Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn môn Kinh tế phát triển

Posted in TÀI NGUYÊN by Peony Hằng Phương on 4 Tháng Sáu 2007

Hệ số trao đổi hàng hoá thực tế phản ánh điều kiện thương mại, thu nhập và được xác định bởi

 1. Tỉ số giữa thu nhập từ xuất khẩu và giá hàng hoá bình quân nhập khẩu
 2. Tỉ số giữa giá bình quân nhập khẩu và giá bình quân xuất khẩu
 3. Tỉ số thu nhập xuất khẩu và số lượng xuất khẩu
 4. Tỉ số giữa giá bình quân xuất khẩu và giá bình quân nhập khẩu

Thu nhập của các nước xuất khẩu sản phẩm thô giảm là do các nguyên nhân sau đây, ngoại trừ:

 1. Nhu cầu về lương thực, thực phẩm giảm khi thu nhập tăng
 2. Tíên bộ khoa học kĩ thuật làm cho các cơ sở sản xuất ngày càng giảm định mức sử dụng nguyên vật lilệu và sử dụng vật liệu thay thế
 3. Nhu cầu tích luỹ vốn trong các nước đang phát triển ngày càng tăng do đó họ có xu hướng tăng cung xuất khẩu sản phẩm thô
 4. Các nước phát triển không muốn mua nguyên vật liệu của các nước đang phát triển vì họ có thể sản xuất ra chúng với chi phí thấp hơn

Biện pháp nào trong số những can thiệp sau đây vào thị trường là biện pháp thích hợp nhát để thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá hướng ngoại

 1. Trợ cấp tạm thời cho những nhà xuất khẩu
 2. Đaán thuế bảo hộ cao với những ngành công nghiệp được ưu tiên
 3. Hạn chế về số lượng hàng nhập cạnh tranh
 4. Tỉ giá hối đoái quá cao

Trong những hoạt động dưới đây của chính phủ, hoạt động nào được xem là cơ bản tác động tới sự phát triển kinh tế

 1. Hoạt động để tăng thu ngân sách để đầu tư
 2. Hoạt động vay vốn nước ngoài để đầu tư
 3. Hoạt động nhằm huy động tiết kiệm của tư nhân để đầu tư
 4. Trợ cấp cho các doanh nghiệp công cộng

Hàm tiêu dùng của Keynes khi thu nhập tăng quá mức thu nhập giao tiêu dùng

 1. Tiết kiệm của hộ gia đình lớn hơn so với tiêu dùng
 2. Tiết kiệm của hộ gia đình là dương
 3. Tiêu dùng của hộ gia đình bắt đầu vượt quá mức cần thiết
 4. Tổng lượng tiết kiệm trong nước là dương

Trong các nước đang phát triển, tỉ suất sinh có xu hướng

 1. Cao hơn khi việc học cấp phổ thông cơ sở là bắt buộc
 2. Cao hơn khi thu nhập của gia đình cao hơn
 3. Thấp hơn khi phụ nữ có các cơ hội tốt hơn để làm việc ngoài gia đình
 4. Thấp hơn khi tỉ lệ sống sót của trẻ em thấp

Hình thức nào trong số sau đây không được coi là viện trợ chính thức hay viện trợ nước ngoài

 1. Giúp đỡ kĩ thuạt
 2. Viện trợ lương thực, thực phẩm
 3. Những khoản vay của các tổ chức chính thức theo các điều khoản thương mại
 4. Viện trợ đa phương

Sự thay đổi nào dưới đây, nhìn chung không phải là sự thay đổi cơ cấu kèm theo sự phát triển

 1. Nghèo đói tăng lên ở các vùng nông thôn
 2. Tăng tỉ lệ sản lượng công nghiệp trong GDP
 3. Dân cư phi nông nghiệp tăng
 4. Tất cả những thay đổi trên

Ba thành phần của HDI là:

 1. Tuổi thọ, chăm sóc sức khoẻ và sthu nhập
 2. Tuổi thọ, trình độ giáo dục và thu nhập
 3. Trình độ giáo dục, chăm sóc sức khoẻ và thu nhập
 4. Dinh dưỡng phân phối thu nhập và tuỏi thọ

Để khuyến khích có hiệu quả các ngành công nghiêp trong nước, các chính sách bảo hộ thay thế về hàng nhập khẩu phải

 1. Không bao gồm các hạn ngạch nhập khẩu
 2. Luôn mang tính tạm thời
 3. Tập trung vào các ngành sản xuất hàng tiêu dùng công nghiệp
 4. Tất cả a và b

Để tính hệ số GNP cho đưòng cong Lorenz, người ta tính tỉ lệ

 1. A/(A+B)
 2. B/(A+B)
 3. C/(A+B)
 4. A/B

Tác động nào dưới đây có ảnh hưởng trực tiếp tới tăng trưởng kinh tế

 1. Giảm bất bình đẳng trong phân phối thu nhập
 2. Đối mới chính sách kinh tế vĩ mô
 3. Bố trí cơ cấu kinh tế hợp lý
 4. Đầu tư đổi mới công nghệ và kĩ thuật sản xuất

Trong các nước phát triển, nguồn tiết kiệm để tích luỹ chủ yếu là:

 1. Tiết kiệm từ ngân sách nhà nước
 2. Tiết kiệm của dân cư
 3. Tiết kiệm của các xí nghiệp kinh doanh
 4. Tất cả các nguồn trên

Yếu tố nào trong các yếu tố sau không tác động đến xu hướng giảm mức thu nhập của các nước xuất khẩu sản phẩm thô

 1. Cung xuất khẩu sản phẩm thô giảm
 2. Cầu xuất khẩu sản phẩm thô giảm
 3. Cung xuất khẩu sản phẩm thô tăng
 4. Tất cả các yếu tố trên

Nhân tố nào duới đây là nhân tố trực tiếp quyết định sự tăng trưởng kinh tế của quốc gia

 1. Phân bố hợp lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực
 2. Tăng quy mô tiết kiệm và đầu tư trong nước
 3. Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế
 4. Cả a vàb

Khi đường đồng sản lượng có dạng hình chữ L hàm sản xuất là

 1. Tân cổ điển
 2. Hệ số cố dịnh
 3. Tổng quát
 4. Mac

Sự khác biệt chủ yếu giữa việc sử dụng thuế quan bảo hộ và hạn ngạch nhập khẩu là

 1. Chính phủ không thu được tiền bằng cách cấp hạn ngạch
 2. Cách thức xác định lượng bằng nhập khẩu

Chiến lược thay thế bằng nhập khẩu thường dẫn tới mặt hạn chế nào sau đây:

 1. Tạo ra những ngành có chi phí sản xuất cao và không có khả năng cạnh tranh
 2. Làm tăng số thiếu hụt ngoại tệ
 3. Hạn chế sự tạo thành cơ cấu công nghệip đa dạng trong nước
 4. Tất cả những điều trên

Mô hình của Keynes về tăng trưởng kinh tế cho rằng

 1. Tiền công và giá cả luôn phản ứng lại một cách nhanh chóng trạng thái mất cân bằng của nền kinh tế
 2. Chính phủ có thể tác động đến AD để giảm thất nghiệp
 3. Khoa học kĩ thuật là yếu tố quan trọng nhất tác động đến tăng trưởng
 4. Tất cả những điều kể trên

Để xếp loại các nứoc nghèo, ngân hàng thế giới đưa vào các tiêu thức sau đây, ngoại trừ

 1. Tài sản được sản xuất ra như máy móc, các nhà máy, đường xá, cá cơ sở hạ tầng khác
 2. Tổng sản phẩm quốc dân và tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người
 3. Tài nguyên thiên nhiên bao gồm đất đai, khoáng sản và môi trưòng
 4. Sức mạnh con nguời như mức dinh dưỡng và trình độ giáo dục

Những mục nào dưới đây sẽ không tính vào mục chi tiêu dùng của chính phủ

 1. Chi tiêu của chính phủ để mua vũ khí quân sự
 2. Chi tiêu của chính phủ cho công trình thuỷ lợi
 3. Chi lương cho giáo viên
 4. Không có nhu cầu nào kể trên

Với điều kiẹn cách thức khác không thay đổi, mức bảo hộ với ngành giầy da sẽ càng cao

 1. Nếu mức thuế nhập khẩu đánh vào giá nhân công thấp
 2. Nếu giá trị tăng của ngành giầy cao
 3. Nếu mức thuế nhập khẩu đánh vào giầy càng cao
 4. Nếu xảy ra tất cả các điều kiện kể trên

Hệ số trao đổi hàng hoá thực tế phản ánh điều kiện thương mại theo thu nhập và được xác định bởi

 1. Tỉ số giữa thu nhập từ xuất khẩu và giá bình quân hàng hoá nhập khẩu
 2. tỉ số giữa giá bình quân nhập khẩu và giá bình quân xuất khẩu
 3. Tỉ số giữa thu nhập xuất khẩu và số lượng xuất khẩu
 4. Tỉ số giữa giá bình quân xuất khẩu và giá bình quân nhập khẩu

Kết quả của một phát minh sáng chế dẫn đến tăng sản lượng đầu vào, lao động không đổi thì đó là kết quả của

 1. Thay đổi công nghệ của tiết kiệm vốn
 2. Thay đổi công nghệ tăng lao dộng
 3. Thay đổi của công nghệ tăng vốn
 4. Thay đổi công nghệ tiết kiệm lao động

Mệnh đề nào trong số các mệnh đề sau đây không là một chính sách áp dụng ở nước đang phát triển để hi vọng giảm tỉ lệ tăng dân số

 1. Cố gắng thuyết phục dân chúng có quy mô gia đình nhỏ hơn thông qua cá phương tiện thông tin và quá trình giáo dục
 2. Cố gắng bắt mọi người phải có quy mô gia đình nhỏ hơn thông qua sức mạnh của nhà nước và các hình phạt
 3. Sự sử dụng các đòn bẩy kinh tế như giảm hoặc loại bỏ chi phí trường học
 4. Đề cao vai trò xã hội và kinh tế của phụ nữ

Sự chênh lệch giá bán và chi phí khai thác tài nguyên là

 1. Lợi nhuận thông thường
 2. Chi phí công
 3. Thực doanh thu
 4. Địa tô

Chỉ tiêu nào trong số sau được coi là yếu tố cấu thành vốn sản xuất

 1. Giá trị khấu hao máy móc thiết bị
 2. Khối lượng tiền trong sử dụng lưu thông
 3. Giá trị máy móc thếit bị đang hoạt động sản xuất
 4. Giá trị nguyên vật liệu được sử dụng cho hoạt động sản xuất

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của thương mại quốc tế

 1. Thực hiện chuyên môn hoá
 2. Cải tiến sự phân phối về của cải và thu nhập
 3. Tăng sự phụ thuộc của một quốc gia vào thị trường
 4. Cả hai bên cùng có lợi

Chỉ số nào trong số sau đây đánh giá sự phát triển thực sự của một quốc gia

 1. Thu nhập bình quân đầu người
 2. Tổng sản phẩm quốc nội
 3. Chỉ số phát triển nhân lực
 4. Mức tài sản quốc gia tính bình quân đầu người
Advertisements

14 phản hồi

Subscribe to comments with RSS.

 1. Tuấn Anh said, on 8 Tháng Sáu 2007 at 12:14 sáng

  hay quá, môn này mai mình thi. Cảm ơn nhiều nha

 2. Tran Cham said, on 27 Tháng Mười Một 2007 at 9:28 sáng

  hay qua minh sap thi mon nay rui. Cam on nha (^.^). co nua thi post len nha

 3. Nguyen Vuong said, on 10 Tháng Mười Hai 2008 at 5:38 chiều

  Cam on ban nhieu nha. Minh sap thi mon nay len mang search rat may la tim duoc bai cua ban. Thanks so much!

 4. thuyem said, on 6 Tháng Tư 2011 at 2:53 chiều

  ôi giời tks bác nhều nhều nhớ 😡

 5. nho said, on 14 Tháng Mười Một 2011 at 2:07 chiều

  cảm ơn bạn nhìu nha, cho đi rùi sẽ nhận, bạn sẽ nhận được nhìu may mắn

 6. meomeo said, on 31 Tháng Mười Hai 2011 at 7:57 sáng

  thanks pak

 7. phương thúy said, on 2 Tháng Một 2012 at 1:52 sáng

  hihi. zui quá. tks nhiu nhiu. vì tớ tìm trên 1 số trang web mà toàn gì đâu không. ai ngờ vào đây có.

  • Hằng Phương said, on 20 Tháng Năm 2012 at 3:39 chiều

   Xin cảm ơn bạn đã ghé thăm blog, mong là bạn sẽ tìm được nhiều thông tin hữu ích nữa, mình sẽ cố gắng cập nhật nhiều bài viết

 8. Hưng said, on 12 Tháng Mười Một 2012 at 6:10 chiều

  mình sắp thi rồi, chúc bạn may mắn, cảm ơn vì đã chia sẻ nhiều kiến thức.

 9. ly said, on 14 Tháng Mười Một 2012 at 4:26 sáng

  thanks ban
  nhung cau HDI minh nghi dap an la 2

 10. Hang said, on 24 Tháng Mười Một 2012 at 3:29 chiều

  Nham cau 3 thanh phan of hdi ruj.dap an la tu0j tho,thu nhap,gjao duc.

 11. thu said, on 7 Tháng Mười Hai 2012 at 3:31 sáng

  thanks bạn nha!hj


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: