo khiến quyến thuc chúng con đi khp thế gii làm ác nhiu, làm thin ít.

Nghiệp báo của người chịu ác, và nghiệp báo của quỷ làm ác. Nghe giọng thì thấy kể cả quỷ sứ cũng chả thích thú gì chuyện làm ác, muốn làm thiện mà hai nghiệp quyến luyến buộc họ phải ác vậy. Ai cho ta lương thiện?

“Ði qua sân nhà ngưi ta, hoc thành ph, xóm làng, trang tri, vưn cây, bung nhà, trong đó như có ngưi nam k n nào tu đưc thin s bng my lông si tóc; cho đến treo mt tràng phan, mt bo cái và dâng chút hương, chút hoa cúng dưng tưng Pht cùng tưng B Tát, hoc chuyn đc tôn kinh, đt hương cúng dưng cho mt bài k, mt câu kinh; thì hàng Qu Vương chúng con s kính l ngưi đó như kính l các đc Pht thu quá kh, hin ti cùng v lai.

Trong kinh điển đại thừa, thì chỉ cần nhắc đến Phật là đã gieo duyên với Phật, có vị sư già đắc quả la hán chỉ bởi hơn 8 vạn đại kiếp về trước từng nói một tiếng Mô Phật do bị hổ vồ. Hơn nữa xét cho đến cùng thì tận cùng của tâm chính là phật, mỗi sinh linh đều bình đẳng trong phật tính này, dù bên ngoài có khác nhau thế nào, thì phật tính là đồng nhất và đầy đủ các công năng diệu dụng, thần thông đại lực y hệt như các đức phật. Phật cũng nói: ta là phật đã thành, các người là phật sẽ thành.

“Chúng con ra lnh cho các tiu qu có oai lc ln và thn Th Ða đu phi bo v, che ch, chng đ cho các vic d, các tai nn bt k, hoc bnh nan y, bnh him nghèo bt k, cho đến nhng vic không va ý đến gn ch ca các nhà đó, hung là đ cho vào ca!

Lời nguyện hứa độ trì kinh pháp của quỷ vương

Ðc Pht khen ngi Qu Vương rng: “Lành thay! Lành thay! Các ông cùng vi Vua Diêm La có th ng h các thin nam thin n như thế! Ta cũng bo Phm Vương, Ðế Thích h v các ông!”

Đức phật khen ngợi người phát nguyện, và cũng hứa trợ giúp, điều này giống như thái độ khuyến khích dành cho các bồ tát khác.

Ðc Pht nói li y xong, trong Pháp Hi có mt v Qu Vương tên là Ch Mng bch cùng Ðc Pht rng: Bch Ðc Thế Tôn! Nghip duyên căn bn ca con là ch v nhân mng cõi Diêm Phù Ð, khi sanh khi t đu do con làm ch. Bn nguyn ca con thì rt mun làm li ích, nhưng vì chúng sanh không hiu ý con nên đến ni khi sanh khi t đu không đưc an n; ti sao thế?

“Ngưi cõi Diêm Phù Ð lúc mi sanh xong, không k là con trai hay con gái, hoc khi sp sanh, ch nên làm thin s đ thêm s li ích cho nhà ca, thì t nhiên Thn Th Ða s vô cùng hoan h, ng h cho c m ln con đu đưc s an lc ln, hàng quyến thuc cũng đưc li ích.

“Hoc khi đã sanh ri thì nên cn thn, ch giết hi đ ly nhng v tươi ngon cung cp cho ngưi sn mu, cùng nhóm hp hàng quyến thuc li đ ung rưu, ăn tht, ca hát, đánh đàn, thi sáo; vì có th khiến cho c m ln con chng đưc an lc.

“Vì sao thế? Bi vì lúc sanh n khó khăn đó, có vô s ác qu cùng vng lưng, tinh m, mun ti ăn huyết tanh. Chính con sm đã sai các thn linh ca nhà ca đt đai phi bo h ngưi mđa con, làm cho h đưc an vui mà hưng nhiu s li ích.

“Nhng ngưi này thy s an n vui v thì nên to phưc đ báo đáp các thn Th Ða, thế mà trái li, h còn giết hi, t tp quyến thuc; vì l này, h phm ti tt phi t gánh chu, ngưi mđa con đu b tn hi!

“Li cõi Diêm Phù Ð, nhng ngưi sp mng chung, bt lun là thin hay ác, con đu mun cho h không b đa lc vào đưng ác; hung chi là k t tu thin căn, làm tăng oai lc ca con!

“Nhng ngưi làm thin cõi Diêm Phù Ð, đến lúc lâm chung cũng còn có trăm ngàn qu thn trong ác đo hoc biến làm cha m, cho đến hàng quyến thuc, dn dt ngưi chết khiến cho lc vào ác đo; hung chi là nhng k vn đã to ác!”

“Bch Ðc Thế Tôn! Nhng k nam ngưi n cõi Diêm Phù Ð, lúc lâm chung thì thn thc hôn ám mê mui, không phân bit đưc thin ác, cho đến mt và tai đu không còn thy nghe gì na.

“Hàng quyến thuc phi nên thiết đi cúng dưng, chuyn đc tôn kinh, nim danh hiu ca Pht cùng B Tát; nhng thin duyên như thế có th khiến cho ngưi chết thoát khi các đưng ác, và các ma qu, ác thn đu phi rút lui hoc gii tán.

“Bch Ðc Thế Tôn! Tt c chúng sanh lúc lâm chung nếu đưc nghe đến danh hiu ca mt đc Pht, danh hiu ca mt v B Tát, hoc mt câu hay mt bài k trong kinh đin Ði Tha, con xem xét thy hng ngưi y, tr năm ti Vô Gián và ti sát hi, còn nhng nghip ác nho nh đáng phi đa vào đưng ác thì chng bao lâu đu đưc thoát khi c.

Ông chủ mạng quỷ vương này phụ trách việc sinh tử của các sinh linh,chính vì vậy hiểu hết việc, hiểu rằng sinh mạng con vật cũng đáng quý, và bình đẳng. Việc giết hại không đem lại sự lành, lại chưa chắc đã tốt cho người bệnh. Những hướng dẫn tập trung vào việc sinh tử cần được ghi nhớ kỹ để áp dụng.

Ðc Pht bo Ch Mng Qu Vương rng: Ông vì lòng đi t nên có th phát đi nguyn, trong sanh t cu h chúng sanh như thế. Như trong đi sau có k nam ngưi n nào đến thi đim sanh t, thì ông ch rút li li nguyn đó, mà nên làm cho h thy đu đưc gii thoát, mãi mãi đưc an vui.

Qu Vương bch cùng Ðc Pht rng: “Xin Ðc Thế Tôn ch lo! Trn đi con luôn luôn ng h chúng sanh cõi Diêm Phù Ð, làm cho lúc sanh lúc t đu đưc an vui. Ch mong các chúng sanh trong lúc sanh cùng lúc t đu tin theo li con, thì không ai là không đưc gii thoát và đưc li ích ln c!

By gi, Ðc Pht bo B Tát Ða Tng rng: V Ði Qu Vương ch v sanh mng đây, đã tng tri qua trăm ngàn đi làm v Ði Qu Vương, ng h chúng sanh trong lúc sanh và lúc t. Bc Ði Sĩ này vì lòng t bi phát nguyn hin thân đi qu, ch tht ra không phi qu.

“Quá mt trăm by mươi kiếp sau, ông y s đưc thành Pht hiu là Vô Tưng Như Lai, kiếp tên là An Lc, thế gii tên là Tnh Tr, th mng ca Ðc Pht đó đến s kiếp không th tính đếm đưc.

“Này Ða Tng B Tát! Nhng vic ca v Ði Qu Vương đó thì không th nghĩ bàn như thế; hàng tri, ngưi đưc đ thoát cũng đến s không th hn lưng.

Đức phật nhắc nhở, sách tấn, khuyên bảo, tán dương quỷ vương, đây là đại bồ tát, ngoài hiện tướng ác quỷ, trong là tâm trí của phật bồ tát, 170 kiếp không phải là xa, gần quá rồi. Phật thọ kí cho sẽ thành phật là điều vui mừng của quỷ vương và cũng của những sinh linh có duyên với quỷ vương chủ mạng trong cõi giới này.   

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: