Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Địa tạng Bồ tát Bổn thệ lực kinh – Chương 10

Posted in Baby by Peony Hằng Phương on 25 Tháng Mười Hai 2014

Kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Thiển Thích

Quyển Hạ

Phẩm Thứ Mười

NHÂN DUYÊN VÀ SỰ SO SÁNH CÔNG ÐỨC BỐ THÍ

Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật

Lúc đó, Ða Tng B Tát Ma Ha Tát nương oai thn ca Ðc Pht, t ch ngi đng dy, qu gi, chp tay bch Pht rng: “Bch Ðc Thế Tôn! Con xem xét chúng sanh trong nghip đo, so sánh v s b thí thì có nh có nng. Có ngưi hưng phưc trong mt đi; có ngưi hưng phưc trong mưi đi; có ngưi hưng phưc li ln trong trăm đi, ngàn đi. Nhng vic này là như thế nào? Cúi xin Ðc Thế Tôn ch dy cho con rõ.” 

Như vậy phần này sẽ nói về phước đức, nói rõ cách tu hành như thế nào để có được nhiều lợi ích

By gi, Ðc Pht bo B Tát Ða Tng rng: “Nay Ta trong toàn th chúng hi nơi cung tri Ðao Li này, ging v s so sánh công đc khinh trng ca vic b thí Diêm Phù Ð. Ông phi lng nghe, Ta s vì ông mà nói!” 

B Tát Ða Tng bch Pht rng: “Con đang hoài nghi vic y, nên rt mun đưc nghe.” 

Bồ Tát Địa Tạng đã giáo hóa chúng sinh bao nhiêu lâu, đương nhiên hiểu các việc phước đức, việc muốn được nghe không phải do hoài nghi, mà là vì bồ tát đại diện cho chúng ta, nhận lấy cái danh khiêm tốn muốn học hỏi, nói lên những thắc mắc của chúng ta.

Ðc Pht bo B Tát Ða Tng rng: “ cõi Nam Diêm Phù Ð, có các Quc Vương, hàng T Ph, Ði Thn, Ði Trưng Gi, Ði Sát Li, Ði Bà La Môn v.v… gp nhng k bn cùng thp kém nht, c đến nhng k gù lưng, tàn phế, ngng, câm, điếc, ngu si, không mt, nhng ngưi không đưc vn toàn như thế; khi các Ði Quc Vương đó mun b thí và nếu có th đ lòng đi t bi, mm cưi h mình, t tay b thí cùng khp hoc sai bo ngưi khác b thí, li dùng li ôn hòa, du dàng an i; thì các Quc Vương đó s đưc phưc li bng phưc li ca công đc cúng dưng cho chư Pht nhiu như s cát mt trăm sông Hng . 

Vì c gì? Bi các Quc Vương đó đã phát tâm đi t bi đi vi nhng k bn cùng thp kém nht cùng nhng ngưi khuyết tt kia, cho nên đưc qu báo phưc li như thế, trong trăm ngàn đi thưng đưc đy đ nhng đ tht bo, hung là nhng th th dng như y phc, đ ăn thc ung!” 

  1. Lòng từ bi 2. tâm bình đẳng tạo nên quả báo tốt lành muôn vàn lần trội hơn

“Li na, này Ða Tng! Trong đi v lai, nếu có các Quc Vương cho đến hàng Bà La Môn v.v… gp chùa tháp th Pht, hoc hình tưng Pht, cho đến tưng B Tát, Thanh Văn hoc Bích Chi Pht, bèn đích thân thu xếp sa sang, cúng dưng, b thí, thì các Quc Vương đó s đưc trong ba kiếp làm thân Ðế Thích, th hưng s vui sưng thù thng, vi diu. Nếu có th đem phưc li b thí này hi hưng cho Pháp Gii, thì các Ði Quc Vương đó, trong mưi kiếp thưng đưc làm v Ði Phm Thiên Vương. 

Tại sao lại có sự khác biệt như thế, vì ích lợi được tạo ra. Đây chúng ta có thể hiểu giống như đang đi đầu tư vào các việc kinh doanh khác nhau, nếu đầu tư trúng vào các việc kinh doanh tốt lành, thì sẽ nhậnđược nhiều lãi hơn. Các vị phật, bồ tát, đều vì lợi ích sinh linh mà hành động, nên phước đức lớn hơn, vì thế cúng dường họ sẽ nhận lợi ích lớn hơn. Về các phép bố thí thì các bạn tham khảo thêm về cách thức bố thí , các kinh nói rất rõ bố thí phải có tâm thái thế nào, bố thí thế nào

Li na, này Ða Tng! Trong đi v lai, nếu có các Quc Vương cho đến hàng Bà La Môn v.v…, gp tháp miếu ca chư Pht thu trưc, hoc c kinh đin, hình tưng b hy hoi, rách nát, lin có th phát tâm tu b li. Các Quc Vương đó, hoc t mình lo liu sa sang, hoc khuyến hóa ngưi khác, thm chí c trăm ngàn ngưi cùng b thí đ kết Pháp duyên; thì các v Quc Vương đó trong trăm ngàn đi thưng đưc làm thân Chuyn Luân Vương, còn nhng ngưi cùng chung làm vic b thí đó, trong trăm ngàn đi thưng đưc làm vua các nưc nh

Phần bố thí này phước đức có khác, các mẹ đọc kỹ thêm.

Nếu li có th trưc chùa tháp mà phát tâm hi hưng, thì các Quc Vương cho đến nhng ngưi đó, thy đu thành Pht Ðo, bi qu báo y là vô lưng vô biên.” 

Hồi hướng cũng là một việc cần nghiên cứu kỹ, vì nếu đọc tụng kinh này, mà hồi hướng cho em bé hoặc người thân thì người được hồi hướng sẽ có lợi ích, nhưng nếu hồi hướng cho toàn bộ sinh linh, thì công đức đọc kinh sẽ được nhân lên với sốlần tương tự như với số sinh linh đó. Nếu hồi hướng cho toàn pháp giới, thì đó là món quà của tâm chia sẻ. Chính vì vậy mà nên nguyện cho toàn bộ công đức tu tập của ngày hôm nay, quá khứ và tương lai cho toàn bộ chúng sinh, nguyện đồng thành phật đạo. … và thêm lời nguyện gì khác thì tùy các mẹ.

Ở trong phần luận về các kiếp quá khứ của Địa tạng vương bồ tát, thì thấy rằng việc nguyện có năng lực cực lớn, khi thánh nữ, khi Quang Mục cầu xin và nguyện thệ… cho mẹ mình thì bao giờ cũng có lời nguyện tiếp theo đó

“Li na, này Ða Tng! Trong đi v lai, như có các v Quc Vương cùng hàng Bà La Môn v.v…, gp nhng ngưi già yếu, tt bnh và k ph n sinh đ, nếu trong mt nim mà đy đ lòng đi t, đem thuc men, đ ăn thc ung, mn chiếu… b thí cho, khiến cho h đưc an vui, thì phưc li đó không th nghĩ bàntrong mt trăm kiếp thưng đưc làm Thiên Ch tri Tnh Cư, trong hai trăm kiếp thưng đưc làm Thiên Ch cõi Lc Dc Thiên và rt ráo s đưc thành Pht, vĩnh vin không còn đa vào ác đo, thm chí trong trăm ngàn đi, tai không h nghe đến tiếng kh

Lòng thiện chính là cái nhân của hạnh phúc, cho một thì được lại gấp nhiều lần.

Li na, này Ða Tng! Trong đi v lai, như có các v Quc Vương cùng hàng Bà La Môn v.v…, có th làm nhng vic b thí như thế, s đưc vô lưng phưc lành. Nếu li có th đem hi hưng, thì không k là nhiu hay ít, rt ráo đu s thành Pht; hung gì là nhng qu báo Thích, Phm, Chuyn Luân! Vì thế, này Ða Tng, ông nên khuyến hóa chúng sanh đu phi hc theo như thế!” 

Lại nói về chủng tử phật được gieo trong thức, khi có cơ hội hạt giống đó sẽ nảy mầm, nên chỉ một niệm hồi hướng về giác ngộ thì trải qua nhiều đời nhiều kiếp, dù có quên, thì sẽ có lúc hạt giống gặp đất lành và trổ quả.

“Li na, này Ða Tng! Trong đi v lai, nếu có k thin nam ngưi thin n nào trong Pht Pháp mà gieo trng chút ít thin căn chng bng my lông, si tóc, ht cát, ht bi, thì phưc li đưc th hưng s không th ví d thế nào cho đưc. 

Niệm một câu A di đà phật, hiện đời có thể chưa thành phật, nhưng chủng tử đó hoàn toàn không mất. phần phước lợi thọ hưởng ở đây bao gồm các phước lợi tương lai do hạt giống lành phật pháp đem lại, ngày càng nhân lên không có giới hạn nên nói không ví dụ được là hoàn toàn đúng.

Li na, này Ða Tng! Trong đi v lai, nếu có k thin nam ngưi thin n nào gp hình tưng Pht, hình tưng B Tát, hình tưng Bích Chi Pht, hình tưng vua Chuyn Luân mà b thí cúng dưng, thì s đưc vô lưng phưc báo, thưng cõi ngưi, cõi tri, hưng s vui thù thng, vi diu. Như có th đem hi hưng cho Pháp Gii, thì phưc li ca ngưi y s không th ví d thế nào cho đưc.

Hình tượng Phật, cũng có năng lượng, đây là khẳng định của bên khí công. Việc nhớ nghĩ chiêm lễ, các bồ tát, chư phật đều biết, đều cảm, đều thấy rõ ràng. Các ngài cảm nhận không phải bằng các giác quan như chúng ta, mà bằng chân tâm thường hằng, phần này giáo lý đại thừa có nói mà nó phức tạp quá, bản thân mình cũng chưa ở trong cảnh giới cao cấp vậy nên không thể nói được. Chỉ biết rằng các bạn tụng một câu thì phật biết một câu, tụng với tâm nào các phật đều biết, không lừa dối được. Đồng thời các bạn cũng là những vị phật sẽ thành, phật tiềm năng, có đầy đủ khả năng, tụng kinh không phải chỉ cho người khác, mà là cho chính các bạn.

Li na, này Ða Tng! Trong đi v lai, nếu có k thin nam ngưi thin n nào gp kinh đin Ði Tha, hoc nghe thy mt bài k, mt câu kinh, ri phát tâm ân cn trân trng, cung kính ngi khen, b thí cúng dưng, thì ngưi y s đưc đi qu báo vô lưng vô biên; nếu có th đem hi hưng cho Pháp Gii, thì phưc báo này s không th ví d thế nào cho đưc.” 

ở các chương trước, ngài D

“Li na, này Ða Tng! Trong đi v lai, như có k thin nam ngưi thin n nào gp chùa tháp th Pht và kinh đin Ði Thanếu còn mi thì b thí cúng dưng, chiêm ngưng, l ly, khen ngi, chp tay cung kính; nếu đã cũ k hoc hư hoi thì sa sang tu b, hoc riêng mình phát tâm, hoc khuyên nhiu ngưi khác cùng phát tâm. Như nhng ngưi này, trong ba mươi đi thưng đưc làm vua các nưc nh; còn v Ðàn Vit thì thưng làm Luân Vương, li dùng thin pháp mà giáo hóa các vua nưc nh

Lại nữa, này Ðịa Tạng! Trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nào ở trong Phật Pháp đã gieo trồng thiện căn—hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là tu bổ chùa tháp, hoặc sửa sang kinh điển, cho đến chừng bằng một mảy lông, một hạt bụi, một hạt cát, một giọt nước…; những thiện sự như thế mà đều có thể đem hồi hướng cho Pháp Giới, thì công đức của người này sẽ là trong trăm ngàn đời đều được hưởng sự vui sướng vi diệu, tối thượng.

Còn như ch hi hưng cho thân quyến trong gia đình hoc cho li ích ca riêng mình, thì qu báo là s đưc hưng s vui sưng trong ba đi, c thí x mt thì đưc báo đáp vn ln tri hơn. 

Bố thí với cái tâm thế nào thì ra kết quả như thế ấy. Nếu bố thí và cho luôn cả công đức từ sự bố thí ấy, thì đạt được hiệu dụng nhiều lần lớn trội hơn.

http://www.tuthienduyenlanh.com/tu-sach-duyen-lanh/ba-gia-ban-cai-ngheo.247.html

Cho nên, này Ðịa Tạng! Những nhân duyên của sự bố thí là như thế!”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: