Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Địa tạng Bồ tát Bổn thệ lực kinh – Chương 2

Posted in Baby by Peony Hằng Phương on 25 Tháng Mười Hai 2014

Phẩm Thứ Hai

Phân Thân Tập Hội

Lúc đó, phân thân ca B Tát Ða Tng t các nơi có đa ngc trong trăm ngàn muôn c không th nghĩ, không th bàn, không th tính đếm, không th nói ht, vô lưng a-tăng-k thế gii, đu đến hi hp ti cung tri Ðao Li.

Lúc đó, phân thân của Bồ Tát Ðịa Tạng từ các nơi có địa ngục trong trăm ngàn muôn ức không thể nghĩ, không thể bàn, không thể tính đếm, không thể nói hềt, vô lượng a-tăng-kỳ thế giới, đều đến hội họp tại cung trời Ðao Lợi.: khi Phật kể xong, và đã giới thiệu cho hội chúng xong, thì phân thân bồ tát địa tạng mới đến hội họp đầy đủ. Lý do không chỉ vì bồ tát có nhiều phân thân, mà có thể là do cố để giúp thêm người tội. Đồng thời địa ngục nhiều vô hạn, các thế giới đều có địa ngục. Và cuối cùng là sự xuất hiện của địa tạng bồ tát vào lúc này mới là lúc hoàn mãn đẹp nhất.

Do nh thn lc ca Ðc Như Lai, phân thân t mi phương hp cùng nhng chúng đã đưc gii thoát khi chn nghip đo, cũng đông đến s ngàn muôn c na-do-tha, đng cm hương hoa đến cúng dưng Pht. 

Do nhờ thần lực của Ðức Như Lai, : đây chỉ phật thích ca, tuy nhiên Như Lai là danh hiệu chung của tất cả các vị phật quá khư, hiện tại, vị lai, thậm chí địa tạng bồ tát cũng là một vị phật với đầy đủ trí huệ,thần thông… nên có thể hiểu cách khác là nhờ thần lực của tất cả các chư phật, thậm chí là của tất cả các bồ tát.

phân thân từ mỗi phương hợp cùng những chúng đã được giải thoát khỏi chốn nghiệp đạo, cũng đông đến số ngàn muôn ức na-do-tha, đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Các phân thân dẫn theo đệ tử , hàng đệ tử có thể lên được tầng trời 33 thì thần thông cũng phải lớn, nên đây là các đệ tử từ cõi xấu mà đã tu hành đầy đủ đạo hạnh, có được phước báu và căn lành để lên được cung trời lớn này.

Nhng chúng cùng đến y thy đu nh B Tát Ða Tng giáo hóa, làm cho vĩnh vin không còn thi chuyn nơi A Nu Ða La Tam Miu Tam B Ð

Khẳng định lại phân thân bồ tát đã giáo hóa thành công rất nhiều sinh linh, a nậu đa la… google

Nhng chúng sanh này t nhiu kiếp lâu xa đến nay, trôi lăn trong vòng sanh t, chu kh trong sáu đưng, không lúc nào tm ngng dt. Nh lòng t bi qung đi và th nguyn thâm sâu ca B Tát Ða Tng, nên tt c đu chng đưc qu v. Khi đến đưc cung tri Ðao Li, lòng h vui mng hn h chiêm ngưng Ðc Như Lai, mt nhìn mãi không ri.

Những chúng sanh này từ nhiều kiếp lâu xa đến nay, trôi lăn trong vòng sanh tử, chịu khổ trong sáu đường, không lúc nào tạm ngừng dứt. Sáu đường là sáu nẻo luân hồi, nẻo nào cũng đau khổ cả. Nếu lên trời làm tiên thì cũng có lúc chấm dứt, cũng đau khổ, làm người khổ, làm thú khổ…google lục đạo luân hồi

Nhờ lòng từ bi quảng đại và thệ nguyện thâm sâu của Bồ Tát Ðịa Tạng, nên tất cả đều chứng được quả vị. Quả vị chính là các thánh quả trong phật giáo, có 4 thánh quả theo phật giáo nguyên thủy, còn có rất nhiều quả vị khác trong phật giáo đại thừa. Đạt được thánh quả là thành tựu lớn. Phải tu rấraatnhieefu đời nhiều kiếp. Từ khi Phật thành bồ tát sơ địa tới lúc thành Phật mất 3 đại a tăng kỳ kiếp, trái đất sinh diệt hàng tỉ tỉ lần mới được. Nên có được số đồ đệ như thế thì địa tạng bồ tát hẳn phải mất vô vàn thời gian công sức, vì vậy mới nói đến lòng từ bi, đại thệ nguyện. Vì không có hai cái này mà chỉ có thần thông cũng chả thể nào giúp được nhiều người đến vậy

Khi đến được cung trời Ðao Lợi, lòng họ vui mừng hớn hở chiêm ngưỡng Ðức Như Lai, mắt nhìn mãi không rời.: chiêm ngưỡng Phật chính là biểu thị căn lành, được giáo hóa, nên nhớ đối tượng của địa tạng là những người bị đọa vào địa ngục, phạm tội lớn, nghiệp ác che mất các hạnh nguyện tốt lành, để giúp họ có thể bỏ tà quy chánh , có thiện cảm với phật pháp là cả chặng đường dài.

By gi, Ðc Thế Tôn đưa cánh tay sc vàng xoa đnh các phân thân ca Ða Tng B Tát Ma Ha Tát trong trăm ngàn vn c không th nghĩ, không th bàn, không th tính đếm, không th nói ht, vô lưng a-tăng-k thế gii, ri dy rng: 

Bấy giờ, Ðức Thế Tôn đưa cánh tay sắc vàng xoa đảnh các phân thân: Một cánh tay có thể xoa đảnh Các phân thân, điều này được hay không, đối với phật thì được, các mẹ còn nhớ Tôn ngộ không bay trong tay Phật rồi vẫn không ra khỏi được? Xoa đỉnh đầu là hành vi ban phước, PHật thích ca đóng vai Phật, địa tạng đóng vai bồ tát, tuy rằng địa tạng vương đã chứng ngộ tất cả những gì một đức Phật có thể chứng ngộ, nhưng ngài nguyện ở vị trí của một vị bồ tát, có vẻ thấp hơn về địa vị nhưng kì thực không khác. Hành vi xoa đảnh chính là biểu thị sự cảm thông, chia sẻ, cũng là cầu chúc.

“Ta trong đi ác Ngũ Trưc giáo hóa nhng chúng sanh cang cưng như thế, làm cho lòng chúng nó điu phc, b tà v chánh; nhưng trong mưi phn, vn còn mt hai phn quen theo thói ác. 

Ta cũng phân ngàn trăm c thân, rng lp ra nhiu phương tin. Hoc có k có li căn, nghe thy lin tín th; hoc có k có thin qu, phi ân cn khuyên bo mi thành tu; hoc có k ám đn, phi giáo hóa thi lâu mi quay v; hoc có k nghip nng, chng sanh lòng kính ngưng; Ta bèn phân ra nhiu thân đ đ thoát nhng hng chúng sanh mi mi sai khác như thế.

“Ta ở trong đời ác Ngũ Trược giáo hóa những chúng sanh cang cường như thế, làm cho lòng chúng nó điều phục, bỏ tà về chánh; nhưng trong mười phần, vẫn còn một hai phần quen theo thói ác. : Mình nghĩ là 10 phần thì phải 1,2 phần theo thiện là nhiều, còn lại thực sự khó mà hành thiện được triệt để trên cõi này. Chưa kể những người chưa có duyên may được biết thế nào là thiện, thế nào là ác thì vô số.

Ta cũng phân ngàn trăm ức thân, rộng lập ra nhiều phương tiện. Cũng: vì giống địa tạng, Phật cũng phân thân để độ chúng sinh.

Hoặc có kẻ có lợi căn, nghe thấy liền tín thọ; hàng này cỡ Văn thù bồ tát vừa nói ở trên, hix, căn ở đây là gốc rễ, tức là từ lâu xa đã có các gốc rễ tốt tin vào phật pháp

hoặc có kẻ có thiện quả, phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu; đây là dạng người có ít nghiệp xấu hơn, nhiều hạt giống lành hơn, nên nói là thiện quả

hoặc có kẻ ám độn, phải giáo hóa thời lâu mới quay về; hạng này giống chúng ta, những người ngu dốt nhiều tham sân si

hoặc có kẻ nghiệp nặng, chẳng sanh lòng kính ngưỡng; những người này rất nhiều

Ta bèn phân ra nhiều thân để độ thoát những hạng chúng sanh mỗi mỗi sai khác như thế.: Phật vì giáo hóa chúng sanh nên mới tái hiện làm thân người

Hoc hin thân ngưi nam, hoc hin thân ngưi n; hoc hin thân Tri, Rng; hoc hin thân Qu, Thn; hoc hin ra núi, rng, ngun sông, đng bng, sông rch, ao h, khe sui, giếng nưc, đ làm li ích cho con ngưi, khiến tt c đu đưc đ thoát. 

Hoặc hiện thân người nam, hoặc hiện thân người nữ; chúng sinh thấy có nam nữ, chứ với phật thì có nam hay nữ đâu, thân nào cũng bình đẳng

hoặc hiện thân Trời, Rồng; rồng là con vật có thật chuyên lo chuyện mưa, trời là các vị thiên thần.

hoặc hiện thân Quỷ, Thần; hoặc hiện ra núi, rừng, nguồn sông, đồng bằng, sông rạch, ao hồ, khe suối, giếng nước, để làm lợi ích cho con người, khiến tất cả đều được độ thoát.  Phật không chỉ hiện ra các tướng trạng chúng sinh hữu tình, mà còn hiện tướng trạng của sông rạch… thậm chí có chuyện con trâu biết khóc khi chui lò mổ, con két biết tụng kinh rồi vãng sinh Tây Phương cực lạc, để lại xá lợi như cao tăng… rồi một chiếc lá rơi cho ta hiểu rằng đời là vô thường, có sinh thì phải có chết, một cơn bão qua để lại nhiều nỗi buồn và mất mát, nhưng làm hiển lộ tình thương và sự cảm thông của cộng đồng… ở đây là một cách học tích cực, nếu như chúng ta làm gì cũng nghĩ mình đang được Phật dạy dỗ thì một ngày của chúng ta sẽ vô cùng ý nghĩa. Gặp người tốt thì mình thấy họ là bồ tát, gặp người xấu mình nghĩ họ đang làm thiện cho mình để mình rèn các đức tính tốt. Như vậy không giờ phút nào chúng ta không được học điều hay.

Hoc hin thân Thiên Ðế, hoc hin thân Phm Vương, hoc hin thân Chuyn Luân Vương, hoc hin thân Cư Sĩ, hoc hin thân Quc Vương, hoc hin thân T Ph, hoc hin ra thân các hàng quan thuc, hoc hin ra thân T Kheo, T Kheo Ni, Ưu Bà Tc, Ưu Bà Di, cho đến các thân Thanh Văn, La Hán, Bích Chi Pht, B Tát… đ hóa đ chúng sanh; ch chng phi ch có thân Pht hin ra trưc chúng thôi đâu!

Các từ ngữ lạ thì các mẹ google để hiểu hơn, có thể nói tóm gọn là Phật hiện thân rất nhiều, tùy căn cơ trình độ từng người mà dẫn dắt. Tuy nhiên, phật không hóa độ được cho ai không có duyên với ngài. Ở đây phật Thích ca tự nói về các hóa thân của mình, trước đó ca ngợi các hóa thân của địa tạng, như vậy là ngợi khen không chỉ hóa thân của hai đức phật mà là các hóa thân của tất cả các phật và bồ tát. Hóa thân giống như những cái ảnh, ảnh khác, quần áo trong ảnh khác, nhưng người được chụp ảnh chỉ là một mà thôi. Sử dụng các phân thân là một thần thông của các vị giác ngộ. Điều tuyệt vời là các phân thân này Tùy theo người học mà hóa hiện, giống như một gia sư mẫn cán vậy.

Ông xem Ta tri qua biết bao s kiếp cn cù khó nhc đ thoát nhng chúng sanh cang cưng đy ti kh, khó khai hóa như thế. Còn nhng k chưa đưc điu phc, thì phi theo nghip mà chu báo ng. Nếu h b đa vào đưng d và chu nhiu s thng kh, thì Ông nên nh nghĩ đến Ta cung tri Ðao Li đã ân cn phó chúc, mà làm cho chúng sanh thế gii Ta Bà đến lúc Ðc Pht Di Lc xut thế đu đưc đ thoát, xa lìa vĩnh vin mi điu kh, đưc gp Pht và đưc th ký.”

Còn những kẻ chưa được điều phục, thì phải theo nghiệp mà chịu báo ứng. : Phật thích ca là thầy trời người: vì chỉ có hai loài này có thể tu tập tốt nhất, Cha lành trong 4 loại: atula, súc sinh, còn địa ngục và ngạ quỷ thì quá nhiều tập khí xấu: Atula suốt ngày chém giết giận dữ, súc sinh ngu độn, ngạ quỷ đói khát, địa ngục rên la đau khổ triền miên, họ không có nhiều cơ hội tu hành. Chúng ta vẫn là phàm nhân ở cõi đời này, chính là hạng chưa được điều phục mà phật đang nói đến.

Nếu họ bị đọa vào đường dữ và chịu nhiều sự thống khổ, thì Ông nên nhớ nghĩ đến Ta ở cung trời Ðao Lợi đã ân cần phó chúc, mà làm cho chúng sanh ở thế giới Ta Bà đến lúc Ðức Phật Di Lặc xuất thế đều được độ thoát, xa lìa vĩnh viễn mọi điều khổ, được gặp Phật và được thọ ký.” đây là cho những đệ tử phật , đệ tử Thích ca trót đọa ác đạo sẽ được địa tạng cứu vớt nếu có duyên.

By gi, các phân thân ca B Tát Ða Tng các thế gii hp li thành mt hình, rơi l ai luyến mà bch Pht rng: 

“T s kiếp lâu xa đến nay, con nh Ðc Thế Tôn tiếp đ dt dìu, khiến con có đưc thn lc chng th nghĩ bàn, đy đ trí hu rng ln. Các phân thân ca con th hin khp trăm ngàn muôn c thế gii nhiu như cát sông Hng; trong mi thế gii hóa hin trăm ngàn muôn c thân, mi mt thân đó hóa đ trăm ngàn muôn c ngưi, khiến cho h quy kính Tam Bo, vĩnh vin xa lìa sanh t, đến đưc Niết Bàn an lc. 

“Từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Ðức Thế Tôn tiếp độ dắt dìu: sự khiêm tốn của đức địa tạng. Câu này không phải để kể công, mà là nói lên quá  trình giáo hóa của đức địa tạng, là giúp cho sinh linh được đến Niết bàn rốt ráo.

Nhng chúng sanh nào trong Pht Pháp, dù ch làm vic lành bng chng mt si lông, mt git nưc, mt ht cát, mt ht bi, hoc my lông tơ, con đu đ thoát ln ln, làm cho h đưc li ích ln. 

Lời kể cũng là lời hứa của đức địa tạng.

Con cúi mong Ðc Thế Tôn ch vì nhng chúng sanh ác nghip đi sau mà sanh lòng lo lng!” Ngài bch cùng Ðc Pht ba ln như thế.  

Đức phật không phải kẻ phàm phu như chúng ta để lo lắng, song địa tạng bồ tát vẫn nói câu này, vì đây chính là lời đồng ý của đức địa tạng đối với lời nhờ cậy của đức Thích ca.

Lúc y, Ðc Pht khen ngi B Tát Ða Tng rng: “Lành thay! Lành thay! Ta h tr cho điu Ông mun đ Ông thành tu đưc các hong th nguyn đã lp t s kiếp lâu xa đến nay. Vic qung đ xong ri, Ông lin chng qu B Ð.”

Lời hứa lại của đức Thích Ca sẽ hộ trợ đức địa tạng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: