Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Địa tạng Bồ tát Bổn thệ Lực kinh – Chương 13

Posted in Baby by Peony Hằng Phương on 25 Tháng Mười Hai 2014

Phẩm Thứ Mười Ba

GIAO PHÓ CHO TRỜI NGƯỜI

Lúc đó, Đc Thế Tôn giơ cánh tay sc vàng xoa đnh Đa Tng B Tát Ma Ha Tát mà bo rng: Này Đa Tng! Đa Tng! Thn lc ca ông không th nghĩ bàn, đc t bi ca ông không th nghĩ bàn, trí hu ca ông không th nghĩ bàn, bin tài ca ông không th nghĩ bàn. Du cho chư Pht mưi phương khen ngi tuyên nói nhng s không nghĩ bànca ông, trong ngàn vn kiếp cũng chng nói hết đưc. 

Này Đa Tng! Đa Tng! Ông hãy nh hôm nay Ta, trong cung tri Đao Li, nơi đi hi có trăm ngàn vn c không th nói hết, không th nói hết tt c chư Pht, chư B Tát, cùng Thiên Long Bát B, mt ln na đem các chúng sanh trong cõi tri, ngưi, nhng k còn trong nhà la, chưa ra khi Tam Gii, mà giao phó cho ông. 

Lại một lần nữa đức Phật xoa đảnh, biểu tượng ban phước cho Địa Tạng bồ tát, nhưng lần này không phải cho các phân thân – tức là cho các việc làm của bồ tát, mà là cho chính bồ tát, ở mỗi phần, dù hiện phân thân, hay hiện tướng bồ tát, thì đêu có ý nghĩa nhất định. Mình cho là ở phần này bồ tát được xoa đỉnh đầu rồi lại được nhờ cậy một lần nữa chính là cách nhấn mạnh của đức Phật về sự phó chúc này. lại cũng là tin tưởng sau khi đã nói hết về các nguyện , công năng của bồ tát.

Ông đng đ cho các chúng sanh đó b đa vào đưng ác dù là mt ngày mt đêm, hung là đ cho h phi đa lc vào đa ngc Ngũ Vô Gián cùng đa ngc A-t, tri đến ngàn vn c kiếp không lúc nào ra khi! 

Này Đa Tng! Chúng sanh cõi Nam Diêm Phù Đ này chí tánh không đnh, k quen theo thói ác thì nhiu. 

“Du phát thin tâm nhưng chc lát lin thi tht; nếu gp ác duyên thì nim nim tăng trưng. Vì thế cho nên, Ta phi phân thân này ra làm trăm ngàn c đ hóa đ, tùy theo căn tánh mà đ thoát cho h. 

“Này Đa Tng! Nay Ta ân cn đem chúng tri, ngưi giao phó cho ông. Vào đi v lai, nếu có hàng tri, ngưi cùng thin nam thin n nào, trong Pht Pháp mà trng chút thin căn chng bng mt my lông, mt ht bi, mt ht cát, mt git nưc, thì ông nên dùng Đo lc mà ng h ngưi đó, làm cho ln ln tu Đo Vô Thưng, ch đ thi tht. 

“Li na, này Đa Tng! Trong đi v lai, hoc tri hoc ngưi, phi tùy theo nghip mà th báo ng, đa lc vào ác đo; lúc sp b đa ác đo hoc va đến ngưng ca, nhng chúng sanh đó nếu có th nim đưc danh hiu ca mt đc Pht, danh hiu ca mt v B Tát, cùng mt câu kinh mt bài k ca kinh đin Đi Tha, thì ông hãy dùng thn lc, phương tin đ cu vt các chúng sanh đó; ch ca các ngưi đó hin thân vô biên, vì h mà phá tan đa ngc, làm cho h đưc sanh thiên, hưng s vui thù thng vi diu. 

By gi Đc Thế Tôn lin nói k rng… 

“Hin ti, v lai chúng thiên, nhân, 

Nay Ta ân cn dn bo ông: 

Dùng đi thn thông phương tin đ

Ch đ đa vào các ác đo. 

By gi Đa Tng B Tát Ma Ha Tát qu gi, chp tay bch cùng Đc Pht rng: Bch Đc Thế Tôn! Cúi xin Đc Thế Tôn ch lo! Trong đi v lai, nếu có ngưi thin nam k thin n nào đi vi trong Pht Pháp mà có mt nim cung kính, con cũng dùng trăm ngàn phương tin đ đ thoát ngưi đó, làm cho mau đưc gii thoát trong đưng sanh t; hung na là nghe các thin s ri nim nim tu hành, thì s t nhiên nơi Đo Vô Thưng vĩnh vin đưc không còn thi chuyn. 

Lúc nói li y xong, trong Pháp Hi có mt v B Tát tên là Hư Không Tng bch cùng Đc Pht rng: Bch Đc Thế Tôn! Con đến cung tri Đao Li nghe Đc Như Lai ngi khen oai thn thế lc không th nghĩ bàn ca B Tát Đa Tng. Trong đi v lai, nếu có ngưi thin nam k thin n nào, cho đến tt c hàng tri, rng, nghe kinh đin này cùng danh t ca Ngài Đa Tng, hoc chiêm l hình tưng, thì s đưc bao nhiêu điu phưc li? Cúi mong Đc Thế Tôn vì tt c chúng sanh hin ti và v lai mà lưc nói vic y cho. 

Hư không tạng, mình cho là vị bồ tát này đại diện cho bản tâm khi thành tựu phật quả, vì là người có thể thâm nhập vào tính không

Đc Pht bo B Tát Hư Không Tng: Lng nghe! Lng nghe! Ta s vì ông mà nói rõ. Vào đi v lai, nếu có ngưi thin nam k thin n nào trông thy hình tưng ca B Tát Đa Tng cùng nghe Kinh này, cho đến đc tng, dùng hương hoa, đ ăn thc ung, y phc, châu báu, mà b thí cúng dưng, ngi khen chiêm l, thì s đưc hai mươi tám điu li ích.” 

“Mt là thiên long thưng h nim; 

Hai là thin qu ngày càng tăng; 

Ba là tích tp các nhân thánh thưng; 

Bn là tâm B Đ không thi chuyn; 

Năm là y phc, thc phm đy đ

Sáu là dch bnh không đến nơi thân; 

By là xa lìa các tai nn v nưc và la; 

Tám là không b tai ách trm cưp; 

Chín là ngưi khác thy đu cung kính; 

Mưi là qu thn đu h trì.” 

Mưi mt là thân n chuyn thành thân nam; 

Mưi hai là làm con gái hàng vương gi, đi thn; 

Mưi ba là tưng mo đoan chánh, tt đp; 

Mưi bn là phn nhiu đưc sanh lên cõi tri; 

Mưi lăm là có th làm bc đế vương; 

Mưi sáu là biết rõ vic đi trưc; 

Mưi by là có mong cu thì đu đưc toi ý; 

Mưi tám là quyến thuc an vui; 

Mưi chín là các honh s đu dt sch; 

Hai mươi là các nghip đo đu tr hn; 

Hai mươi mt là đi đâu cũng ti nơi c

Hai mươi hai là đêm nm mng đưc an n, vui v

Hai mươi ba là t tiên đã mt đưc lìa kh

Hai mươi bn là nh phưc đi trưc mà th sanh; 

Hai mươi lăm là chư thánh đu khen ngi; 

Hai mươi sáu là căn tánh thông minh, lanh li; 

Hai mươi by là giàu lòng t mn; 

Hai mươi tám là rt ráo thành Pht. 

Li na, này Hư Không Tng B Tát! Như hàng tri, rng, qu thn hin ti và v lai, nghe danh hiu ca Đa Tng, l bái hình tưng ca Đa Tng, hoc nghe các vic v bn nguyn tu hành ca Đa Tng, mà ngi khen chiêm l, thì s đưc by điu li ích.” 

“Mt là mau vưt thánh đa; 

Hai là ác nghip đưc tiêu tr

Ba là chư Pht đến ng h

Bn là B Đ không thi tht; 

Năm là bn lc đưc tăng trưng; 

Sáu là vic đi trưc đu rõ biết; 

By là rt ráo thành Pht. 

By gi không th nói hết tt c chư Pht Như Lai cùng Đi B Tát, Thiên Long Bát B mưi phương nghe Đc Pht Thích Ca Mâu Ni ngi khen tuyên bày sc đi oai thn không th nghĩ bàn ca Đa Tng B Tát, đu khen là vic chưa tng có. 

Có thể nói vui là các vị đang ôn bài. Đúng hơn là các vị thực tập luôn những gì đã nói đến trong kinh: chiêm ngưỡng, tán thán, cúng dường đức phật và địa tạng bồ tát. Đây cũng là lúc người trì kinh dùng niệm hoan hỉ, tâm thái thoải mái, nhiệt tình dâng lên hình tượng của bồ tát địa tạng những gì tốt đẹp. Dù chỉ rất nhỏ bé nhưng với tâm chân thành cũng sẽ đem lại lợi ích lớn lao.

Lúc đó, ti cung tri Đao Li mưa xung vô lưng hương hoa, thiên y, châu báu đ cúng dưng Đc Pht Thích Ca Mâu Ni và B Tát Đa Tng. Xong ri, tt c đi chúng trong Pháp Hi đu li chiêm l, chp tay mà lui ra. 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: