Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Địa tạng Bồ tát Bổn thệ lực kinh – Chương 4

Posted in Baby by Peony Hằng Phương on 25 Tháng Mười Hai 2014

Phẩm Thứ Tư

Nghiệp Cảm Của Chúng Sanh Ở Cõi Diêm Phù

Lúc đó, Ða Tng B Tát Ma Ha Tát bch cùng Ðc Pht rng: “Bch Ðc Thế Tôn! Con nh nương sc oai thn ca Ðc Pht Như Lai, nên chia đưc thân hình này đến khp trăm ngàn vn c thế gii đ cu vt tt c chúng sanh b nghip báo. 

Nếu không nh sc đi t ca Ðc Như Lai, thì chng th biến hóa đưc như thế. Con nay li đưc Ðc Pht phó chúc: T nay cho đến khi Ngài A Dt Ða thành Pht, phi làm cho chúng sanh trong Lc Ðo đu đưc đ thoát. Con xin vâng! Bch Ðc Thế Tôn, xin Ngài ch lo âu!” 

Lại một lần nữa, đức địa tạng nhắc lại lời hứa với đức Phật sẽ độ cho các chúng sanh tội khổ trong thời gian từ giờ đến khi đức đương lai hạ sanh Di lặc tôn phật hạ thế, theo một vài tính toán có quy ra số thì khoảng 5 tỷ 700 triệu năm nữa. Khi đó con người sống rất lâu, thọ cao, và to lớn, phước đức nhiều, đức Di lặc sẽ hóa thân làm một thái tử, xuất gia rồi thành phật, giảng dạy 3 thời pháp giải thoát nhiều người. Đó là thời Long Hoa hội mà các kinh đại thừa hay nhắc đến.

By gi Ðc Pht bo B Tát Ða Tng rng: “Nhng chúng sanh chưa đưc gii thoát thì tánh thc không đnh, quen làm điu ác thì kết thành nghip, quen làm điu thin thì kết thành qu; làm thin làm ác đu theo cnh mà sanh, luân chuyn trong Ngũ Ðo, chng tm ngng ngt; tri qua trn kiếp, mê hoc chưng nn, như cá bơi trong lưi theo dòng nưc chy, tm thoát ra đưc ri li mc vào lưi. Vì nhng k đó mà Ta phi lo nghĩ

Nghiệp quả, ở đây là chỉ nghiệp xấu, quả tốt, tạm hiểu như vậy. Nghiệp hiểu nôm na sẽ là thói quen, là nhữngx gì tâm thức ghi nhận được, như là thói quen dậy sớm cũng là một nghiệp, thói quen nghe hát thích hát là một nghiệp, nghiệp sẽ dẫn tới các tác ý như dậy sớm làm lụng, đó là cái nhân, cho ra cái khỏe là sức khỏe tốt… Vấn đề lo nghĩ của đức Phật là vì các sinh linh không hành động theo chân lý, mà chỉ hành động theo hoàn cảnh, theo tập khí… thường sẽ dẫn đến những điều không hay.

Ði trưc Ông đã phát nguyn, nhiu kiếp lp trng th qung đ nhng k có ti, thì Ta còn lo gì na!”

Phật lại nhắc lại nguyện của đức địa tạng, và khẳng định không lo, đây lại là lời tán dương mà một đức phật có lòng từ bi vô biên dành tặng cho một đức phật có lòng từ bi vô biên khác.

Nói đến đây, trong Pháp Hi có mt v B Tát Ma Ha Tát hiu là Ðnh T Ti Vương, bch cùng Ðc Pht rng: “Bch Ðc Thế Tôn! T nhiu kiếp đến nay, B Tát Ða Tng đã phát th nguyn gì mà nay đưc Ðc Thế Tôn ân cn ngi khen như thế? Cúi mong Ðc Thế Tôn lưc nói cho.” 

Câu hỏi của Bồ tát định tự tại ( bồ tát này hẳn đã ở trong địa vị cao, có thể nhập vào định, và Tự tại- đây là hai từ chỉ mức thiền định thâm sâu, mức độ tự tại chỉ có được khi bồ tát chứng được đâu là niết bàn chân thật, lúc này không bị cảnh trần ai lay chuyển nữa) câu hỏi của bồ tát này vốn là câu hỏi mà không phải là câu hỏi, vì đã có những phần nói kỹ về nguyện thệ của địa tạng trong các chương trước. Như vậy bồ tát hẳn muốn hỏi kĩ hơn về các thệ nguyện của địa tạng, chi tiết hơn, để cho những người tu học biết cách làm theo mà nhận được sự lợi ích từ ngài địa tạng.

By gi Ðc Thế Tôn bo Ðnh T Ti Vương B Tát: “Lng nghe! Lng nghe! Phi khéo suy xét đó, Ta s vì Ông mà gii bày rõ ràng.”

Lắng nghe và suy xét, vì phần sắp tới rất quan trọng, tuy nói là Vì ông bồ tát , nhưng kì thực là vì quảng đại sinh linh.

Vào thu quá kh, vô lưng a-tăng-k na-do-tha không th nói hết s kiếp v trưc, lúc đó có Ðc Pht hiu là Nht Thiết Trí Thành Tu Như Lai, ng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hnh Túc, Thin Th Thế Gian Gii, Vô Thưng Sĩ, Ðiu Ng Trưng Phu, Thiên Nhân Sư, Pht, Thế Tôn. Ðc Pht này th sáu vn kiếp. 

Đây là thời rất lâu, một a tăng kỳ bằng 10 mũ 14, na do tha thì phải gấp lên số lần lớn hơn nhiều nữa. Hiệu của các đức phật đều là Nhất thiết trí…thế tôn, cả 10 hiệu đó. Có cả câu chuyện về rút ngắn hiệu của các đức phật, google. Các hiệu này, đều là nói lên khả năng của chư phật trong việc sử dụng trí tuệ, phương tiện nhằm giúp các sinh linh tăng trưởng.

Khi chưa xut gia, Ngài là vua mt nưc nh và kết bn vi vua ca mt nưc lân cn; ri cùng nhau thc hành Thp Thin, nhiêu ích chúng sanh. Nhân dân trong hai nưc lân cn đó đa s to nhiu vic ác, hai vua bèn bàn tính, rng lp phương tin. 

Thực hành thập thiện là bắt đầu gia nhập vào hàng bồ tát, hai vị vua thương dân, nên rộng lập phương tiện. Làm vua tức là có phước rồi, có thể trước kia cứu giúp người khác, hoặc là bố thí hỉ xả mới được làm vua như vậy

Mt vua phát nguyn: “Tôi nguyn sm thành Pht Ðo đ đ hết nhng k y, không sót mt ai.” 

Mt vua thì nguyn: “Như tôi chng trưc đ nhng k ti kh, làm cho h đưc an vui, cho đến đc qu B Ð, thì tôi nguyn chưa thành Pht.” 

Ðc Pht bo B Tát Ðnh T Ði Vương rng: “V vua phát nguyn sm thành Pht đó chính là Ðc Nht Thiết Trí Thành Tu Như Lai; còn v vua phát nguyn vĩnh vin cu đ chúng sanh ti kh, chưa chu thành Pht đó, chính là B Tát Ða Tng vy.

Lời nguyện tuy có khác nhau, kết quả cũng có sai khác, nhưng cái sai biệt đó chỉ là hình thức thôi. Hình thức có Phật, có bồ tát, có thanh văn… nhưng sự Giác ngộ thì là chung. Biện tài, thần lực… của bồ tát địa tạng không hề thua kém bất kì vị Phật nào. Cũng như vậy với các đại bồ tát là Văn Thù, Phổ Hiền, đại thế chí, Quan thế âm… các ngài vì thương xót sinh linh tội khổ mà chưa thành phật, vẫn quyết hiện thân làm bồ tát để rộng giúp đỡ.

Li trong đi quá kh, vô lưng a-tăng-k kiếp v trưc, có Ðc Pht ra đi hiu là Thanh Tnh Liên Hoa Mc Như Lai. Ðc Pht đó th bn mươi kiếp. 

Lại một kiếp đời nữa của bồ tát địa tạng, tuy nhiên có thể thấy lời thệ nguyện dù chuyển di từ kiếp này sang kiếp khác, thì trọng tâm chính vẫn không thay đổi, vẫn là địa ngục chưa trống chưa thành phật, đúng theo tinh thần: ta không vào địa ngục thì ai vào… vô lượng từ bi, vô lượng xót thương, cũng vô lượng dũng cảm, vô lượng kiên nhẫn…

Trong thi Tưng Pháp, có mt v La Hán phưc đc cu đ chúng sanh. Nhân đi tun t giáo hóa, v La Hán gp mt ngưi n tên là Quang Mc thiết bày vt thc cúng dưng. 

Ở đây nên tìm hiểu một chút về Tuần tự giáo hóa, ý nghĩa của việc khất thực ( nói thô thiển là đi xin cơm) là gieo trồng ruộng phước cho những người bố thí cúng dường, bao gồm cả duyên với phật pháp, và cả phước về của cải trong tương lai.

V La Hán bèn hi: “Ngươi mun cu điu chi?” 

Bao giờ nhận được của cúng dường, các ngài cũng hỏi điều cầu khẩn của thí chủ để gửi tới họ sự tri ân, và cầu mong toại nguyện.

Quang Mc thưa rng: “Ngày thân mu con mt, con có làm vic phưc thin hu cu vt bà; song chưa rõ thân mu con thác sanh v đâu!” 

Câu chuyện này khá giống với chuyện thánh mẫu đã nói ở chương trước. Trong truyền thống phương đông, lúc mất còn quan trọng hơn lúc sống, cụ thể chả cụ nào nhớ ngày sinh của mình, nhiều lúc chẳng thể biết chính xác, thậm chí nhầm vài năm, nhưng ai cũng nhớ ngày giỗ ông giỗ bà. Người ta chuẩn bị quan tài trước để an nghỉ… vì Sống gửi thác về, tức cuộc sống này chỉ là tạm bợ, tới khi mất rồi mới là về với vũ trụ thật sự.

V La Hán cm thương, bèn nhp Ðnh quan sát, thì thy bà m ca Quang Mc b đa vào đưng ác, vô cùng kh s. V La Hán hi Quang Mc rng: “Thân mu ngươi lúc sanh tin đã làm nhng hnh nghip gì, mà nay phi trong đưng ác, chu cc kh như thế?” 

Nhân nào quả nấy, chính vì vậy La hán mới hỏi làm nghiệp gì, vì cũng muốn tháo gỡ cho bà mẹ.

Quang Mc thưa rng: “Tánh thân mu con ch thích ăn cá, ba ba, cùng trng và con ca các loài y; hoc chiên hoc nu, tha hăn; nếu tính đếm s sanh mng đó thì đến hơn nghìn muôn. Thưa Tôn Gi t mn, con phi làm thế nào đ gii cu mu thân?” 

Đừng nghĩ trứng không phải sinh vật, mình sinh con cũng muôn vàn đau đớn, thì với con gà sinh quả trứng, quả đầu máu xót vô cùng đau đớn, cá sinh con trứng tuy rất nhỏ, nhưng cũng là thành phần đúc kết nhiều sự bổ dưỡng nhất, vì có bao nhiêu tinh túy, cơ thể mẹ đều dành hết cho đứa con. Ở người trong 20 tuần đầu đứa bé sống nhờ các hormone của mẹ, hầu như ngoài chuyện thai chưa vững thì khá an ổn về cân nặng, đến tuần thứ 20 thì mới bắt đầu mẹ ăn gì con ăn nấy, lúc này người mẹ cần chú ý trong chuyện ăn uống rất nhiều để phục vụ đứa con. Với con vật cũng tương tự. Mình ăn trứng của bọn chúng, dẫu có không là trứng nở ra con, thì cũng vô cùng đáng thương với những bà mẹ ấy.

Đó là chưa kể, trong lúc đầu thai, thì không sinh linh nào không tiếc rẻ mạng sống, nên sẽ chuyển sự căm hờn sang cho người nào hại chúng…

V La Hán xót thương bèn lp phương tin khuyên Quang Mc rng: “Ngươi phi chí thành nim Ðc Thanh Tnh Liên Hoa Mc Như Lai và v đp hình tưng, thì k còn cùng ngưi mt đu đưc phưc báo!”

Các mẹ nên tìm hiểu thêm về niệm phật quán phật, trong đó có pháp môn niệm phật về Tây phương cực lạc, trong các kinh điển và các phần giải nghĩa nói rất rõ tại sao việc niệm phật ngắm phật lại đem lại nhiều lợi ích rồi.

Quang Mc nghe xong, lin t b nhng th yêu thích, ri tô v tưng Pht đ th cúng, và li đem lòng cung kính, khóc thương chiêm l

Cần từ bỏ thứ yêu thích, tức là phải hạ lòng tham xuống, rồi dùng các cách kính trọng tôn thờ để nương oai lực phật.

Bng đến gia khuya thì mng thy thân Pht, sc vàng sáng chói, như núi Tu Di, phóng ánh sáng ln mà bo vi Quang Mc rng: “Chng bao lâu na thân mu ngươi s sanh vào nhà ca ngươi, khi va biết đói lnh thì lin biết nói.” 

Quang Mục nhiều đời tu hạnh lành nên cầu được ước thấy, nếu như nhìn lại thì đã nhiều kiếp tiến tu. Nếu muốn được sự cảm ứng như thế thì chúng ta cần tu tạo nhiều, cần chí tâm chí thiết, chứ không phải ai kêu phật cũng thưa, mà phải có đủ nhân duyên.

Sau đó, ngưi n t trong nhà sanh mt bé trai, chưa đy ba ngày đã biết nói. Ða bé đó bun khóc mà nói vi Quang Mc rng: 

“Nghip duyên sanh t, qu báo t th. Tôi là m ca ngưi, lâu nay chn ti tăm. T khi vĩnh bit ngưi, tôi phi đa vào đi đa ngc. Nh phưc lc ca ngưi nên mi đưc th sanh làm k h tin, li thêm th mng ngn ngi, đến năm mưi ba tui li phi đa vào ác đo. Ngưi có phương kế gì khiến tôi đưc thoát min chăng?”

Nếu ở thời hiện tại đứa bé sẽ bị cánh nhà báo soi mói rất dữ, còn bị các nhà khoa học theo dõi mổ xẻ… tuy nhiên ở đây chúng ta có thể nhận ra là trẻ con hiểu việc hơn người lớn trong một số chuyện. Lý trí chưa mạnh nhưng dự cảm có thừa. Đối với trẻ con, người thiện ác, yêu ghét… đều không phải dùng đến lý trí phân biệt mà dùng trực cảm là biết, đây có lẽ là vì chúng nguyên sơ, chưa có sự can thiệp của lý trí nhị nguyên che mờ. Đồng thời chính trực cảm đó giúp cho đứa trẻ tự bảo vệ mình trước các điều chướng ngại. Bản thân phụ nữ có thai cũng có trực cảm tốt hơn. Đứa trẻ trong bụng tư duy hoàn toàn bằng não phải, không hiểu sao về sau lớn lên lại phải đến các lớp kỹ năng học tư duy bằng não phải lại từ đầu nữa. Đây là điều nhà giáo dục và các mẹ nên xem xét để các con phát huy khả năng từ bé.

Quang Mc nghe nói, biết là m mình chng sai, nên nghn ngào thương khóc mà nói vi con k n t rng: “Ðã là m tôi, tt biết bn ti; do làm hnh nghip gì mà phi đa vào ác đo như thế?” 

Con k n t đáp rng: “Do hai nghip là sát hi và hy m mà phi th báo. Nếu không nh phưc đc ca ngưi cu nn cho, thi c theo nhng nghip đó thì tôi vn chưa đưc gii thoát.” 

Nghiệp sát đã nói đến ở trên, nghiệp hủy mạ ở đây có lẽ hủy mạ đạo phật. Tuy vậy thông tin quan trọng chính là nhờ phước đức của đứa con mà người mẹ được cứu, tức là mình có thể thông qua sự tu tập tinh tiến của mình để giúp những thân quyến, trong đso có thai nhi của mình được thành tựu, giải thoát, yên ổn, vui vẻ

Quang Mc hi rng: “Nhng vic ti báo trong đa ngc ra sao?” 

Con k n t đáp rng: “Nhng vic ti kh nói ra càng bt nhn, sut c trăm ngàn năm cũng khó mà k cho hết đưc!”

Quang Mc nghe xong, rơi l gào khóc, bch cùng gia hư không rng: “Nguyn cho thân mu con đưc vĩnh vin thoát khi chn đa ngc, và khi mãn mưi ba tui thì không còn trng ti, cũng chng phi tri qua các ác đo na. 

Đây là lời nguyện chí thiết chí thành cảm động hư không, cảm động đất trời. Quang Mục, thánh nữ… những câu chuyện kể trong địa tạng kinh đều là truyện hiếu nghĩa, chính vì vậy mà bộ kinh này được cho là có công đức thù thắng trong việc thai giáo theo đạo phật.

Cúi xin thp phương chư Pht t bi thương xót, lng nghe con nay vì m mà phát li th nguyn rng ln rng: 

Mẹ ở đây là người mẹ trong truyện, nhưng cũng nên hiểu theo nghĩa khác là người mẹ các kiếp quá khứ, hiện tại, tương lai. Vì chúng ta luân hồi sáu nẻo, sau khi chết và đầu thai thì không nhớ được người thân, nên có là mẹ con cũng không nhìn nhận ra nhau được. Bao nhiêu sinh linh từng là cha mẹ của ta, người nào, con vật nào??? Khó mà biết được vì hình tướng thay đổi lập tức chúng ta không còn biết nhau nữa.

Như thân mu con đưc vĩnh vin lìa khi chn Tam Ð và hàng h tin, cho ti cùng kiếp không phi th thân ngưi n na, con xin đi trưc tưng ca Ðc Thanh Tnh Liên Hoa Mc Như Lai mà phát li nguyn rng: K t nay cho đến trăm ngàn muôn c kiếp v sau, h nơi nào có thế gii còn có các chúng sanh chu ti kh nơi đa ngc cùng Tam Ác Ðo, con nguyn s cu vt và làm cho tt c đu xa lìa các no ác Ða Ngc, Ng Qu, Súc Sanh… Nhng k mc ti báo như thế thành Pht c ri, thì sau đó con mi thành Chánh Giác.”

Lời thề này, cũng lớn như các lời đại thệ nguyện xưa của các kiếp quá khứ. Nhưng nhấn mạnh hơn vào địa ngục và tam ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đây là lời nguyện của bồ tát đại trí đại dũng , khó ai bì kịp

Phát th nguyn xong, lin nghe rõ tiếng ca Ðc Thanh Tnh Liên Hoa Mc Như Lai dy rng: “Này Quang Mc! Ngươi qu có lòng đi t mn, khéo vì m mà phát li đi nguyn như thế

Ta quan sát thy m ngươi lúc mãn mưi ba tui, khi b báo thân này ri, s th sanh làm ngưi Phm Chí sng lâu trăm tui; sau khi hết báo thân y, s đưc sanh v cõi nưc Vô Ưu, th mng lâu dài đến không th tính k; và sau rt s thành tu Pht Qu, qung đ nhân thiên s nhiu như cát sông Hng.” 

Công đức và lời nguyện dũng cảm của người con giúp được mẹ, vậy thì những người như chúng ta, sẽ làm những gì, sẽ nguyện những gì để cho người thân bớt khổ đây?

Ðc Pht bo Ðnh T Ti Vương B Tát rng: “V La Hán phưc lành đ Quang Mc thu đó, chính là Vô Tn Ý B Tát; thân mu ca Quang Mc là Gii Thoát B Tát; còn Quang Mc là Ða Tng B Tát đây vy!

Bồ tát có duyên với ai, thì người đó cũng được dẫn vào đạo và dần trở thành người thiện.

Trong nhiu kiếp lâu xa quá kh, B Tát đã có lòng t mn, lp th nguyn nhiu như cát sông Hng rng đ chúng sanh như thế

Trong đi v lai, như có k nam ngưi n nào không làm lành mà làm ác, cho đến k chng tin nhân qu, k tà dâm vng ng, k lưng thit ác khu, k hy báng Ði Tha; nhng chúng sanh có các nghip như thế tt phi đa vào đưng ác.

Nếu gp đưc hàng Thin Tri Thc khuyên bo khiến trong chng khy móng tay lin quy y Ða Tng B Tát, nhng chúng sanh đó lp tc đưc thoát khi báo kh ca Ba Ác Ðo. 

Khẳng định Khỏi khổ ba ác đạo nếu quy y địa tạng.

Nếu có th chí tâm quy kính và chiêm l tán thán, cùng dùng hương, hoa, y phc, các th trân bo, hoc đ ăn thc ung, mà cúng phng, thì trong trăm ngàn muôn c kiếp v sau, thưng đưc cõi Tri, hưng th s vui thù thng vi diu. Nếu phưc tri hết, phi sanh xung nhân gian, thì vn còn trăm ngàn kiếp thưng làm bc Ðế Vương, li nh đưc túc mng cùng ci ngành nhân qu

Này Ðnh T Ði Vương! B Tát Ða Tng có không th nghĩ bàn oai thn lc ln, li ích rng ln cho chúng sanh như thế. Các Ông, nhng bc B Tát, phi ghi nh Kinh này hu tuyên dương, lưu b rng ra.”

Ngài Ðnh T Ti Vương bch Pht rng: “Bch Ðc Thế Tôn! Xin Ngài ch lo nghĩ! Ngàn muôn c B Tát Ma Ha Tát chúng con đu có th nương oai thn ca Pht mà tuyên din rng rãi Kinh này nơi cõi Diêm Phù Ð đ li ích cho chúng sanh.” 

Ðnh T Ði Vương B Tát bch vi Ðc Thế Tôn xong, bèn cung kính chp tay làm l mà lui ra.

By gi, bn v Thiên Vương cai qun bn phương đng t ch ngi đng dy, cung kính chp tay mà bch Pht rng: “Bch Ðc Thế Tôn! B Tát Ða Tng t kiếp lâu xa đến nay đã phát đi nguyn như thế, vì sao đến nay vn đ chưa hết, li còn phát qung đi th nguyn na? Cúi xin Ðc Thế Tôn dy cho chúng con rõ.”

Bốn thiên vương cũng là bốn vị bồ tát, nguyện hỏi sao địa tạng phát đại nguyện nhiều, câu này hàm ý là ngợi khen, khâm phục vô biên

Ðc Pht bo bn v Thiên Vương rng: “Lành thay! Lành thay! Ta nay s vì s li ích rng ln ca các Ông cùng các chúng tri, ngưi hin ti và v lai, mà nói vic B Tát Ða Tng Ta Bà Thế Gii, trong đưng sanh t nơi cõi Diêm Phù Ð, t mn cu vt, phương tin đ thoát tt c chúng sanh ti kh.” 

Như vậy là nhân dịp được hỏi, đức PHật có duyên để nói với chúng ta về những việc địa tạng bồ tát làm lợi ích

Bn v Thiên Vương bch rng: “Vâng! Bch Ðc Thế Tôn, chúng con xin mun đưc nghe.”

Ðc Pht bo bn v Thiên Vương rng: “B Tát Ða Tng t bao kiếp lâu xa cho đến nay, đ thoát chúng sanh vn còn chưa mãn nguyn. B Tát t bi thương xót nhng chúng sanh ti kh đi này, li quán thy vô lưng kiếp v sau, nghip nhân c lây dây chng dt; vì l đó nên li phát trng nguyn. B Tát Ta Bà Thế Gii, trong cõi Diêm Phù Ð, dùng trăm ngàn vn c phương tin đ giáo hóa.

Đoạn sau đây nói về các loại quả báo, chỉ là một phần, mong các mẹ đọc kỹ. Đồng thời lòng nên tự nghĩ, chúng ta ở trong cõi này bao nhiêu kiếp, nên có lúc quên lúc nhớ những việc quả báo này, nên có lúc làm lúc không, chẳng thể biết được kiếp quá khứ làm hay không làm việc ác gì. Chính vì vậy, đoạn này mình nghĩ nên có thêm một chút vài phút để sám hối, hoặc chí ít là tỏ tâm chia sẻ đối với những sinh linh bị ảnh hưởng bởi các nghiệp dữ. Ví dụ như giăng lưới bắt chim, con trống bị bẫy, con mái một mình nuôi con vô cùng khổ sở, thì hiện đời sẽ chịu quả báo phải vất vả xa rời thân quyến để thấy sống một mình khổ. Như nhai nuốt sinh mạng thì phải chịu phanh người, chịu các vết mổ xẻ. Như giết hại thai trứng, thì hiện đời khó có con, con khó nuôi… etc…

Này bn ông Thiên Vương! B Tát Ða Tng nếu gp k sát sanh, thì dy rõ qu báo vì ương ly đi trưc mà phi chết yu. 

Nếu gp k trm cp, thì dy rõ qu báo bn cùng kh s

Nếu gp k tà dâm, thì dy rõ qu báo làm chim se s, b câu, uyên ương. 

Nếu gp k nói li thô ác, thì dy rõ qu báo quyến thuc kình chng nhau.

Nếu gp k hay hy báng, thì dy rõ qu báo không lưi, ming l

Nếu gp k nóng gin, thì dy rõ qu báo xu xí, bnh hon, tàn tt. 

Nếu gp k bn xn, thì dy rõ qu báo s cu không toi nguyn. 

Nếu gp k ăn ung vô đ, thì dy rõ qu báo đói, khát, c hng đau đn. 

Nếu gp k săn bn buông lung, thì dy rõ qu báo kinh cung, mt mng. 

Nếu gp k ng nghch vi cha m, thì dy rõ qu báo tri đt đánh chết. 

Nếu gp k đt núi rng cây ci, thì dy rõ qu báo cung mê đến chết.

Nếu gp k làm cha m trưc hoc cha m sau mà đc ác, thì dy rõ qu báo sanh tr li hin đi b roi vt. 

Nếu gp k đt lưi, giăng by đ bt các sinh vt còn non yếu, thì dy rõ qu báo ct nhc chia lìa. 

Nếu gp k hy báng Tam Bo, thì dy rõ qu báo đui, điếc, câm, ngng. 

Nếu gp k khinh chê giáo pháp, thì dy rõ qu báo mãi trong ác đo. 

Nếu gp k phá hoi ca Thưng Tr, thì dy rõ qu báo c kiếp luân hi nơi đa ngc. 

Nếu gp k ô nhc phm hnh và vu báng Tăng Già, thì dy rõ qu báo mãi trong loài súc sanh. 

Nếu gp k làm bng, đt, chém, cht, hoc đ thương sinh vt, thì dy rõ qu báo phi luân hi đn tr ln nhau.

Nếu gp k phá gii phm trai, thì dy rõ qu báo làm thân cm thú đói khát. 

Nếu gp k phá hy vt dng mt cách phi lý, thì dy rõ qu báo mi s cu đu thiếu ht. 

Nếu gp k kiêu mn cng cao, thì dy rõ qu báo làm nô dch hèn h

Nếu gp k nói hai lưi gây xích mích, thì dy rõ qu báo không lưi hoc trăm lưi. 

Nếu gp k tà kiến, thì dy rõ qu báo th sanh vùng biên đa.

Trăm ngàn s báo ng kết qu bi tp khí xu ác t thân khu ý nghip ca chúng sanh trong cõi Diêm Phù Ð như thế, nay ch nói sơ lưc đó thôi. 

Nghip cm ca chúng sanh trong chn Diêm Phù Ð sai bit như thế, nên B Tát Ða Tng phi dùng trăm ngàn phương tin đ giáo hóa. Các chúng sanh y, trưc tiên phi th lãnh các qu báo như thế, sau đó li đa vào đa ngc, tri qua nhiu kiếp không có k hn thoát ra. Vì thế cho nên, các Ông phi h trì ngưi, h trì quc gia, ch đ nhng nghip chưng đó làm mê hoc chúng sanh.” 

Bn v Thiên Vương nghe xong, rơi l than th, chp tay l Pht mà lui ra.

Hết quyển Thượng

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: