Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Địa tạng Bồ tát Bổn thệ lực kinh – Chương 6

Posted in Baby by Peony Hằng Phương on 25 Tháng Mười Hai 2014

Phẩm Thứ Sáu

NHƯ LAI TÁN THÁN

Lúc đó, toàn thân ca Ðc Thế Tôn phóng ra ánh sáng ln soi khp trăm ngàn muôn c thế gii nhiu như cát sông Hng ca chư Pht, li phát ra âm thanh ln bo khp các thế gii ca chư Pht rng: 

“Tt c hàng B Tát Ma Ha Tát cùng Tri, Rng, Qu, Thn, nhân, phi nhân, v. v… hãy lng nghe hôm nay Ta xưng dương tán thán Ða Tng B Tát Ma Ha Tát v vic trong mưi phương thế gii, hin sc t bi oai thn to ln không th nghĩ bàn, đ cu giúp tt c nhng k ti kh

Sau khi Ta dit đ, thì hàng B Tát Ði Sĩ các Ông, cùng vi Tri, Rng, Qu, Thn v. v… nên dùng nhiu phương tin đ gìn gi Kinh này, khiến tt c chúng sanh đu chng đưc cnh vui Niết Bàn.” 

Nói li y xong, trong Pháp Hi có mt v B Tát tên là Ph Qung cung kính chp tay bch cùng Ðc Pht rng: “Nay con nghe Ðc Thế Tôn tán thán Ða Tng B Tát có đc oai thn rng ln bt kh tư nghì như thế, con trông mong Ðc Thế Tôn li vì nhng chúng sanh trong thi Mt Pháp đi sau, mà tuyên thuyết các s nhân qu ca Ða Tng B Tát làm li ích cho hàng Tri, Ngưi; hu làm cho Thiên Long Bát B và chúng sanh trong đi sau thy đu kính vâng li ca Ðc Pht.”

Lúc by gi, Ðc Thế Tôn bo B Tát Ph Qung cùng t chúng rng: “Lng nghe! Lng nghe! Ta s vì các Ông mà lưc nói v nhng s phưc đc ca Ða Tng B Tát làm li ích cho hàng Tri, Ngưi.”

Phổ Quảng, tên này có nghĩa là Ban bố rộng khắp, Phổ là phổ biến, quảng là rộng. Như vậy bồ tát Phổ quảng thưa hỏi việc thuộc chức trách của ngài vậy. Tuy nhiên chính vì vậy mà phẩm này vô cùng quan trọng đối với chúng ta, những người trì kinh.

Ngài Ph Qung bch rng: “Vâng! Bch Ðc Thế Tôn! Chúng con vui mng mun đưc nghe.” 

Ðc Pht bo B Tát Ph Qung: “Trong đi v lai, như có thin nam t hay thin n nhân nào nghe đưc danh hiu ca Ða Tng B Tát Ma Ha Tát, hoc là chp tay, hoc là tán thán, hoc là đnh l, hoc là luyến m, ngưi đó s qua khi ti kh trong ba mươi kiếp. 

Qua tội khổ trong 30 kiếp, tức không đọa đường ác 30 kiếp.

Này Ph Qung! Như có thin nam t hay thin n nhân nào, hoc tô v hình tưng, hoc dùng đt, đá, keo, sơn, vàng, bc, đng, st, tc tưng B Tát này, ri c mt ln chiêm ngưng mt ln đnh l, thì ngưi đó s đưc sanh lên cõi tri Ba Mươi Ba mt trăm ln, vĩnh vin không phi đa vào ác đo. 

Gi s phưc tri đã hết, phi sanh xung nhân gian, cũng vn làm v Quc Vương, không h mt s li ln.”

Sinh thiên, làm vua bằng việc chiêm ngưỡng, cúi đầu lễ bái

“Gi s có ngưi n nào nhàm chán n thân, hết lòng cúng dưng tưng v ca B Tát Ða Tng, cùng nhng tưng bng đt, đá, keo, sơn, đng, st, v.v…, ngày ngày như thế, không h thi chuyn; li thưng đem hoa, hương, đ ăn, thc ung, y phc, gm la, tràng phan, tin bc, vt báu v.v… cúng dưng; thì ngưi thin n đó sau khi mãn mt báo thân n hin ti, thi đến trăm ngàn muôn kiếp còn không sanh vào thế gii có ngưi n, hung h là th li n thân! 

Tr phi vì nguyn lc t bi, mun th n thân đ đ thoát chúng sanh, còn thì nương nơi sc cúng dưng Ngài Ða Tng cùng sc công đc, trong trăm ngàn muôn kiếp chng còn phi th n thân na.”

Mãn kiếp đầu thai làm con trai thay vì làm con gái, nếu nhàm chán thân nữ.

“Li na, này Ph Qung! Nếu có ngưi n nào chán thân xu xí và nhiu bnh tt, đến trưc tưng ca Ða Tng B Tát, chí tâm chiêm l trong chng mt ba ăn, ngưi n đó trong ngàn muôn kiếp s đưc th sanh thân hình tưng mo viên mãn. Ngưi n xu xí đó, nếu không nhàm chán thân gái, thì trong trăm ngàn muôn c đi thưng làm Vương N, cho đến Vương Phi, hoc con gái dòng dõi T Ph, Ði Quan, Ði Trưng Gi, đoan chánh th sanh, các tưng viên mãn. 

Do chí tâm chiêm l hình tưng ca Ða Tng B Tát mà đưc phưc như thế.” 

Xinh đẹp, giàu sang, vì mình nhìn cái gì quý yêu cái gì mình sẽ theo họ mà lập hạnh, theo họ mà làm.. Rồi có tướng tốt đẹp tương ứng với cái nhân hành động của mình

“Li na, này Ph Qung! Như có thin nam t, thin n nhân nào có th đi trưc tưng B Tát mà tri các th k nhc, cùng ca vnh, tán thán, cúng dưng hương hoa, cho đến khuyến hóa đưc mt ngưi hay nhiu ngưi; hng ngưi đó trong đi hin ti cùng v lai thưng đưc trăm ngàn Qu Thn ngày đêm theo h v, không đ cho nhng vic hung d đến tai, hung là đ cho chu các tai v bt ng!”

Được quỷ thần hộ vệ

“Li na, này Ph Qung! Trong đi sau như có ác nhân cùng ác thn, ác qu nào thy k thin nam, thin n quy kính cúng dưng, tán thán, chiêm l hình tưng ca B Tát Ða Tng, mà vng sanh khinh chê là không có công đc cùng s li ích, hoc nhăn răng ra cưi, hoc chê sau lưng, hoc khuyên bo ngưi khác cùng chê, hoc mt ngưi chê, hoc nhiu ngưi chê, cho đến sanh lòng chê bai trong chng mt nim; nhng k như thế, sau khi mt ngàn đc Pht trong Hin Kiếp dit đ c, vì ti báo khinh chê nên vn còn trong đa ngc A T chu ti cc nng. 

Qua khi kiếp này xong mi th thân ng qu, ri mãi đến mt ngàn kiếp sau mi th thân súc sanh; li phi tri qua mt ngàn kiếp na mi đưc thân ngưi. Du th thân ngưi, nhưng là hng bn cùng h tin, các căn không đy đ, thưng hay b nghip ác kết buc vào tâm, chng bao lâu li phi đa vào ác đo.” 

“Cho nên, Ph Qung, khinh chê s cúng dưng ca ngưi khác mà còn mc phi ti báo như thế, hung là t sanh ác kiến hy dit!” 

Chê bai phải chịu quả báo

“Li na, này Ph Qung! Nếu trong đi sau có ngưi nam hay ngưi n nào nm lit mãi trên giưng gi, cu sng hay cu chết đu không đưc, hoc đêm mng thy ác qu cho đến k thân thích trong nhà, hoc đi trên đưng him, hoc nhiu ln b bóng đè, hoc cùng qu thn do chơi…”

“Tri qua nhiu ngày nhiu tháng nhiu năm, tr nên gy mòn, lao sái; trong gic ng kêu gào kh s, thm thiết không vui. Ðây đu là do nơi nghip đo còn đang lun đi, chưa quyết đnh là nh hay nng, nên hoc là khó chết, hoc là khó lành. 

Mt phàm tc ca k nam, ngưi n không th bin rõ vic đó, ch nên đi trưc tưng ca chư Pht, chư B Tát, ln tiếng đc tng Kinh này mt biến; hoc ly nhng vt ưa thích ca ngưi bnh như y phc, đ quý báu, nhà ca, rung vưn…, đi trưc ngưi bnh mà ln tiếng xưng rng: 

‘Chúng con, tên đó h đó, xin vì ngưi bnh này mà đi trưc kinh, tưng, thí x nhng vt này đ hoc cúng dưng kinh tưng, hoc to hình tưng ca Pht, B Tát, hoc xây dng chùa tháp, hoc sm đèn du thp cúng, hoc cúng vào Thưng Tr. 

Xưng lên như vy ba ln đ cho ngưi bnh đưc nghe biết. 

Gi s các thc ca ngưi bnh đã phân tán, đến hơi th đã dt, thì hoc mt ngày, hai ngày, ba ngày, bn ngày, cho đến by ngày, c ln tiếng xưng bch như trên và ln tiếng tng Kinh này. Sau khi ngưi bnh đó mng chung, thi du cho t trưc có ti nng, thm chí năm ti Vô Gián, cũng đưc thoát khi hn, th sanh nơi nào cũng thưng nh biết vic đi trưc. 

Hung na là ngưi thin nam, ngưi thin n nào t mình biên chép Kinh này, hoc bo ngưi biên chép, hoc t mình đp v hình tưng ca B Tát, cho đến bo ngưi khác đp v, thì qu báo mà ngưi đó th nhn tt đưc li ích ln. 

Được tốt lành lợi ích khi chết

Vì thế, Ph Qung, nếu thy có ngưi nào đc tng Kinh này, cho đến ch trong mt nim tán thán Kinh này hoc t lòng cung kính, thì ông phi dùng trăm ngàn phương tin khuyến hóa ngưi đó phát lòng siêng năng, ch đng thi tht, thì s đưc trăm ngàn vn c công đc không th nghĩ bàn hin ti và v lai.”

“Li na, này Ph Qung! Như nhng chúng sanh đi v lai, hoc trong mng trong m, trông thy các qu thn cùng các hình bóng khác, hoc bun bã, hoc khóc lóc, hoc ru rĩ, hoc than th, hoc hãi hùng, hoc s st; đây đu là cha m, anh ch em, v chng, quyến thuc t mt đi, mưi đi, trăm đi, hay ngàn đi trong quá kh, còn đang b đa lc trong ác đo, chưa đưc ra khi, li không trông mong vào phưc lc nơi nào đ cu vt, nên mi mách bo vi k có tình ct nhc trong đi trưc, khiến làm phương tin hu mong đưc thoát khi ác đo. 

Này Ph Qung! Ông nên dùng thn lc khiến hàng quyến thuc đó đi trưc tưng ca chư Pht, B Tát, chí tâm t đc Kinh này, hoc thnh ngưi khác đc, đ s ba biến hoc by biến. Như vy, k quyến thuc đang trong ác đo kia, khi tiếng tng kinh đ s my biến đó xong, s đưc gii thoát, cho đến trong mng trong m không thy hin v na.”

Trong mơ an ổn

“Li na, này Ph Qung! Như đi sau có nhng hng ngưi h tin, hoc t trai, hoc t gái, cho đến nhng k không đưc quyn t do, rõ biết là do túc nghip, cn phi sám hi, bèn chí tâm chiêm l hình tưng ca B Tát Ða Tng, ri trong mt ngày cho ti by ngày nim danh hiu ca B Tát đ mt vn biến; nhng ngưi như thế sau khi mãn báo thân này, trong ngàn vn đi v sau thưng sanh vào nhà tôn quý, không phi tri qua ni kh nơi ba đưng ác na.” 

Xuất thân cao quý

“Li na, này Ph Qung! Như trong đi v lai, nơi cõi Diêm Phù Ð, trong hàng Sát Li, Bà La Môn, trưng gi, cư sĩ, tt c các hng ngưi và nhng chng tc dòng h khác, có ngưi nào mi sinh đưc con trai hoc con gái, ni trong by ngày, sm vì đa tr đó mà tng Kinh đin không th nghĩ bàn này, li vì đa tr mà nim danh hiu ca B Tát đ mt vn biến; thì đa tr mi sinh đó, hoc trai hoc gái, nếu đi trưc có ương báo thì đu đưc gii tr, li thêm an n, vui v, d nuôi, th mng tăng trưng, còn nếu là đa nương nơi phưc lc mà th sanh, thì đi nó càng đưc an vui hơn cùng sng lâu hơn.”

Chính điều này khiến cho kinh địa tạng trở thành kinh dành cho phụ nữ có thai, ngoài ra chữ Tạng, cũng được hiểu là Thai tàng, chỗ ẩn chứa, chỗ nuôi dưỡng… Tại Nhật người ta thờ địa tạng vì đây là vị phật của trẻ con

“Li na, này Ph Qung! Trong mi tháng, ngày mùng mt, mùng tám, mưi bn, mưi lăm, mưi tám, hăm ba, hăm bn, hăm tám, hăm chín và ba mươi là nhng ngày kết tp các nghip ti, thm đnh nng nh. Tt c mi c ch, đng nim ca chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Ð không chi là không nghip, không chi là không ti, hung h là buông lung giết hi, trm cp, tà dâm, vng ng, trăm ngàn ti trng. 

Nếu sau này trong đi v lai, có chúng sanh nào trong mưi ngày trai này có th đi trưc hình tưng ca Pht, B Tát, cùng chư Hin Thánh mà đc tng Kinh này mt biến, thì chung quanh ch ngưi đó , bn hưng Ðông Tây Nam Bc, trong khong mt trăm do-tun, s không có các tai nn. Còn chính nhà ca ngưi đó, hoc già hoc tr, v hin ti và v lai, trong trăm ngàn năm đưc vĩnh vin xa lìa ác đo. 

Nếu trong mưi ngày trai này có th mi ngày đu tng mt biến thì ngay đi hin ti, nhng ngưi trong nhà không b tai ương hoc bnh tt, đ ăn đ mc li đưc dư dt.”

Được bảo hộ

“Vì thế Ph Qung, nên biết rng Ða Tng B Tát có trăm ngàn vn c không th nói hết s đi oai thn lc li ích như thế

Chúng sanh trong cõi Diêm Phù có đi nhân duyên vi v Ði Sĩ này. Nếu nhng chúng sanh đó đưc nghe danh ca B Tát, thy tưng ca B Tát, cho đến đưc nghe chng ba ch hoc năm ch trong Kinh này, hoc mt bài k hay mt câu, thì hin ti đưc s an vui thù thng vi diu, và trăm ngàn vn đi v v lai thưng đưc đoan chánh, sanh vào nhà tôn quý.”

Lúc đó, B Tát Ph Qung nghe Ðc Pht Như Lai xưng dương tán thán B Tát Ða Tng xong, lin qu xung chp tay mà bch cùng Ðc Pht rng: “Bch Ðc Thế Tôn! T lâu con đã biết v Ði Sĩ này có thn lc không th nghĩ bàn cùng đi th nguyn lc như thế ri, song vì mun cho chúng sanh đi sau rõ biết s li ích, nên con mi thnh vn Ðc Như Lai. Vâng, con xin cung kính lãnh th. Bch Ðc Thế Tôn! Kinh này đt tên là gì và đnh cho con lưu lưu hành rng ra như thế nào?” 

Ðc Pht bo Ngài Ph Qung: “Kinh này có ba danh hiu: Mt là Ða Tng Bn Nguyn, cũng gi là Ða Tng Bn Hnh, cũng gi là Ða Tng Bn Th Lc Kinh. Do vì B Tát này t thu kiếp lâu xa đến nay tng phát đi trng nguyn làm li ích cho chúng sanh, cho nên các Ông phi y theo tâm nguyn mà lưu hành rng ra.” 

Ngài Ph Qung nghe xong lin cung kính chp tay làm l mà lui ra. 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: