Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Địa tạng Bồ tát Bổn thệ lực kinh – chương 3

Posted in Baby by Peony Hằng Phương on 25 Tháng Mười Hai 2014

Phẩm Thứ Ba

Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên

Lúc đó, Ðc Pht Mu Ma Da Phu Nhân cung kính chp tay hi B Tát Ða Tng rng: “Thánh Gi! Chúng sanh trong cõi Diêm Phù to nghip sai khác, cm th s báo ng như thế nào?” 

Ngài Ða Tng đáp rng: “Trong ngàn muôn thế gii cho đến các quc đ, nơi có đa ngc hoc không đa ngc, nơi có ngưi n hoc không ngưi n, nơi có Pht Pháp hoc không Pht Pháp, cho đến c Thanh Văn và Bích Chi Pht cũng đu như thế, ch chng phi riêng ti báo nơi đa ngc thôi đâu!”  

Đoạn này tức là nghiệp báo mỗi mỗi sai khác, luật nhân quả luôn đúng. Kể cả nghiệp tốt nghiệp xấu quả ác quả xấu gì cũng đều là có nhân thì có quả.

Ma Da Phu Nhân li bch cùng B Tát rng: “Nay tôi mun nghe v ti báo trong cõi Diêm Phù chiêu cm ly ác đo.” 

Ma da phu nhân cũng là một vị bồ tát, bà thấy địa tạng là người chuyên giáo hóa cõi địa ngục, đặc biệt có duyê với cõi Diêm phù đề tức vũ trụ trong đó có thiên hà chúng ta đang cư ngụ, nên đặc biệt hỏi về nghiệp xấu ác

Ngài Ða Tng đáp rng: “Thánh Mu! Mong Ngài lng nghe nhn ly, tôi s lưc nói vic đó.” 

Pht Mu bch rng: “Xin Thánh Gi nói cho.” 

Câu này luôn có, mang tính lễ nghĩa nhiều hơn, nó chỉ có người sẵn sàng nghe dạy bảo và có người sẵn sàng dạy bảo, các vị giác ngộ không bao giờ làm điều gì thừa cả, dù có là “trả vờ” hỏi thì cũng là vì tất cả những người còn đang tăm tối.

By gi Ða Tng B Tát nói vi Thánh Mu rng: “Danh hiu ca nhng ti báo trong cõi Nam Diêm Phù Ð là như vy: Như có chúng sanh chng hiếu tho vi cha m, cho đến giết hi cha m, k đó phi đa vào đa ngc Vô Gián trong ngàn muôn c kiếp, không lúc nào mong ra khi đưc. 

 Nếu có chúng sanh nào làm thân Pht chy máu, hy báng Tam Bo, chng kính tôn kinh, k đó cũng phi đa vào đa ngc Vô Gián trong ngàn muôn c kiếp, không lúc nào mong ra khi đưc. 

 Nếu có chúng sanh xâm tn ca Thưng Tr, làm nhơ nhuc Tăng Ni, hoc t tình hành dâm trong chn Già Lam, hoc giết hoc hi; hng ngưi như thế phi đa vào đa ngc Vô Gián trong ngàn muôn c kiếp, không lúc nào mong ra khi đưc. 

Nếu có chúng sanh gi làm Sa Môn mà tâm chng phi Sa Môn, phá hoi, lm dng ca Thưng Tr, gt gm hàng bch y, trái phm Gii Lut, to vô s ti ác; hng ngưi như thế phi đa vào đa ngc Vô Gián trong ngàn muôn c kiếp, không lúc nào mong ra khi đưc. 

Nếu có chúng sanh trm cp tài vt, lúa go, đ ăn thc ung, y phc ca Thưng Tr, cho đến không cho mà ly mt vt; k đó phi đa vào đa ngc Vô Gián trong ngàn muôn c kiếp, không lúc nào mong ra khi đưc.” 

Đoạn này nói lại các tội lớn nhất phải đọa vào ngục Vô gián, là ngục khắc nghiệt và khổ sở nhất trong số các địa ngục. Nội dung rất rõ ràng , dễ hiểu. Trong đó tội bất hiếu là tội trọng.

Ngài Ða Tng thưa rng: “Thánh Mu! Nếu có chúng sanh nào phm nhng ti như thế, thì k đó phi đa vào Ngũ Vô Gián đa ngc, cu tm ngng s đau kh trong chng mt nim cũng không đưc.” 

Ma Da Phu Nhân li bch cùng B Tát Ða Tng: “Thế nào gi là đa ngc Vô Gián?” 

Ngài Ða Tng thưa rng: “Thánh Mu! Tt c đa ngc đu trong núi Ði Thiết Vi. Ða ngc ln có mưi tám ch; th kế có năm trăm ch, danh hiu đu khác nhau; th kế na li có đến ngàn trăm, danh hiu cũng đu khác nhau. 

Mười tám chỗ đây là chỉ 18 phiền não lớn, 500 chỗ chỉ điều gì mình không rõ, nhưng mỗi địa ngục sẽ tương ứng với một hình tội khác nhau, tùy vào nghiệp ác của mỗi tội nhân mà thành.

Ngc Vô Gián có ngc thành giáp vòng hơn tám vn dm; thành đó thun bng st, cao mt vn dm; trên thành có la t, không ch nào h trng. Trong ngc thành đó, các nhà ngc ni tiếp nhau, danh hiu đu sai khác. 

 Ch có mt ngc tên là Ngũ Vô Gián. Ngc này chu vi mt vn tám ngàn dm; tưng ngc cao mt ngàn dm, toàn bng st và có la cháy sut trên sut dưi. Trên tưng ngc có rn st, chó st phun la đui nhau chy bên này sang bên kia. 

Có vẻ rất giống các địa ngục trong phim, tuy nhiên thực sự nó không khó để kiếm trên chính mặt đất này, Chỗ này rất giống với miệng các núi lửa, và ở trên khu vực này cũng có các tế bào sống ngày đêm ở trong điều kiện khắc nghiệt vô cùng.

Trong ngc có giưng rng khp muôn dm; mt ngưi th ti thì t thy thân mình nm cht c giưng, ngàn muôn ngưi th ti thì mi ngưi cũng đu t thy thân mình đy cht c giưng. Ðó là do các nghip chiêu cm mà gt ly qu báo như thế.

Giường rộng , nhưng không phải để nghỉ ngơi mà là khí cụ hành hình. Phải nhắc lại là địa ngục chỉ có thật với tội nhân nào phải chịu hình phạt đó, như là giờ nhắc tới nhà tù, với người bình thường có một nơi chốn nào đó gọi là nhà tù, nhưng họ không hề có sự sợ hãi, có chút liên quan về mặt tâm lý nào cả, nhưng đối với những người phải ở tù thì họ thực sự khổ sở.

Li na, các ti nhân còn phi chu đ s kh s; như có c ngàn trăm D-xoa cùng các ác qu, răng nanh như đao kiếm, mt như ánh đin chp, tay có móng đng, lôi kéo ngưi ti. 

Li có qu D-xoa cm cây kích st ln đâm vào mình ngưi ti, hoc đâm trúng ming mũi, hoc đâm trúng bng lưng, ri ht tung lên trên không và hng ly, hoc đ li trên giưng. 

Li có chim ưng bng st m ăn mt ngưi ti. 

Li có rn st qun c ngưi ti. 

Ti nhân còn b đóng đinh dài vào các khp xương và lóng đt trong thân, kéo lưi cày ba, móc rut bm cht, rót nưc đng vào ming, qun st nóng quanh thân; muôn ln chết đi sng li. 

Nghip cm như thế, tri qua c kiếp không lúc nào mong ra khi đưc.

Mô tả địa ngục cực rõ ràng là lời giảng giải của các pháp sư, bản thân mình giải nghĩa kinh chỉ cần các mẹ và em bé an ổn, nên không đi sâu vào phần này, tuy nhiên khi các mẹ đọc về tội báo của ngũ vô gián ngục, trong đó có một cái nhân sinh ra quả địa ngục là giết cha mẹ, thì thần thức của bé, nếu có oán kết sát nghiệp, thì cũng sẽ nguôi ngoai. Vì rõ ràng quả báo cho việc trả thù đó là quá lớn.

Một cái oán được kết bởi một niệm bất thiện khiến cho một sinh linh bị thương tổn, rồi sinh linh thương tổn đó đầu thai lại để làm hại người từng hại nó, sau đó người ấy lại đem thù oán, rồi lại làm thương tổn… cứ như vậy tới bao giờ có thể dừng dứt được. Mà trong đời vay trả trả vay này, thì hôm nay có thể làm con, ngày mai có thể làm trâu bò, ngày mốt làm quỷ, tới ngày lại quay về làm cháu chắt… Chỉ có cách cởi bỏ oán hờn, cùng nhau san sẻ cuộc sống vốn dĩ đã đầy khó khăn này, rồi rộng đường tu các việc phước thiện , và học hỏi kinh điển, làm theo điều thiện thì oán kết sẽ được cởi bỏ, mọi người đều vui vẻ, không nợ nần gì nhau. Lấy oán báo oán, oán đó chất chồng, lấy ân báo oán, oán đó tiêu tan.

Lúc thế gii này hư hoi thì sanh nh qua thế gii khác; thế gii khác đó hư hoi thì chuyn sang phương khác; lúc phương khác đó hư hoi thì li ln lưt chuyn đi; ri sau khi thế gii này thành thì tr v li. Nhng s ti báo trong ngc Vô Gián là như thế

Khẳng định Phật pháp cực khoa học, không hề nói thế giới là do đấng trời nào đó sinh ra, tác phẩm thần thánh, mà có sinh, có diệt… điều này đúng với mọi sự việc. Đọc đoạn này giống như đang xem các phim khoa học giả tưởng khám phá vũ trụ vậy, với sự nổ tung của các sao, các khối vật chất quay cuồng và tụ thành hành tinh, xoay tít như vậy cho đến khi các sao nổ tung và hình thành thế giới mới.

Li do có năm s nghip cm, nên gi là Ngũ Vô Gián. Nhng gì là năm? 

Mt là ngày đêm th ti, cho đến bao kiếp, không lúc nào dt, nên gi là Vô Gián. 

Hai là mt ngưi cũng đy cht, nhiu ngưi cũng đy cht, nên gi là Vô Gián. 

Ba là có nhng khí c hành hình ngưi ti như cái cha, gy, chim ưng, rn, chó sói, chó, ci, cưa, đc, giũa, búa rìu, vc du sôi, lưi st, dây st, la st, nga st, da sng ning đu, nưc st nóng rưi thân; và khi đói thì nut viên st, khát ung nưc st …; quanh năm sut kiếp, cho đến na-do-tha kiếp, kh s trin miên, không h gián đon, nên gi là Vô Gián. 

Bn là bt lun k nam ngưi n, Khương H di đch, ngưi già tr nh, k sang ngưi hèn, hoc rng hoc thn, hoc tri hoc qu, h gây ti ác thì chiêu cm ly nghip, tt c đng chu như nhau, nên gi là Vô Gián. 

Năm là nếu b đa vào đa ngc này, thì t khi mi vào cho ti trăm ngàn kiếp, mi ngày mi đêm đu muôn ln chết đi muôn ln sng li, mun cu tm ngng trong chng mt nim cũng không đưc, tr phi nghip ti tiêu hết mi đưc th sanh; do c liên miên như thế nên gi là Vô Gián.” 

Ngục này là ngục khắc nghiệt nhất, thực sự sống không bằng chết. Mà trong ngục Vô gián tội nhân không chết, chết là hết được thì tốt, thế mới là khổ trong khổ.

Ða Tng B Tát thưa vi Thánh Mu rng: “Nói sơ lưc v đa ngc Vô Gián là như thế. Nếu nói rng ra v tên ca nhng khí c hành ti cùng nhng s thng kh trong đa ngc đó, thì trong sut mt kiếp cũng không th nào nói hết đưc!” 

Một kiếp đây là một kiếp trái đất, ở đây nói sơ lược đã cực kỳ đáng sợ nữa là khi đi sâu vào. Tuy nhiên nếu đọc kĩ thì ở trên chính trái đất này cũng có những người đối xử với đồng loại của mình như quỷ Dạ xoa đối xử với tội nhân bằng những khí cụ kinh tởm. Vậy địa ngục chắc chẳng ở đâu xa. Bây giờ đối với những người nào đã phá thai, liệu họ có thấy cái thai bị chèn ép trong tử cung giống như “một người cũng đầy ngục, nhiều người cũng đầy ngục” không? Liệu có thấy khi bác sĩ dùng các dụng cụ xé nát thân mình thai nhi giống như tội nhân bị cào xới không? Chính vì vậy mà trong kinh Phật thuyết Chư đồng tử đà la ni, có liệt tội phá thai vào một trong số các tội trọng đọa vô gián ngục.

Ma Da Phu Nhân nghe xong, ưu su chp tay đnh l mà lui ra. 

Ma da phu nhân ưu sầu không phải vì bản thân bà đọa địa ngục, mà ưu sầu vì những người trong địa ngục chịu khổ, mà khó đường giúp đỡ họ, bồ tát đau, vì chúng sinh đau là lý này.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: