Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Địa tạng Bồ tát Bổn thệ Lực kinh – Chương 12

Posted in Baby by Peony Hằng Phương on 25 Tháng Mười Hai 2014

Phẩm Thứ Mười Hai

THẤY, NGHE ĐỀU ĐƯỢC LỢI ÍCH

Lúc đó, t trên đnh môn Đc Thế Tôn phóng ra c trăm ngàn vn c tưng tia sáng ln. 

Như là: Tia sáng tưng màu trng, tia sáng tưng màu trng ln; tia sáng tưng tt lành, tia sáng tưng tt lành ln; tia sáng tưng ngc, tia sáng tưng ngc ln; tia sáng tưng màu tía, tia sáng tưng màu tía ln; tia sáng tưng màu xanh, tia sáng tưng màu xanh ln; tia sáng tưng màu xanh biếc, tia sáng tưng màu xanh biếc ln; tia sáng tưng màu đ, tia sáng tưng màu đ ln; tia sáng tưng màu lc, tia sáng tưng màu lc ln; tia sáng tưng màu vàng y, tia sáng tưng màu vàng y ln; tia sáng tưng mây lành, tia sáng tưng mây lành ln; tia sáng ngàn vòng tròn, tia sáng ngàn vòng tròn ln; tia sáng vòng tròn báu, tia sáng vòng tròn báu ln; tia sáng vng mt tri, tia sáng vng mt tri ln; tia sáng vng mt trăng, tia sáng vng mt trăng ln; tia sáng cung đin, tia sáng cung đin ln; tia sáng mây bin, tia sáng mây bin ln. 

PHần này bạn nào học khí công, nhân điện và mở được luân xa ba thì sẽ thấy đúng là con người có các tia sáng từ các luân xa, luân xa khỏe tia sáng mạnh, người tốt sáng hơn… Tia sáng của Phật thì không có tường vách nào ngăn được. Đối với tướng hiện tia sáng này, phật sắp nói những việc vui hệ trọng mà chúng ta cần biết

T trên đnh môn phóng ra nhng tưng tia sáng như thế xong, li nói ra tiếng vi diu mà bo đi chúng, Thiên Long Bát B, nhân cùng phi nhân v.v… rng: Hãy lng nghe hôm nay Ta, ti cung tri Đao Li, tuyên bày ngi khen B Tát Đa Tng v nhng s li ích trong hàng tri, ngưi, nhng s không th nghĩ bàn, nhng s siêu vưt nhân Thánh, nhng s chng qu Thp Đa, nhng s rt ráo không thi chuyn nơi A Nu Đa La Tam Miu Tam B Đ. 

Nói li y xong, trong Pháp Hi có mt v B Tát Ma Ha Tát hiu là Quán Thế Âm t ch ngi đng dy, qu gi chp tay mà bch cùng Đc Pht rng: Bch Đc Thế Tôn! Đa Tng B Tát Ma Ha Tát đây đy đ đc đi t bi, thương xót chúng sanh mc ti kh. B Tát trong ngàn vn c thế gii hóa hin ra ngàn vn c thân, tt c công đc cùng sc oai thn chng th nghĩ bàn. 

Con đưc nghe Đc Thế Tôn cùng vô lưng chư Pht trong mưi phương, khác ming đng li ngi khen B Tát Đa Tng rng du cho chư Pht trong thu quá kh, hin ti và v lai đu tuyên nói v công đc đó, vn chng th nói hết đưc. 

Va ri li đưc Đc Thế Tôn bo khp đi chúng rng mun tuyên nói các s li ích ca B Tát Đa Tng. Cúi mong Đc Thế Tôn, vì tt c chúng sanh hin ti và v lai, mà tuyên nói nhng s chng th nghĩ bàn ca B Tát Đa Tng, khiến cho Thiên Long Bát B chiêm l đưc phưc. 

Lời thưa thỉnh của QUan thế âm, một vị cổ phật khác cũng nguyện chúng sanh vô biên chưa thành phật thì bản thân sẽ không làm phật. Không phải quan âm không biết, mà hỏi vì những người còn chịu khổ.

Đc Pht bo B Tát Quán Thế Âm: “Ông có đi nhân duyên vi thế gii Ta Bà. Nếu hàng tri hoc rng, hoc k nam ngưi n, hoc thn hoc qu, cho đến các chúng sanh ti kh trong Lc Đo nghe danh hiu ca ông, thy hình tưng ca ông, mến tưng đến ông, khen ngi ông, thì nhng chúng sanh y đu nơi Đo Vô Thưng quyết chng còn thi chuyn, thưng đưc sanh vào cõi ngưi, cõi tri, hưng đ s vui vi diu; khi nhân qu sp thành thc lin đưc gp Pht th ký cho. 

Nay ông sn lòng đi t bi, thương xót các chúng sanh cùng Thiên Long Bát B, mà mun nghe Ta tuyên nói nhng s li ích chng th nghĩ bàn ca B Tát Đa Tng. Ông hãy lng nghe, nay Ta s nói rõ.” 

Đức phật ngợi khen quan âm, để quan âm thưa thỉnh phần công đức của địa tạng thực sự rất hợp lý, vì đây là vị phật hiện thân bồ tát, có chí nguyện tương ứng, cũng có năng lực, có lòng từ bi…

Ngài Quán Thế Âm bch rng: Vâng, bch Đc Thế Tôn! Con xin ưa mun nghe. 

Đc Pht bo B Tát Quán Thế Âm: “Trong các thế gii v thu hin ti và v lai, có v thiên nhân nào phưc tri th hưng đã hết, có Ngũ Suy Tưng hin ra, hoc có v phi đa lc nơi chn ác đo; các v thiên nhân đó, hoc nam hoc n, đương lúc tưng suy hin ra, mà hoc thy đưc hình tưng ca B Tát Đa Tng hoc nghe đưc danh hiu ca B Tát Đa Tng, ri mt ln chiêm ngưng mt ln đnh l, thì các v thiên nhân đó đưc phưc tri thêm ln, hưng nhiu s vui sưng, vĩnh vin không phi đa lc vào ba ác đo na; hung chi là đưc thy tưng, đưc nghe tên ca B Tát, ri đem các thc hương hoa, y phc, đ ăn thc ung, vt báu, chui anh lc… mà b thí cúng dưng, thì công đc phưc li có đưc s vô lưng vô biên.” 

Đây là lời dạy cho các vị tiên, các vị trời, ngũ suy tướng là tướng báo cái chết của các vị trời, google.

“Li na, này Quán Thế Âm! Trong các thế gii v thu hin ti và v lai, nếu nhng chúng sanh trong Lc Đo lúc sp mng chung mà đưc nghe mt tiếng danh hiu ca B Tát Đa Tng thoáng qua l tai, thì các chúng sanh đó vĩnh vin không còn phi tri qua ni kh nơi Tam Ác Đo na. 

Hung chi là lúc sp mng chung, cha m cùng hàng quyến thuc đem nhà ca, tài vt, ca báu, y phc v. v… ca ngưi sp chết đó mà đp, v hình tưng ca B Tát Đa Tng, hoc làm cho ngưi bnh lúc chưa chết, đưc mt thy tai nghe, biết rng hàng quyến thuc đem nhà ca, vt báu v. v… vì mình mà đp v hình tưng ca B Tát Đa Tng; ngưi đó nếu do nghip báo phi chu bnh nng, thì nh công đc này lin đưc khi bnh, tui th thêm lâu dài. 

Còn nếu ngưi đó nghip báo sanh mng đã hết, đáng phi chu tt c ti chưng, nghip chưng, và đa vào đưng ác, song nh công đc này nên sau khi mng chung lin đưc sanh vào cõi tri, cõi ngưi, hưng s vui thù thng vi diu, tt c ti chưng đu đưc tiêu tr. 

Sau khi chết, thần thức trú trong trạng thái Bardo- Lympho. Trạng thái này u mê không rõ, trong 49 ngày, nếu như người bifh thường, người cực thiện hoặc cực ác thì không duy trì trạng thái này lâu. Trong trạng thái này tất cả đều hỗn loạn tối đen, có tái hiện nghiệp, tái hiện việc đời trước,… đều là do sự tưởng của linh hồn đó. Vì vậy mà nếu như có duyên với địa tạng bồ tát lúc này, để đức ngài đuổi các oan gia trái chủ, đồng thời nói cho những việc hay việc thiện, thì thần thức của người chết cugnx thay đổi theo, vì thế mà họ được sanh vào cõi tốt lành hơn.

Tham khảo thêm http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/11/su-vi-dieu-cua-phat-phap-than-trung-am-duoc-vang-sanh/

“Li na, này B Tát Quán Thế Âm! Vào đi v lai, nếu có k nam ngưi n nào, hoc lúc còn bú mm, hoc lúc lên ba tui, năm tui, mưi tui tr xung mà chết mt cha m, cho đến chết mt anh em ch em, ngưi đó khi khôn ln thưng nh tưng đến cha m cùng hàng quyến thuc, song không rõ h lc vào chn nào, sanh v thế gii nào, hoc sanh trong cõi tri nào. 

Ngưi đó như có th đp v hình tưng ca B Tát Đa Tng, thm chí nghe danh hiu, mt ln chiêm ngưng mt ln đnh l, trong t mt ngày cho đến by ngày đng thi tht tâm nguyn ban đu mà nghe danh hiu, ngm hình tưng, chiêm l, cúng dưng; thì quyến thuc ca ngưi đó nếu do ác nghip mà b đa vào đưng ác l ra phi chu đến nhiu s kiếp, nay nh công đc đp v hình tưng B Tát Đa Tng và chiêm l ca con cái, anh em ch em, nên lin đưc gii thoát, sanh trong cõi tri cõi ngưi, hưng s vui thù thng vi diu. 

Còn như quyến thuc ca ngưi đó có phưc lc, đã đưc sanh vào cõi tri, cõi ngưi và hưng th s vui thù thng vi diu ri, thì s nh công đc này mà nhân Thánh tăng trưng, hưng vô lưng s vui. 

“Như ngưi đó li có th trong hai mươi mt ngày nht tâm chiêm l hình tưng B Tát Đa Tng và nim danh hiu ca Ngài đ mt vn biến, thì s đưc B Tát hin thân vô biên, mách bo ngưi đó cõi gii mà hàng quyến thuc đã sanh v; hoc trong gic mng, B Tát hin đi thn lc, đích thân dt ngưi đó đến các thế gii đ thy hàng quyến thuc ca mình. 

Phần này là lợi ích cho người đã khuất, nhưng cũng là để dạy dỗ con thơ có hiếu hơn, các mẹ ngẫm kĩ kiểu gì cũng có lúc dùng

Nếu ngưi đó li có th mi ngày đu nim danh hiu B Tát mt ngàn biến, luôn đến mt ngàn ngày, thì ngưi đó s đưc B Tát sai các qu thn và th đa s ti h v trn đi, hin đi y phc thc ăn dư dt, không có các th bnh kh, cho đến các honh s còn không h vào đến ca, hung na là đến nơi thân! Ngưi đó rt ráo s đưc B Tát xoa đnh th ký cho.” 

Đây là bảo vệ hộ trợ từ các thần linh

“Li na, này B Tát Quán Thế Âm! Vào đi v lai, nếu có k thin nam ngưi thin n nào mun phát lòng t rng ln đ cu đ tt c chúng sanh, mun tu Đo B Đ Vô Thưng, mun ra khi Tam Gii; nhng ngưi đó thy hình tưng B Tát Đa Tng cùng nghe danh hiu, ri chí tâm quy y, hoc đem hương hoa, y phc, vt báu, đ ăn thc ung đ cúng dưng chiêm l, thì điu nguyn cu ca các thin nam thin n đó s chóng đưc thành tu, vĩnh vin không b chưng ngi. 

Mình thích gì thì sẽ trở thành cái ấy, ví dụ như con nhỏ mà được gần với phật , bồ tát, thì tâm tính cũng hiền từ ngoan ngoãn… đó là vì gần đèn thì rạng. Việc cúng dường chiêm lễ ngoài vấn đề dâng cúng, thì thực chất là luật hấp dẫn, thu hút những gì tốt đẹp đến với bản thân, đồng thời sau đó, vì sự thay đổi trong tâm mà dẫn đến sự thay đổi trong quả báo, được tốt đẹp hơn.

“Li na, này B Tát Quán Thế Âm! Vào đi v lai, nếu có k thin nam ngưi thin n nào mun cu trăm ngàn vn c điu nguyn, trăm ngàn vn c s vic v hin ti cùng v lai, thì nên ch quy y, chiêm l, cúng dưng, ngi khen hình tưng ca B Tát Đa Tng; thì các điu s nguyn s cu như thế tt đu thành tu c

Nếu li cu mong B Tát Đa Tng, đng đy đ lòng đi t bi, mãi mãi ng h cho mình, thì ngưi đó trong gic chiêm bao lin đưc B Tát xoa đnh th ký cho.” 

Đất là nơi sinh trưởng mọi vật, là nơi nương tựa của mọi vật, là nơi bảo vệ mọi vật và cũng là nơi mọi vật quay về cuối cùng.

“Li na, này B Tát Quán Thế Âm! Vào đi v lai, nếu có ngưi thin nam k thin n nào đi vi kinh đin Đi Tha sanh lòng trân trng thâm sâu, phát tâm không nghĩ bàn mun đc, mun tng, du gp đưc bc minh sư dy bo cho thành thc, song đc ri li quên, tri đến c tháng, c năm vn không đc tng đưc; nhng k thin nam này vì có nghip chưng đi trưc chưa tr sch, cho nên đi vi kinh đin Đi Tha không có tánh đc tng. 

Có bằng tiến sĩ giáo sư chưa chắc hiểu được một câu phật nói cơ bản, là vì cái nhân của phật ít, hoặc bị che mờ bởi các nghiệp xấu từ quá khứ. Những người tụng kinh sẽ có phước là được thông minh, nên có thể áp dụng cách này cho trẻ nhỏ để các em sáng dạ hơn.

“Nhng hng ngưi này, khi nghe danh hiu ca Đa Tng B Tát cùng thy hình tưng ca Đa Tng B Tát, thì nên đem hết bn tâm mà cung kính bày t; ri dùng hương hoa, y phc, đ ăn thc ung, cùng tt c đ chơi cúng dưng B Tát. Li đem mt chén nưc trong đt trưc B Tát mt ngày mt đêm, sau đó chp tay thnh đ ung, mt day v hưng Nam; khi nưc sp vào ming phi chí tâm trnh trng. Ung nưc xong, phi kiêng c ngũ tân, rưu, tht, tà dâm, vng ng và các vic giết hi trong by ngày hoc hai mươi mt ngày. Nhng ngưi thin nam thin n này, trong gic chiêm bao s thy B Tát Đa Tng hin thân vô biên đến ch h mà rưi nưc quán đnh cho. Nhng ngưi này thc dy lin đưc thông minh, các kinh đin mt phen lt vào nhĩ căn thì lin nh mãi, không còn quên mt câu kinh hay mt bài k na! 

“Li na, này B Tát Quán Thế Âm! Vào đi v lai, nếu có nhng ngưi nào ăn mc không đ, cu gì cũng trái nguyn, hoc nhiu bnh tt, hoc nhiu s hung suy, nhà ca không yên n, quyến thuc b phân tán, hoc các honh s c xy đến làm thit thân, khi ng thưng mng thy điu kinh s; nhng ngưi như thế, khi nghe danh hiu ca B Tát Đa Tng, thy hình tưng ca B Tát Đa Tng, mà chí tâm cung kính nim đ mt vn biến, thì nhng s không như ý s tiêu sch ln ln, lin đưc an vui, đ ăn mc dư dt, cho đến trong gic mng thy đu an vui. 

Đây là bồ tát Địa tạng vì các sinh linh mà ban sự vui vẻ an ổn. Vì niệm danh hiệu phật thì được nhiều phước, quỷ thần lại theo hộ vệ , cũng kính trọng, nên thời vận sẽ được thay đổi theo.

“Li na, này B Tát Quán Thế Âm! Vào đi v lai, nếu có ngưi thin nam thin n nào, hoc vì vic làm ăn sinh sng, hoc vì vic công chuyn tư, hoc vì s sanh s t, hoc vì vic khn cp, mà phi vào rng lên núi, qua sông vưt bin, cho đến gp nưc ln hoc đi ngang him đo; ngưi đó trưc tiên nên nim danh hiu ca Đa Tng B Tát mt vn biến, thì đi qua nơi nào cũng có các v qu thn h v, đi đng nm ngi mãi mãi đưc an lc, cho đến du gp cp, sói, sư t… cùng tt c mi th đc hi, cũng đu không th làm thương tn đến đưc. 

Quan Âm Nam Hải (tức Biển Đông Việt Nam) chuyên cứu vớt chúng sanh tội khổ gặp khổ trên biển, nên người đi biển hay niệm quan âm, ngài Địa tạng chuyên rừng núi… nói vậy nhưng các ngài cugnx sẽ hộ trợ nếu chúng ta đi đường hiểm, bất kể đường núi hay đường biển, chỉ cần tin tưởng một lòng thì sẽ được cứu.

Đc Pht bo B Tát Quán Thế Âm: “B Tát Đa Tng có đi nhân duyên vi cõi Diêm Phù Đ. Nếu nói v nhng vic li ích nh đưc thy, đưc nghe ca chư chúng sanh, thì trong c trăm ngàn kiếp cũng không th nói hết đưc. 

Vì thế, này Quán Thế Âm! Ông hãy dùng thn lc mà lưu b kinh này, làm cho chúng sanh thế gii Ta Bà trong trăm ngàn vn kiếp luôn đưc hưng s an lc. 

By gi Đc Thế Tôn nói k rng: 

“Ta xem Đa Tng sc oai thn, 

Hng hà sa kiếp nói chng cùng. 

Thy, nghe, mt nim chiêm ngưng l

Li ích tri, ngưi vô lưng s

Hoc nam, hoc n, hoc rng, thn, 

Báo tn s sa vào đưng ác, 

Chí tâm quy y thân Đi Sĩ

Th mng chuyn tăng, ti chưng tr. 

“Tr thơ sm mt tình ph mu, 

Chng rõ thn hn lc nơi đâu, 

Anh em ch em cùng thân thuc, 

Sanh trưng đến nay chng biết nhau. 

Hoc nn hoc v hình Đi Sĩ

Cm thương chiêm l chng mun ri, 

Hăm mt ngày luôn nim danh hiu, 

B Tát tt hin thân vô biên, 

Ch rành quyến thuc nơi nao, 

Du sa ác thú cũng ra mau; 

Nếu đưc sơ tâm chng thi tht, 

Lin đng xoa đnh, th Thánh ký.” 

“B Đ vô thưng mun tu hành, 

Thm chí lìa xa kh Tam Gii, 

Ngưi này đã phát đi bi tâm, 

Trưc nên chiêm l tưng Đi Sĩ

Hết thy nguyn ưc chóng thành tu, 

Nghip chưng vĩnh vin chng ngăn đng. 

Có ngưi phát tâm tng kinh đin, 

Mun đ qun mê vưt b ngn, 

Du lp th nguyn chng nghĩ bàn, 

Đc ri lin quên, luôn sót mt. 

Ngưi này nghip chưng khiến u mê, 

Hc Đi Tha kinh chng nh đưc. 

Cúng dưng Đa Tng vi hương hoa, 

Y phc, ung ăn, cùng nga c

Bày chén nưc trong trưc Đi Sĩ

Cách mt ngày sau bưng ly ung. 

Sanh lòng trân trng, c ngũ tân, 

Rưu, tht, tà dâm, cùng vng ng

Hăm mt ngày lin ch sát sanh, 

Chí tâm nh tưng Đi Sĩ danh. 

Trong mng tt thy thân vô biên, 

Thc gic nhĩ căn lin lanh li, 

Đi Tha kinh giáo nghe qua tai, 

Sut ngàn vn đi mãi chng quên. 

Chính nh Đi Sĩ bt tư nghì, 

Thm giúp ngưi kia đưc hu tài.” 

“Chúng sanh nghèo kh li bnh tt, 

Nhà ca hung suy, quyến thuc lìa, 

Ng mê mng m không an gic, 

Cu chi cũng hng, chng toi lòng, 

Chí tâm chiêm l tưng Đa Tng, 

Tt c vic ác thy tiêu tr

Cho đến mng m đu an n, 

Qu thn ng h, dư ăn mc. 

Mun vào núi rng, qua sông bin, 

Cm thú đc d cùng ngưi ác, 

Ác thn, ác qu, vi ác phong, 

Hết thy tai nn, mi kh não, 

Ch cn chiêm l cùng cúng dưng, 

Đa Tng B Tát Đi Sĩ tưng, 

Núi rng bin c du có vào, 

Tt c s ác đu tiêu sch. 

Quán Âm hãy lng nghe Ta nói, 

Đa Tng vô tn không nghĩ bàn, 

Trăm ngàn muôn kiếp chng k xiết, 

Rng tuyên Đi Sĩ sc như vy! 

Như ngưi nghe đến Đa Tng danh, 

Thm chí thy hình cùng chiêm l

Hương hoa, thc phm, và y phc, 

Cúng dưng trăm ngàn hưng diu lc. 

Nếu đem hi hưng khp Pháp Gii, 

Rt ráo thành Pht, thoát sanh t

Vì thế, Quán Âm, ông hãy nên, 

Bo khp Hng sa các cõi nưc! 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: