Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Địa tạng Bồ tát Bổn thệ lực kinh – Chương 7

Posted in Baby by Peony Hằng Phương on 25 Tháng Mười Hai 2014

Phẩm Thứ Bảy

LỢI ÍCH CHO CẢ KẺ CÒN NGƯỜI MẤT

Lúc đó, Ða Tng B Tát Ma Ha Tát bch cùng Ðc Pht rng: “Bch Ðc Thế Tôn! Con xem xét chúng sanh trong cõi Diêm Phù, c tâm đng nim không chi là chng phi ti. H t b nhng thin li có đưc và phn nhiu thi tht tâm tt ban đu, nếu gp ác duyên thì nim nim tăng trưng. Nhng hng ngưi này như k đi trong bùn ly mà còn mang đá nng, nên càng khn đn, nng thêm dn, chân càng lún xung sâu. 

Lúc đó, Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch cùng Ðức Phật rằng: “Bạch Ðức Thế Tôn! Con xem xét chúng sanh trong cõi Diêm Phù,: chính là cõi chúng ta đang sống, Diêm Phù đề là tên một loại cây ấn độ, vì khoảng không gian này có hình giống cái cây diêm phù, làm bằng vàng ròng quý nên gọi tên như thế

cử tâm động niệm không chi là chẳng phải tội. Làm người tốt ở thế giới này thật khó.

Họ từ bỏ những thiện lợi có được và phần nhiều thối thất tâm tốt ban đầu, : do lao theo cuộc sống, lao theo sự tham đắm và các niệm ác nên thối thất, nếu gặp ác duyên thì niệm niệm tăng trưởng.

Nếu đưc gp hàng Tri Thc thì s đưc gánh vác giùm bt, hoc gánh hết cho. Vì hàng Tri Thc đó có sc rt mnh, li dìu đ, khuyến khích làm cho mnh chân lên. Nếu đến ch đt bng phng ri, thì phi xét nghĩ đến con đưng him xu y, không đi vào đó na.”

Hàng tri thức chính là chỉ các phật, bồ tát…

“Bch Ðc Thế Tôn! Nhng chúng sanh tp khí xu ác, bt đu t my mún ri ln đến nhiu vô lưng. 

Thì cứ nhìn trẻ con ngây thơ ngoan ngoãn cho tới khi trưởng thành như chúng ta, ngày ngày một niệm vơ vào chăm sóc cho bản thân, không nghĩ gì đến người khác.

Ðến khi nhng chúng sanh có tp khí như thế sp sa mng chung, thì cha m cùng quyến thuc nên vì h mà to phưc đc, đ giúp cho l trình phía trưc ca h. Hoc treo phan lng và thp đèn du, hoc chuyn đc tôn kinh, hoc cúng dưng tưng Pht cùng tưng ca chư Thánh, cho đến nim danh hiu ca Pht, B Tát cùng Bích Chi Pht, làm cho mi danh mi hiu đu thu vào nhĩ căn ca ngưi sp mng chung, hoc nơi bn thc nghe biết. 

Các chúng sanh đó, c theo nghip ác đã gây to mà suy lưng qu báo chiêu cm, tt phi đa vào ác đo; song nh quyến thuc vì k lâm chung mà tu nhân Thánh này, các ti đó thy đu tiêu sch. 

Như sau khi ngưi y đã chết, nếu li có th trong bn mươi chín ngày vì ngưi y mà tu to nhiu phưc lành, thì có th làm cho ngưi chết đó vĩnh vin xa lìa chn ác đo, đưc sanh vào cõi tri hoc cõi ngưi, hưng s vui thù thng vi diu; quyến thuc hin ti cũng đưc vô lưng li ích.”

“Vì l đó nên nay con đi trưc Ðc Pht Thế Tôn, cùng Thiên Long Bát B, nhân và phi nhân v.v… mà khuyên bo các chúng sanh trong cõi Diêm Phù Ð: Vào ngày lâm chung, cn phi cn thn, ch giết hi và ch gây to ác duyên, cũng đng bái tế qu thn, cu xin vng lưng. 

Vì sao thế? Vì vic sát hi cho đến tế bái đó không có my may năng lc li ích cho ngưi mt, mà ch kết thêm ti duyên, làm cho nng thêm mà thôi. 

Gi s ngưi chết đó, trong đi v lai hoc đi hin ti, đc đưc phn Thánh Qu, s sanh vào cõi tri, cõi ngưi; nhưng vì lúc lâm chung b hàng quyến thuc gây to ác nhân, làm cho ngưi chết cũng mc ly ương ly, phi đi bin, chm sanh vào chn tt lành. 

Hung chi là ngưi sp chết lúc sng chưa tng có chút thin căn, phi y theo bn nghip mà t đa ác đo! Hàng quyến thuc n nào làm tăng nghip ti ca ngưi y?! 

Ví như có ngưi t x xa đến, tuyt lương thc đã ba ngày, li vác theo đ vt nng hơn trăm cân, bng gp k lân cn gi ít món đ na, vì thế mà càng khn đn, nng n thêm.”

Đoạn này là lời dạy dành cho nhà nào có tang sự

“Bch Ðc Thế Tôn! Con xem xét chúng sanh cõi Diêm Phù Ð, trong giáo pháp ca chư Pht, nếu có th làm thin s chng bng mt si lông, mt git nưc, mt ht cát, mt my bi, thì tt c đu t mình đưc s li ích.” 

Đây lại là một lời nguyện lớn của đức địa tạng. Đối với lời nguyện này, chỉ cần nhớ là đức địa tạng sẽ trợ giúp khi chúng ta cần và nhớ nghĩ kêu cầu ngài.

Nói li như thế xong, trong Pháp Hi có mt v Trưng Gi tên là Ði Bin, ông Trưng Gi này t lâu đã chng Vô Sanh, hin thân Trưng Gi đ hóa đ mưi phương, chp tay cung kính hi Ða Tng B Tát rng: “Thưa Ði Sĩ! Trong cõi Nam Diêm Phù Ð có chúng sanh nào sau khi mng chung mà hàng quyến thuc k ln ngưi nh, đu vì ngưi chết đó mà tu công đc, cho đến thiết trai, to nhng thin nhân, thì ngưi chết đó có đưc li ích ln và đưc gii thoát chăng?

Đại Biện cũng đã chứng vô sanh, cũng là bồ tát thị hiện mà hỏi kỹ càng về việc tang sự thì là vì lợi ích của các sinh linh khác.

Ða Tng B Tát đáp rng: “Này ông Trưng Gi! Nay tôi vì tt c chúng sanh trong hin ti cùng v lai, nương oai lc ca Ðc Pht mà lưc nói v vic đó. 

Này ông Trưng Gi! Nhng chúng sanh hin ti hay v lai, lúc sp mng chung mà nghe đưc danh hiu ca mt đc Pht, danh hiu ca mt v B Tát, danh hiu ca mt v Bích Chi Pht, thì bt lun là có ti hay không ti, thy đu đưc gii thoát c.”

Đoạn này nghe có vẻ vô lý, nhưng phải trải qua lúc gần chết, suýt chết… thì sẽ hiểu những lúc như thế, để đôi tai tỉnh táo mà nghe được danh hiệu thì thật là khó khăn. Đầu tiên thân thể đau nhức, sau đó tai cũng không nghe được nữa, rồi tới việc hơi sức đã tàn, sau đó là oan gia trái chủ, vong linh đòi mạng cùng kéo đến, rồi con cái gia đình không tin kính phật pháp…. Nên để nghe được một danh hiệu giải thoát rất khó khăn.

“Như có ngưi nam hoc ngưi n nào, lúc sng đã không tu thin nhân mà li to nhiu nghip ti, sau khi mng chung li đưc hàng quyến thuc vì ngưi chết mà tu to phưc li ln nh; thì tt c Thánh s, trong by phn công đc, ngưi chết đưc mt phn, còn sáu phn thuc v ngưi sng hin lo tu to đó. 

Cúng 7 ngày thì vong linh được 1 ngày, chỉ được 1/7, vì vậy người nào muốn giúp đỡ quyến thuộc thì sẽ phải cố lên 7 lần so với bình thường. Cũng là tự tu cho mình vậy.

Vì thế cho nên, các thin nam thin n hin ti và v lai, nghe li nói va ri đó nên c gng t tu hành, thì đưc hưng trn phn công đc. 

Chờ đến khi thân xác tan rã, không nghe được nữa thì mới muốn nghe là đã muộn, vô cùng khó khăn.

Ði qu Vô Thưng không hn mà đến, thn hn vơ vn mt m, chưa rõ là ti hay phưc, trong bn mươi chín ngày như ngây như điếc, hoc ti các ty s đ bin lun v nghip qu, sau khi thm đnh xong thì c y theo nghip mà th sanh. 

Thánh nữ bên mặt biển khổ địa ngục đã chứng kiến các tội nhân thế nào, thì đây chính là phần nhắc lại của cảnh đó.

Trong lúc chưa biết ra sao đó thì đã ngàn muôn su kh, hung là phi b đa vào các ác đo! 

Ngưi chết đó khi chưa đưc th sanh, trong bn mươi chín ngày luôn luôn trông ngóng hàng ct nhc quyến thuc tu to phưc lc đ cu vt cho. Quá ngày y ri thì c theo nghip mà th báo. 

Nếu là ti nhân thì phi tri qua trong trăm ngàn năm, không có ngày đưc gii thoát; còn nếu là năm ti Vô Gián thì phi đa vào đi đa ngc, chu mãi nhng s đau kh trong ngàn kiếp muôn kiếp.”

Đó là lý do tại sao chữ Hiếu trong phật giáo có cả phần khuyến khích bố mẹ, gia đình siêng tu tập, hướng theo phật pháp

“Li na, này ông Trưng Gi! Sau khi nhng chúng sanh gây nghip ti như thế mng chung, hàng ct nhc quyến thuc vì h mà làm chay cúng dưng đ tr giúp nghip đo, thì khi thc ăn chưa làm xong cùng trong lúc đang làm, chđem nưc go, lá rau đ vung vãi nơi đt, cho đến các th đ ăn chưa dâng cúng cho Pht và chư Tăng thì chng đưc ăn trưc. 

Nếu ăn trái phép và không đưc tinh sch k lưng, thì ngưi chết đó trn không đưc tr lc nào c

Nếu có th k lưng gi gìn tinh sch đem dâng cúng cho Pht cùng Tăng, thì trong by phn công đc, ngưi chết hưng đưc mt phn. 

Này ông Trưng Gi! Vì thế nên nhng chúng sanh trong cõi Diêm Phù, sau khi cha m hay ngưi quyến thuc chết, nếu có th thiết trai cúng dưng, chí tâm cu khn, thì nhng ngưi như thế, k còn ln ngưi mt đu đưc li ích c.” 

Phần này hướng dẫn cách làm đồ cúng, phải tinh sạch kỹ lưỡng

Nói li này xong, ti cung tri Ðao Li có ngàn muôn c na-do-tha qu thn ca cõi Diêm Phù Ð đu phát tâm B Ð vô lưng. 

Ông Trưng Gi Ði Bin làm l mà lui ra.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: