Thuyền lớn, buồm căng, gió lộng

Địa tạng Bồ tát Bổn thệ Lực kinh – Chương 13

Posted in Baby by Peony Hằng Phương on 25 Tháng Mười Hai 2014

Phẩm Thứ Mười Ba

GIAO PHÓ CHO TRỜI NGƯỜI

Lúc đó, Đc Thế Tôn giơ cánh tay sc vàng xoa đnh Đa Tng B Tát Ma Ha Tát mà bo rng: Này Đa Tng! Đa Tng! Thn lc ca ông không th nghĩ bàn, đc t bi ca ông không th nghĩ bàn, trí hu ca ông không th nghĩ bàn, bin tài ca ông không th nghĩ bàn. Du cho chư Pht mưi phương khen ngi tuyên nói nhng s không nghĩ bànca ông, trong ngàn vn kiếp cũng chng nói hết đưc. 

Này Đa Tng! Đa Tng! Ông hãy nh hôm nay Ta, trong cung tri Đao Li, nơi đi hi có trăm ngàn vn c không th nói hết, không th nói hết tt c chư Pht, chư B Tát, cùng Thiên Long Bát B, mt ln na đem các chúng sanh trong cõi tri, ngưi, nhng k còn trong nhà la, chưa ra khi Tam Gii, mà giao phó cho ông. 

Lại một lần nữa đức Phật xoa đảnh, biểu tượng ban phước cho Địa Tạng bồ tát, nhưng lần này không phải cho các phân thân – tức là cho các việc làm của bồ tát, mà là cho chính bồ tát, ở mỗi phần, dù hiện phân thân, hay hiện tướng bồ tát, thì đêu có ý nghĩa nhất định. Mình cho là ở phần này bồ tát được xoa đỉnh đầu rồi lại được nhờ cậy một lần nữa chính là cách nhấn mạnh của đức Phật về sự phó chúc này. lại cũng là tin tưởng sau khi đã nói hết về các nguyện , công năng của bồ tát.

Ông đng đ cho các chúng sanh đó b đa vào đưng ác dù là mt ngày mt đêm, hung là đ cho h phi đa lc vào đa ngc Ngũ Vô Gián cùng đa ngc A-t, tri đến ngàn vn c kiếp không lúc nào ra khi! 

Này Đa Tng! Chúng sanh cõi Nam Diêm Phù Đ này chí tánh không đnh, k quen theo thói ác thì nhiu. 

“Du phát thin tâm nhưng chc lát lin thi tht; nếu gp ác duyên thì nim nim tăng trưng. Vì thế cho nên, Ta phi phân thân này ra làm trăm ngàn c đ hóa đ, tùy theo căn tánh mà đ thoát cho h. 

“Này Đa Tng! Nay Ta ân cn đem chúng tri, ngưi giao phó cho ông. Vào đi v lai, nếu có hàng tri, ngưi cùng thin nam thin n nào, trong Pht Pháp mà trng chút thin căn chng bng mt my lông, mt ht bi, mt ht cát, mt git nưc, thì ông nên dùng Đo lc mà ng h ngưi đó, làm cho ln ln tu Đo Vô Thưng, ch đ thi tht. 

“Li na, này Đa Tng! Trong đi v lai, hoc tri hoc ngưi, phi tùy theo nghip mà th báo ng, đa lc vào ác đo; lúc sp b đa ác đo hoc va đến ngưng ca, nhng chúng sanh đó nếu có th nim đưc danh hiu ca mt đc Pht, danh hiu ca mt v B Tát, cùng mt câu kinh mt bài k ca kinh đin Đi Tha, thì ông hãy dùng thn lc, phương tin đ cu vt các chúng sanh đó; ch ca các ngưi đó hin thân vô biên, vì h mà phá tan đa ngc, làm cho h đưc sanh thiên, hưng s vui thù thng vi diu. 

By gi Đc Thế Tôn lin nói k rng… 

“Hin ti, v lai chúng thiên, nhân, 

Nay Ta ân cn dn bo ông: 

Dùng đi thn thông phương tin đ

Ch đ đa vào các ác đo. 

By gi Đa Tng B Tát Ma Ha Tát qu gi, chp tay bch cùng Đc Pht rng: Bch Đc Thế Tôn! Cúi xin Đc Thế Tôn ch lo! Trong đi v lai, nếu có ngưi thin nam k thin n nào đi vi trong Pht Pháp mà có mt nim cung kính, con cũng dùng trăm ngàn phương tin đ đ thoát ngưi đó, làm cho mau đưc gii thoát trong đưng sanh t; hung na là nghe các thin s ri nim nim tu hành, thì s t nhiên nơi Đo Vô Thưng vĩnh vin đưc không còn thi chuyn. 

Lúc nói li y xong, trong Pháp Hi có mt v B Tát tên là Hư Không Tng bch cùng Đc Pht rng: Bch Đc Thế Tôn! Con đến cung tri Đao Li nghe Đc Như Lai ngi khen oai thn thế lc không th nghĩ bàn ca B Tát Đa Tng. Trong đi v lai, nếu có ngưi thin nam k thin n nào, cho đến tt c hàng tri, rng, nghe kinh đin này cùng danh t ca Ngài Đa Tng, hoc chiêm l hình tưng, thì s đưc bao nhiêu điu phưc li? Cúi mong Đc Thế Tôn vì tt c chúng sanh hin ti và v lai mà lưc nói vic y cho. 

Hư không tạng, mình cho là vị bồ tát này đại diện cho bản tâm khi thành tựu phật quả, vì là người có thể thâm nhập vào tính không

Đc Pht bo B Tát Hư Không Tng: Lng nghe! Lng nghe! Ta s vì ông mà nói rõ. Vào đi v lai, nếu có ngưi thin nam k thin n nào trông thy hình tưng ca B Tát Đa Tng cùng nghe Kinh này, cho đến đc tng, dùng hương hoa, đ ăn thc ung, y phc, châu báu, mà b thí cúng dưng, ngi khen chiêm l, thì s đưc hai mươi tám điu li ích.” 

“Mt là thiên long thưng h nim; 

Hai là thin qu ngày càng tăng; 

Ba là tích tp các nhân thánh thưng; 

Bn là tâm B Đ không thi chuyn; 

Năm là y phc, thc phm đy đ

Sáu là dch bnh không đến nơi thân; 

By là xa lìa các tai nn v nưc và la; 

Tám là không b tai ách trm cưp; 

Chín là ngưi khác thy đu cung kính; 

Mưi là qu thn đu h trì.” 

Mưi mt là thân n chuyn thành thân nam; 

Mưi hai là làm con gái hàng vương gi, đi thn; 

Mưi ba là tưng mo đoan chánh, tt đp; 

Mưi bn là phn nhiu đưc sanh lên cõi tri; 

Mưi lăm là có th làm bc đế vương; 

Mưi sáu là biết rõ vic đi trưc; 

Mưi by là có mong cu thì đu đưc toi ý; 

Mưi tám là quyến thuc an vui; 

Mưi chín là các honh s đu dt sch; 

Hai mươi là các nghip đo đu tr hn; 

Hai mươi mt là đi đâu cũng ti nơi c

Hai mươi hai là đêm nm mng đưc an n, vui v

Hai mươi ba là t tiên đã mt đưc lìa kh

Hai mươi bn là nh phưc đi trưc mà th sanh; 

Hai mươi lăm là chư thánh đu khen ngi; 

Hai mươi sáu là căn tánh thông minh, lanh li; 

Hai mươi by là giàu lòng t mn; 

Hai mươi tám là rt ráo thành Pht. 

Li na, này Hư Không Tng B Tát! Như hàng tri, rng, qu thn hin ti và v lai, nghe danh hiu ca Đa Tng, l bái hình tưng ca Đa Tng, hoc nghe các vic v bn nguyn tu hành ca Đa Tng, mà ngi khen chiêm l, thì s đưc by điu li ích.” 

“Mt là mau vưt thánh đa; 

Hai là ác nghip đưc tiêu tr

Ba là chư Pht đến ng h

Bn là B Đ không thi tht; 

Năm là bn lc đưc tăng trưng; 

Sáu là vic đi trưc đu rõ biết; 

By là rt ráo thành Pht. 

By gi không th nói hết tt c chư Pht Như Lai cùng Đi B Tát, Thiên Long Bát B mưi phương nghe Đc Pht Thích Ca Mâu Ni ngi khen tuyên bày sc đi oai thn không th nghĩ bàn ca Đa Tng B Tát, đu khen là vic chưa tng có. 

Có thể nói vui là các vị đang ôn bài. Đúng hơn là các vị thực tập luôn những gì đã nói đến trong kinh: chiêm ngưỡng, tán thán, cúng dường đức phật và địa tạng bồ tát. Đây cũng là lúc người trì kinh dùng niệm hoan hỉ, tâm thái thoải mái, nhiệt tình dâng lên hình tượng của bồ tát địa tạng những gì tốt đẹp. Dù chỉ rất nhỏ bé nhưng với tâm chân thành cũng sẽ đem lại lợi ích lớn lao.

Lúc đó, ti cung tri Đao Li mưa xung vô lưng hương hoa, thiên y, châu báu đ cúng dưng Đc Pht Thích Ca Mâu Ni và B Tát Đa Tng. Xong ri, tt c đi chúng trong Pháp Hi đu li chiêm l, chp tay mà lui ra. 

Advertisements

Địa tạng Bồ tát Bổn thệ Lực kinh – Chương 12

Posted in Baby by Peony Hằng Phương on 25 Tháng Mười Hai 2014

Phẩm Thứ Mười Hai

THẤY, NGHE ĐỀU ĐƯỢC LỢI ÍCH

Lúc đó, t trên đnh môn Đc Thế Tôn phóng ra c trăm ngàn vn c tưng tia sáng ln. 

Như là: Tia sáng tưng màu trng, tia sáng tưng màu trng ln; tia sáng tưng tt lành, tia sáng tưng tt lành ln; tia sáng tưng ngc, tia sáng tưng ngc ln; tia sáng tưng màu tía, tia sáng tưng màu tía ln; tia sáng tưng màu xanh, tia sáng tưng màu xanh ln; tia sáng tưng màu xanh biếc, tia sáng tưng màu xanh biếc ln; tia sáng tưng màu đ, tia sáng tưng màu đ ln; tia sáng tưng màu lc, tia sáng tưng màu lc ln; tia sáng tưng màu vàng y, tia sáng tưng màu vàng y ln; tia sáng tưng mây lành, tia sáng tưng mây lành ln; tia sáng ngàn vòng tròn, tia sáng ngàn vòng tròn ln; tia sáng vòng tròn báu, tia sáng vòng tròn báu ln; tia sáng vng mt tri, tia sáng vng mt tri ln; tia sáng vng mt trăng, tia sáng vng mt trăng ln; tia sáng cung đin, tia sáng cung đin ln; tia sáng mây bin, tia sáng mây bin ln. 

PHần này bạn nào học khí công, nhân điện và mở được luân xa ba thì sẽ thấy đúng là con người có các tia sáng từ các luân xa, luân xa khỏe tia sáng mạnh, người tốt sáng hơn… Tia sáng của Phật thì không có tường vách nào ngăn được. Đối với tướng hiện tia sáng này, phật sắp nói những việc vui hệ trọng mà chúng ta cần biết

T trên đnh môn phóng ra nhng tưng tia sáng như thế xong, li nói ra tiếng vi diu mà bo đi chúng, Thiên Long Bát B, nhân cùng phi nhân v.v… rng: Hãy lng nghe hôm nay Ta, ti cung tri Đao Li, tuyên bày ngi khen B Tát Đa Tng v nhng s li ích trong hàng tri, ngưi, nhng s không th nghĩ bàn, nhng s siêu vưt nhân Thánh, nhng s chng qu Thp Đa, nhng s rt ráo không thi chuyn nơi A Nu Đa La Tam Miu Tam B Đ. 

Nói li y xong, trong Pháp Hi có mt v B Tát Ma Ha Tát hiu là Quán Thế Âm t ch ngi đng dy, qu gi chp tay mà bch cùng Đc Pht rng: Bch Đc Thế Tôn! Đa Tng B Tát Ma Ha Tát đây đy đ đc đi t bi, thương xót chúng sanh mc ti kh. B Tát trong ngàn vn c thế gii hóa hin ra ngàn vn c thân, tt c công đc cùng sc oai thn chng th nghĩ bàn. 

Con đưc nghe Đc Thế Tôn cùng vô lưng chư Pht trong mưi phương, khác ming đng li ngi khen B Tát Đa Tng rng du cho chư Pht trong thu quá kh, hin ti và v lai đu tuyên nói v công đc đó, vn chng th nói hết đưc. 

Va ri li đưc Đc Thế Tôn bo khp đi chúng rng mun tuyên nói các s li ích ca B Tát Đa Tng. Cúi mong Đc Thế Tôn, vì tt c chúng sanh hin ti và v lai, mà tuyên nói nhng s chng th nghĩ bàn ca B Tát Đa Tng, khiến cho Thiên Long Bát B chiêm l đưc phưc. 

Lời thưa thỉnh của QUan thế âm, một vị cổ phật khác cũng nguyện chúng sanh vô biên chưa thành phật thì bản thân sẽ không làm phật. Không phải quan âm không biết, mà hỏi vì những người còn chịu khổ.

Đc Pht bo B Tát Quán Thế Âm: “Ông có đi nhân duyên vi thế gii Ta Bà. Nếu hàng tri hoc rng, hoc k nam ngưi n, hoc thn hoc qu, cho đến các chúng sanh ti kh trong Lc Đo nghe danh hiu ca ông, thy hình tưng ca ông, mến tưng đến ông, khen ngi ông, thì nhng chúng sanh y đu nơi Đo Vô Thưng quyết chng còn thi chuyn, thưng đưc sanh vào cõi ngưi, cõi tri, hưng đ s vui vi diu; khi nhân qu sp thành thc lin đưc gp Pht th ký cho. 

Nay ông sn lòng đi t bi, thương xót các chúng sanh cùng Thiên Long Bát B, mà mun nghe Ta tuyên nói nhng s li ích chng th nghĩ bàn ca B Tát Đa Tng. Ông hãy lng nghe, nay Ta s nói rõ.” 

Đức phật ngợi khen quan âm, để quan âm thưa thỉnh phần công đức của địa tạng thực sự rất hợp lý, vì đây là vị phật hiện thân bồ tát, có chí nguyện tương ứng, cũng có năng lực, có lòng từ bi…

Ngài Quán Thế Âm bch rng: Vâng, bch Đc Thế Tôn! Con xin ưa mun nghe. 

Đc Pht bo B Tát Quán Thế Âm: “Trong các thế gii v thu hin ti và v lai, có v thiên nhân nào phưc tri th hưng đã hết, có Ngũ Suy Tưng hin ra, hoc có v phi đa lc nơi chn ác đo; các v thiên nhân đó, hoc nam hoc n, đương lúc tưng suy hin ra, mà hoc thy đưc hình tưng ca B Tát Đa Tng hoc nghe đưc danh hiu ca B Tát Đa Tng, ri mt ln chiêm ngưng mt ln đnh l, thì các v thiên nhân đó đưc phưc tri thêm ln, hưng nhiu s vui sưng, vĩnh vin không phi đa lc vào ba ác đo na; hung chi là đưc thy tưng, đưc nghe tên ca B Tát, ri đem các thc hương hoa, y phc, đ ăn thc ung, vt báu, chui anh lc… mà b thí cúng dưng, thì công đc phưc li có đưc s vô lưng vô biên.” 

Đây là lời dạy cho các vị tiên, các vị trời, ngũ suy tướng là tướng báo cái chết của các vị trời, google.

“Li na, này Quán Thế Âm! Trong các thế gii v thu hin ti và v lai, nếu nhng chúng sanh trong Lc Đo lúc sp mng chung mà đưc nghe mt tiếng danh hiu ca B Tát Đa Tng thoáng qua l tai, thì các chúng sanh đó vĩnh vin không còn phi tri qua ni kh nơi Tam Ác Đo na. 

Hung chi là lúc sp mng chung, cha m cùng hàng quyến thuc đem nhà ca, tài vt, ca báu, y phc v. v… ca ngưi sp chết đó mà đp, v hình tưng ca B Tát Đa Tng, hoc làm cho ngưi bnh lúc chưa chết, đưc mt thy tai nghe, biết rng hàng quyến thuc đem nhà ca, vt báu v. v… vì mình mà đp v hình tưng ca B Tát Đa Tng; ngưi đó nếu do nghip báo phi chu bnh nng, thì nh công đc này lin đưc khi bnh, tui th thêm lâu dài. 

Còn nếu ngưi đó nghip báo sanh mng đã hết, đáng phi chu tt c ti chưng, nghip chưng, và đa vào đưng ác, song nh công đc này nên sau khi mng chung lin đưc sanh vào cõi tri, cõi ngưi, hưng s vui thù thng vi diu, tt c ti chưng đu đưc tiêu tr. 

Sau khi chết, thần thức trú trong trạng thái Bardo- Lympho. Trạng thái này u mê không rõ, trong 49 ngày, nếu như người bifh thường, người cực thiện hoặc cực ác thì không duy trì trạng thái này lâu. Trong trạng thái này tất cả đều hỗn loạn tối đen, có tái hiện nghiệp, tái hiện việc đời trước,… đều là do sự tưởng của linh hồn đó. Vì vậy mà nếu như có duyên với địa tạng bồ tát lúc này, để đức ngài đuổi các oan gia trái chủ, đồng thời nói cho những việc hay việc thiện, thì thần thức của người chết cugnx thay đổi theo, vì thế mà họ được sanh vào cõi tốt lành hơn.

Tham khảo thêm http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/11/su-vi-dieu-cua-phat-phap-than-trung-am-duoc-vang-sanh/

“Li na, này B Tát Quán Thế Âm! Vào đi v lai, nếu có k nam ngưi n nào, hoc lúc còn bú mm, hoc lúc lên ba tui, năm tui, mưi tui tr xung mà chết mt cha m, cho đến chết mt anh em ch em, ngưi đó khi khôn ln thưng nh tưng đến cha m cùng hàng quyến thuc, song không rõ h lc vào chn nào, sanh v thế gii nào, hoc sanh trong cõi tri nào. 

Ngưi đó như có th đp v hình tưng ca B Tát Đa Tng, thm chí nghe danh hiu, mt ln chiêm ngưng mt ln đnh l, trong t mt ngày cho đến by ngày đng thi tht tâm nguyn ban đu mà nghe danh hiu, ngm hình tưng, chiêm l, cúng dưng; thì quyến thuc ca ngưi đó nếu do ác nghip mà b đa vào đưng ác l ra phi chu đến nhiu s kiếp, nay nh công đc đp v hình tưng B Tát Đa Tng và chiêm l ca con cái, anh em ch em, nên lin đưc gii thoát, sanh trong cõi tri cõi ngưi, hưng s vui thù thng vi diu. 

Còn như quyến thuc ca ngưi đó có phưc lc, đã đưc sanh vào cõi tri, cõi ngưi và hưng th s vui thù thng vi diu ri, thì s nh công đc này mà nhân Thánh tăng trưng, hưng vô lưng s vui. 

“Như ngưi đó li có th trong hai mươi mt ngày nht tâm chiêm l hình tưng B Tát Đa Tng và nim danh hiu ca Ngài đ mt vn biến, thì s đưc B Tát hin thân vô biên, mách bo ngưi đó cõi gii mà hàng quyến thuc đã sanh v; hoc trong gic mng, B Tát hin đi thn lc, đích thân dt ngưi đó đến các thế gii đ thy hàng quyến thuc ca mình. 

Phần này là lợi ích cho người đã khuất, nhưng cũng là để dạy dỗ con thơ có hiếu hơn, các mẹ ngẫm kĩ kiểu gì cũng có lúc dùng

Nếu ngưi đó li có th mi ngày đu nim danh hiu B Tát mt ngàn biến, luôn đến mt ngàn ngày, thì ngưi đó s đưc B Tát sai các qu thn và th đa s ti h v trn đi, hin đi y phc thc ăn dư dt, không có các th bnh kh, cho đến các honh s còn không h vào đến ca, hung na là đến nơi thân! Ngưi đó rt ráo s đưc B Tát xoa đnh th ký cho.” 

Đây là bảo vệ hộ trợ từ các thần linh

“Li na, này B Tát Quán Thế Âm! Vào đi v lai, nếu có k thin nam ngưi thin n nào mun phát lòng t rng ln đ cu đ tt c chúng sanh, mun tu Đo B Đ Vô Thưng, mun ra khi Tam Gii; nhng ngưi đó thy hình tưng B Tát Đa Tng cùng nghe danh hiu, ri chí tâm quy y, hoc đem hương hoa, y phc, vt báu, đ ăn thc ung đ cúng dưng chiêm l, thì điu nguyn cu ca các thin nam thin n đó s chóng đưc thành tu, vĩnh vin không b chưng ngi. 

Mình thích gì thì sẽ trở thành cái ấy, ví dụ như con nhỏ mà được gần với phật , bồ tát, thì tâm tính cũng hiền từ ngoan ngoãn… đó là vì gần đèn thì rạng. Việc cúng dường chiêm lễ ngoài vấn đề dâng cúng, thì thực chất là luật hấp dẫn, thu hút những gì tốt đẹp đến với bản thân, đồng thời sau đó, vì sự thay đổi trong tâm mà dẫn đến sự thay đổi trong quả báo, được tốt đẹp hơn.

“Li na, này B Tát Quán Thế Âm! Vào đi v lai, nếu có k thin nam ngưi thin n nào mun cu trăm ngàn vn c điu nguyn, trăm ngàn vn c s vic v hin ti cùng v lai, thì nên ch quy y, chiêm l, cúng dưng, ngi khen hình tưng ca B Tát Đa Tng; thì các điu s nguyn s cu như thế tt đu thành tu c

Nếu li cu mong B Tát Đa Tng, đng đy đ lòng đi t bi, mãi mãi ng h cho mình, thì ngưi đó trong gic chiêm bao lin đưc B Tát xoa đnh th ký cho.” 

Đất là nơi sinh trưởng mọi vật, là nơi nương tựa của mọi vật, là nơi bảo vệ mọi vật và cũng là nơi mọi vật quay về cuối cùng.

“Li na, này B Tát Quán Thế Âm! Vào đi v lai, nếu có ngưi thin nam k thin n nào đi vi kinh đin Đi Tha sanh lòng trân trng thâm sâu, phát tâm không nghĩ bàn mun đc, mun tng, du gp đưc bc minh sư dy bo cho thành thc, song đc ri li quên, tri đến c tháng, c năm vn không đc tng đưc; nhng k thin nam này vì có nghip chưng đi trưc chưa tr sch, cho nên đi vi kinh đin Đi Tha không có tánh đc tng. 

Có bằng tiến sĩ giáo sư chưa chắc hiểu được một câu phật nói cơ bản, là vì cái nhân của phật ít, hoặc bị che mờ bởi các nghiệp xấu từ quá khứ. Những người tụng kinh sẽ có phước là được thông minh, nên có thể áp dụng cách này cho trẻ nhỏ để các em sáng dạ hơn.

“Nhng hng ngưi này, khi nghe danh hiu ca Đa Tng B Tát cùng thy hình tưng ca Đa Tng B Tát, thì nên đem hết bn tâm mà cung kính bày t; ri dùng hương hoa, y phc, đ ăn thc ung, cùng tt c đ chơi cúng dưng B Tát. Li đem mt chén nưc trong đt trưc B Tát mt ngày mt đêm, sau đó chp tay thnh đ ung, mt day v hưng Nam; khi nưc sp vào ming phi chí tâm trnh trng. Ung nưc xong, phi kiêng c ngũ tân, rưu, tht, tà dâm, vng ng và các vic giết hi trong by ngày hoc hai mươi mt ngày. Nhng ngưi thin nam thin n này, trong gic chiêm bao s thy B Tát Đa Tng hin thân vô biên đến ch h mà rưi nưc quán đnh cho. Nhng ngưi này thc dy lin đưc thông minh, các kinh đin mt phen lt vào nhĩ căn thì lin nh mãi, không còn quên mt câu kinh hay mt bài k na! 

“Li na, này B Tát Quán Thế Âm! Vào đi v lai, nếu có nhng ngưi nào ăn mc không đ, cu gì cũng trái nguyn, hoc nhiu bnh tt, hoc nhiu s hung suy, nhà ca không yên n, quyến thuc b phân tán, hoc các honh s c xy đến làm thit thân, khi ng thưng mng thy điu kinh s; nhng ngưi như thế, khi nghe danh hiu ca B Tát Đa Tng, thy hình tưng ca B Tát Đa Tng, mà chí tâm cung kính nim đ mt vn biến, thì nhng s không như ý s tiêu sch ln ln, lin đưc an vui, đ ăn mc dư dt, cho đến trong gic mng thy đu an vui. 

Đây là bồ tát Địa tạng vì các sinh linh mà ban sự vui vẻ an ổn. Vì niệm danh hiệu phật thì được nhiều phước, quỷ thần lại theo hộ vệ , cũng kính trọng, nên thời vận sẽ được thay đổi theo.

“Li na, này B Tát Quán Thế Âm! Vào đi v lai, nếu có ngưi thin nam thin n nào, hoc vì vic làm ăn sinh sng, hoc vì vic công chuyn tư, hoc vì s sanh s t, hoc vì vic khn cp, mà phi vào rng lên núi, qua sông vưt bin, cho đến gp nưc ln hoc đi ngang him đo; ngưi đó trưc tiên nên nim danh hiu ca Đa Tng B Tát mt vn biến, thì đi qua nơi nào cũng có các v qu thn h v, đi đng nm ngi mãi mãi đưc an lc, cho đến du gp cp, sói, sư t… cùng tt c mi th đc hi, cũng đu không th làm thương tn đến đưc. 

Quan Âm Nam Hải (tức Biển Đông Việt Nam) chuyên cứu vớt chúng sanh tội khổ gặp khổ trên biển, nên người đi biển hay niệm quan âm, ngài Địa tạng chuyên rừng núi… nói vậy nhưng các ngài cugnx sẽ hộ trợ nếu chúng ta đi đường hiểm, bất kể đường núi hay đường biển, chỉ cần tin tưởng một lòng thì sẽ được cứu.

Đc Pht bo B Tát Quán Thế Âm: “B Tát Đa Tng có đi nhân duyên vi cõi Diêm Phù Đ. Nếu nói v nhng vic li ích nh đưc thy, đưc nghe ca chư chúng sanh, thì trong c trăm ngàn kiếp cũng không th nói hết đưc. 

Vì thế, này Quán Thế Âm! Ông hãy dùng thn lc mà lưu b kinh này, làm cho chúng sanh thế gii Ta Bà trong trăm ngàn vn kiếp luôn đưc hưng s an lc. 

By gi Đc Thế Tôn nói k rng: 

“Ta xem Đa Tng sc oai thn, 

Hng hà sa kiếp nói chng cùng. 

Thy, nghe, mt nim chiêm ngưng l

Li ích tri, ngưi vô lưng s

Hoc nam, hoc n, hoc rng, thn, 

Báo tn s sa vào đưng ác, 

Chí tâm quy y thân Đi Sĩ

Th mng chuyn tăng, ti chưng tr. 

“Tr thơ sm mt tình ph mu, 

Chng rõ thn hn lc nơi đâu, 

Anh em ch em cùng thân thuc, 

Sanh trưng đến nay chng biết nhau. 

Hoc nn hoc v hình Đi Sĩ

Cm thương chiêm l chng mun ri, 

Hăm mt ngày luôn nim danh hiu, 

B Tát tt hin thân vô biên, 

Ch rành quyến thuc nơi nao, 

Du sa ác thú cũng ra mau; 

Nếu đưc sơ tâm chng thi tht, 

Lin đng xoa đnh, th Thánh ký.” 

“B Đ vô thưng mun tu hành, 

Thm chí lìa xa kh Tam Gii, 

Ngưi này đã phát đi bi tâm, 

Trưc nên chiêm l tưng Đi Sĩ

Hết thy nguyn ưc chóng thành tu, 

Nghip chưng vĩnh vin chng ngăn đng. 

Có ngưi phát tâm tng kinh đin, 

Mun đ qun mê vưt b ngn, 

Du lp th nguyn chng nghĩ bàn, 

Đc ri lin quên, luôn sót mt. 

Ngưi này nghip chưng khiến u mê, 

Hc Đi Tha kinh chng nh đưc. 

Cúng dưng Đa Tng vi hương hoa, 

Y phc, ung ăn, cùng nga c

Bày chén nưc trong trưc Đi Sĩ

Cách mt ngày sau bưng ly ung. 

Sanh lòng trân trng, c ngũ tân, 

Rưu, tht, tà dâm, cùng vng ng

Hăm mt ngày lin ch sát sanh, 

Chí tâm nh tưng Đi Sĩ danh. 

Trong mng tt thy thân vô biên, 

Thc gic nhĩ căn lin lanh li, 

Đi Tha kinh giáo nghe qua tai, 

Sut ngàn vn đi mãi chng quên. 

Chính nh Đi Sĩ bt tư nghì, 

Thm giúp ngưi kia đưc hu tài.” 

“Chúng sanh nghèo kh li bnh tt, 

Nhà ca hung suy, quyến thuc lìa, 

Ng mê mng m không an gic, 

Cu chi cũng hng, chng toi lòng, 

Chí tâm chiêm l tưng Đa Tng, 

Tt c vic ác thy tiêu tr

Cho đến mng m đu an n, 

Qu thn ng h, dư ăn mc. 

Mun vào núi rng, qua sông bin, 

Cm thú đc d cùng ngưi ác, 

Ác thn, ác qu, vi ác phong, 

Hết thy tai nn, mi kh não, 

Ch cn chiêm l cùng cúng dưng, 

Đa Tng B Tát Đi Sĩ tưng, 

Núi rng bin c du có vào, 

Tt c s ác đu tiêu sch. 

Quán Âm hãy lng nghe Ta nói, 

Đa Tng vô tn không nghĩ bàn, 

Trăm ngàn muôn kiếp chng k xiết, 

Rng tuyên Đi Sĩ sc như vy! 

Như ngưi nghe đến Đa Tng danh, 

Thm chí thy hình cùng chiêm l

Hương hoa, thc phm, và y phc, 

Cúng dưng trăm ngàn hưng diu lc. 

Nếu đem hi hưng khp Pháp Gii, 

Rt ráo thành Pht, thoát sanh t

Vì thế, Quán Âm, ông hãy nên, 

Bo khp Hng sa các cõi nưc! 

Địa tạng Bồ tát Bổn thệ Lực kinh – Chương 11

Posted in Baby by Peony Hằng Phương on 25 Tháng Mười Hai 2014

Phẩm Thứ Mười Một

ĐỊA THẦN HỘ PHÁP

Lúc đó Kiên Lao Ða Thn bch cùng Ðc Pht rng: “Bch Ðc Thế Tôn! T trưc đến nay, con tng chiêm ngưng đnh l vô lưng B Tát Ma Ha Tát, đu là nhng bc đi thn thông trí hu không th nghĩ bàn, qung đ chúng sanh. Ða Tng B Tát Ma Ha Tát đây so vi chư B Tát, thì th nguyn thâm trng. 

Bch Ðc Thế Tôn! B Tát Ða Tng đây có đi nhân duyên vi cõi Diêm Phù Ð. Như các ngài Văn Thù, Ph Hin, Quán Âm, Di Lc cũng hóa hin trăm ngàn thân hình đ đ Lc Ðo, nhưng nguyn ca các ngài còn có lúc hoàn mãn; còn B Tát Ða Tng đây phát th nguyn giáo hóa tt c chúng sanh trong Lc Ðo, tri đến kiếp s như s cát ca trăm ngàn c sông Hng.” 

Lời tán dương của Kiên Lao địa thần – vị thần đất Kiên cường và lao khó, vị thần nhận định rằng việc bồ tát Địa tạng muốn làm khó khăn hơn rất nhiều lần các vị bồ tát khác, vì phải xông vào những nơi nguy hiểm, u tối nhất.

“Bch Ðc Thế Tôn! Con xem xét chúng sanh đi hin ti và v lai, nơi ch sch s phương Nam trong cuc đt mình trú ng, mà dùng đt, đá, tre, g dng ct cái khám hoc cái tht; trong đó có th tô v cho đến dùng vàng, bc, đng, st làm hình tưng Ða Tng B Tát, đt hương cúng dưng, chiêm l, ngi khen, thì ngay ch nhng ngưi đó s đưc mưi điu li ích. Nhng gì là mưi? 

Mt là đt đai mu m

Hai là nhà ca yên n mãi mãi; 

Ba là ngưi đã mt đưc sanh thiên; 

Bn là ngưi hin còn đưc tăng tui th

Năm là mi mong cu đu đưc toi ý; 

Sáu là không có tai ha v nưc và la; 

By là tr sch vic hư hao; 

Tám là dt hn ác mng; 

Chín là ra vào đu có thn theo h v

Mưi là thưng gp nhân Thánh.” 

Cách thức thờ phụng hình tượng của bồ tát địa tạng- vị bồ tát ở hướng Nam

“Bch Ðc Thế Tôn! Chúng sanh trong đi v lai cùng hin ti, nếu có th nơi mình trú ng mà làm ra s cúng dưng như thế, thì s đưc s li ích như vy.” 

Li bch cùng Ðc Pht rng: “Bch Ðc Thế Tôn! Trong đi v lai, như có ngưi thin nam k thin n nào, nơi mình cư ng mà có kinh đin này cùng hình tưng ca B Tát, ngưi đó li có th đc tng kinh đin này và cúng dưng hình tưng ca B Tát, thì con thưng ngày đêm dùng thn lc ca mình h v ngưi đó, cho đến tt c ác s, các nn nưc, la, trm cưp, và các tai ha bt trc ln nh thy đu tiêu sch.” 

Khi trì tụng kinh này, thì sẽ luôn có các quỷ thần hộ vệ, đất đai khu vực đó sẽ được an ổn yên vui.

Ðc Pht bo Kiên Lao Ða Thn rng: “Thn lc rng ln ca ông, các thn khác ít ai bng. Vì c sao? Vì đt đai trong cõi Diêm Phù đu nh ông h tr; cho đến c, cây, cát, đá, lúa, mè, tre, lau, go thóc, ca báu … t đt mà có, đu nh nơi sc ca ông c

Ông li luôn khen ngi nhng s li ích ca B Tát Ða Tng, thì công đc và thn thông ca ông s trăm ngàn phn tri hơn ca các đa thn bình thưng. 

Phật nói về công đức giúp người cung kính cúng dường Địa tạng, bảo hộ người đó của một vị thần, đây cũng là lời nhắc với các vị thần thổ địa trong mảnh đất của người nào đọc trì tụng kinh này phải hỗ trợ người tụng niệm. Trong việc sinh sản, phần nhiều sự an ổn phải do các thần thổ địa giữ, không cho các dạng ma quỷ đến quấy phá, trong việc tang gia, sức khỏe cũng như vậy.

Trong đi sau, như có k thin nam ngưi thin n nào cúng dưng B Tát cùng đc tng kinh đin này, dù ch y theo mt vic trong Kinh Ða Tng Bn Nguyn mà tu hành, thì ông nên dùng thn lc ca mình mà ng h, ch đ mi tai hi cùng s không va ý lt vào tai ngưi đó, hung na là đ cho phi chu đng. 

Chng phi ch riêng mình ông h trì ngưi đó, mà cũng có hàng quyến thuc ca Phm Vương, Ðế Thích, và quyến thuc ca chư thiên ng h ngưi đó na! 

Ti sao ngưi đó li đưc chư hin thánh ng h như thế? y đu do chiêm l hình tưng ca B Tát Ða Tng cùng đc tng Kinh Bn Nguyn này, nên t nhiên đưc rt ráo xa lìa bin kh, chng đưc Niết Bàn yên vui, vì thếđưc s ng h ln lao.” 

Đọc kinh Bổn nguyện, tự các mẹ thấy được sẽ an ổn vui vẻ nếu đọcvới niềm tin chí thành, với tâm mong cầu học phật… đầu tiên là người đọc được hưởng sự an ổn vui vẻ đó, sau đó đối với những thần linh trong đất nhà mình, rồi vong linh tiên tổ… đều được hiểu, được nghe qua sự hồi hướng của các mẹ, thai nhi cũng vậy. Rồi từ những gì mình biết, mình cảm nhận, sẽ thúc đẩy các hành vi tốt đẹp, nên chúng ta được sự ủng hộ của các thần linh.

Địa tạng Bồ tát Bổn thệ lực kinh – Chương 10

Posted in Baby by Peony Hằng Phương on 25 Tháng Mười Hai 2014

Kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Thiển Thích

Quyển Hạ

Phẩm Thứ Mười

NHÂN DUYÊN VÀ SỰ SO SÁNH CÔNG ÐỨC BỐ THÍ

Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật

Lúc đó, Ða Tng B Tát Ma Ha Tát nương oai thn ca Ðc Pht, t ch ngi đng dy, qu gi, chp tay bch Pht rng: “Bch Ðc Thế Tôn! Con xem xét chúng sanh trong nghip đo, so sánh v s b thí thì có nh có nng. Có ngưi hưng phưc trong mt đi; có ngưi hưng phưc trong mưi đi; có ngưi hưng phưc li ln trong trăm đi, ngàn đi. Nhng vic này là như thế nào? Cúi xin Ðc Thế Tôn ch dy cho con rõ.” 

Như vậy phần này sẽ nói về phước đức, nói rõ cách tu hành như thế nào để có được nhiều lợi ích

By gi, Ðc Pht bo B Tát Ða Tng rng: “Nay Ta trong toàn th chúng hi nơi cung tri Ðao Li này, ging v s so sánh công đc khinh trng ca vic b thí Diêm Phù Ð. Ông phi lng nghe, Ta s vì ông mà nói!” 

B Tát Ða Tng bch Pht rng: “Con đang hoài nghi vic y, nên rt mun đưc nghe.” 

Bồ Tát Địa Tạng đã giáo hóa chúng sinh bao nhiêu lâu, đương nhiên hiểu các việc phước đức, việc muốn được nghe không phải do hoài nghi, mà là vì bồ tát đại diện cho chúng ta, nhận lấy cái danh khiêm tốn muốn học hỏi, nói lên những thắc mắc của chúng ta.

Ðc Pht bo B Tát Ða Tng rng: “ cõi Nam Diêm Phù Ð, có các Quc Vương, hàng T Ph, Ði Thn, Ði Trưng Gi, Ði Sát Li, Ði Bà La Môn v.v… gp nhng k bn cùng thp kém nht, c đến nhng k gù lưng, tàn phế, ngng, câm, điếc, ngu si, không mt, nhng ngưi không đưc vn toàn như thế; khi các Ði Quc Vương đó mun b thí và nếu có th đ lòng đi t bi, mm cưi h mình, t tay b thí cùng khp hoc sai bo ngưi khác b thí, li dùng li ôn hòa, du dàng an i; thì các Quc Vương đó s đưc phưc li bng phưc li ca công đc cúng dưng cho chư Pht nhiu như s cát mt trăm sông Hng . 

Vì c gì? Bi các Quc Vương đó đã phát tâm đi t bi đi vi nhng k bn cùng thp kém nht cùng nhng ngưi khuyết tt kia, cho nên đưc qu báo phưc li như thế, trong trăm ngàn đi thưng đưc đy đ nhng đ tht bo, hung là nhng th th dng như y phc, đ ăn thc ung!” 

  1. Lòng từ bi 2. tâm bình đẳng tạo nên quả báo tốt lành muôn vàn lần trội hơn

“Li na, này Ða Tng! Trong đi v lai, nếu có các Quc Vương cho đến hàng Bà La Môn v.v… gp chùa tháp th Pht, hoc hình tưng Pht, cho đến tưng B Tát, Thanh Văn hoc Bích Chi Pht, bèn đích thân thu xếp sa sang, cúng dưng, b thí, thì các Quc Vương đó s đưc trong ba kiếp làm thân Ðế Thích, th hưng s vui sưng thù thng, vi diu. Nếu có th đem phưc li b thí này hi hưng cho Pháp Gii, thì các Ði Quc Vương đó, trong mưi kiếp thưng đưc làm v Ði Phm Thiên Vương. 

Tại sao lại có sự khác biệt như thế, vì ích lợi được tạo ra. Đây chúng ta có thể hiểu giống như đang đi đầu tư vào các việc kinh doanh khác nhau, nếu đầu tư trúng vào các việc kinh doanh tốt lành, thì sẽ nhậnđược nhiều lãi hơn. Các vị phật, bồ tát, đều vì lợi ích sinh linh mà hành động, nên phước đức lớn hơn, vì thế cúng dường họ sẽ nhận lợi ích lớn hơn. Về các phép bố thí thì các bạn tham khảo thêm về cách thức bố thí , các kinh nói rất rõ bố thí phải có tâm thái thế nào, bố thí thế nào

Li na, này Ða Tng! Trong đi v lai, nếu có các Quc Vương cho đến hàng Bà La Môn v.v…, gp tháp miếu ca chư Pht thu trưc, hoc c kinh đin, hình tưng b hy hoi, rách nát, lin có th phát tâm tu b li. Các Quc Vương đó, hoc t mình lo liu sa sang, hoc khuyến hóa ngưi khác, thm chí c trăm ngàn ngưi cùng b thí đ kết Pháp duyên; thì các v Quc Vương đó trong trăm ngàn đi thưng đưc làm thân Chuyn Luân Vương, còn nhng ngưi cùng chung làm vic b thí đó, trong trăm ngàn đi thưng đưc làm vua các nưc nh

Phần bố thí này phước đức có khác, các mẹ đọc kỹ thêm.

Nếu li có th trưc chùa tháp mà phát tâm hi hưng, thì các Quc Vương cho đến nhng ngưi đó, thy đu thành Pht Ðo, bi qu báo y là vô lưng vô biên.” 

Hồi hướng cũng là một việc cần nghiên cứu kỹ, vì nếu đọc tụng kinh này, mà hồi hướng cho em bé hoặc người thân thì người được hồi hướng sẽ có lợi ích, nhưng nếu hồi hướng cho toàn bộ sinh linh, thì công đức đọc kinh sẽ được nhân lên với sốlần tương tự như với số sinh linh đó. Nếu hồi hướng cho toàn pháp giới, thì đó là món quà của tâm chia sẻ. Chính vì vậy mà nên nguyện cho toàn bộ công đức tu tập của ngày hôm nay, quá khứ và tương lai cho toàn bộ chúng sinh, nguyện đồng thành phật đạo. … và thêm lời nguyện gì khác thì tùy các mẹ.

Ở trong phần luận về các kiếp quá khứ của Địa tạng vương bồ tát, thì thấy rằng việc nguyện có năng lực cực lớn, khi thánh nữ, khi Quang Mục cầu xin và nguyện thệ… cho mẹ mình thì bao giờ cũng có lời nguyện tiếp theo đó

“Li na, này Ða Tng! Trong đi v lai, như có các v Quc Vương cùng hàng Bà La Môn v.v…, gp nhng ngưi già yếu, tt bnh và k ph n sinh đ, nếu trong mt nim mà đy đ lòng đi t, đem thuc men, đ ăn thc ung, mn chiếu… b thí cho, khiến cho h đưc an vui, thì phưc li đó không th nghĩ bàntrong mt trăm kiếp thưng đưc làm Thiên Ch tri Tnh Cư, trong hai trăm kiếp thưng đưc làm Thiên Ch cõi Lc Dc Thiên và rt ráo s đưc thành Pht, vĩnh vin không còn đa vào ác đo, thm chí trong trăm ngàn đi, tai không h nghe đến tiếng kh

Lòng thiện chính là cái nhân của hạnh phúc, cho một thì được lại gấp nhiều lần.

Li na, này Ða Tng! Trong đi v lai, như có các v Quc Vương cùng hàng Bà La Môn v.v…, có th làm nhng vic b thí như thế, s đưc vô lưng phưc lành. Nếu li có th đem hi hưng, thì không k là nhiu hay ít, rt ráo đu s thành Pht; hung gì là nhng qu báo Thích, Phm, Chuyn Luân! Vì thế, này Ða Tng, ông nên khuyến hóa chúng sanh đu phi hc theo như thế!” 

Lại nói về chủng tử phật được gieo trong thức, khi có cơ hội hạt giống đó sẽ nảy mầm, nên chỉ một niệm hồi hướng về giác ngộ thì trải qua nhiều đời nhiều kiếp, dù có quên, thì sẽ có lúc hạt giống gặp đất lành và trổ quả.

“Li na, này Ða Tng! Trong đi v lai, nếu có k thin nam ngưi thin n nào trong Pht Pháp mà gieo trng chút ít thin căn chng bng my lông, si tóc, ht cát, ht bi, thì phưc li đưc th hưng s không th ví d thế nào cho đưc. 

Niệm một câu A di đà phật, hiện đời có thể chưa thành phật, nhưng chủng tử đó hoàn toàn không mất. phần phước lợi thọ hưởng ở đây bao gồm các phước lợi tương lai do hạt giống lành phật pháp đem lại, ngày càng nhân lên không có giới hạn nên nói không ví dụ được là hoàn toàn đúng.

Li na, này Ða Tng! Trong đi v lai, nếu có k thin nam ngưi thin n nào gp hình tưng Pht, hình tưng B Tát, hình tưng Bích Chi Pht, hình tưng vua Chuyn Luân mà b thí cúng dưng, thì s đưc vô lưng phưc báo, thưng cõi ngưi, cõi tri, hưng s vui thù thng, vi diu. Như có th đem hi hưng cho Pháp Gii, thì phưc li ca ngưi y s không th ví d thế nào cho đưc.

Hình tượng Phật, cũng có năng lượng, đây là khẳng định của bên khí công. Việc nhớ nghĩ chiêm lễ, các bồ tát, chư phật đều biết, đều cảm, đều thấy rõ ràng. Các ngài cảm nhận không phải bằng các giác quan như chúng ta, mà bằng chân tâm thường hằng, phần này giáo lý đại thừa có nói mà nó phức tạp quá, bản thân mình cũng chưa ở trong cảnh giới cao cấp vậy nên không thể nói được. Chỉ biết rằng các bạn tụng một câu thì phật biết một câu, tụng với tâm nào các phật đều biết, không lừa dối được. Đồng thời các bạn cũng là những vị phật sẽ thành, phật tiềm năng, có đầy đủ khả năng, tụng kinh không phải chỉ cho người khác, mà là cho chính các bạn.

Li na, này Ða Tng! Trong đi v lai, nếu có k thin nam ngưi thin n nào gp kinh đin Ði Tha, hoc nghe thy mt bài k, mt câu kinh, ri phát tâm ân cn trân trng, cung kính ngi khen, b thí cúng dưng, thì ngưi y s đưc đi qu báo vô lưng vô biên; nếu có th đem hi hưng cho Pháp Gii, thì phưc báo này s không th ví d thế nào cho đưc.” 

ở các chương trước, ngài D

“Li na, này Ða Tng! Trong đi v lai, như có k thin nam ngưi thin n nào gp chùa tháp th Pht và kinh đin Ði Thanếu còn mi thì b thí cúng dưng, chiêm ngưng, l ly, khen ngi, chp tay cung kính; nếu đã cũ k hoc hư hoi thì sa sang tu b, hoc riêng mình phát tâm, hoc khuyên nhiu ngưi khác cùng phát tâm. Như nhng ngưi này, trong ba mươi đi thưng đưc làm vua các nưc nh; còn v Ðàn Vit thì thưng làm Luân Vương, li dùng thin pháp mà giáo hóa các vua nưc nh

Lại nữa, này Ðịa Tạng! Trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nào ở trong Phật Pháp đã gieo trồng thiện căn—hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là tu bổ chùa tháp, hoặc sửa sang kinh điển, cho đến chừng bằng một mảy lông, một hạt bụi, một hạt cát, một giọt nước…; những thiện sự như thế mà đều có thể đem hồi hướng cho Pháp Giới, thì công đức của người này sẽ là trong trăm ngàn đời đều được hưởng sự vui sướng vi diệu, tối thượng.

Còn như ch hi hưng cho thân quyến trong gia đình hoc cho li ích ca riêng mình, thì qu báo là s đưc hưng s vui sưng trong ba đi, c thí x mt thì đưc báo đáp vn ln tri hơn. 

Bố thí với cái tâm thế nào thì ra kết quả như thế ấy. Nếu bố thí và cho luôn cả công đức từ sự bố thí ấy, thì đạt được hiệu dụng nhiều lần lớn trội hơn.

http://www.tuthienduyenlanh.com/tu-sach-duyen-lanh/ba-gia-ban-cai-ngheo.247.html

Cho nên, này Ðịa Tạng! Những nhân duyên của sự bố thí là như thế!”

Địa tạng Bồ tát bổn thệ lực kinh – Chương 9

Posted in Baby by Peony Hằng Phương on 25 Tháng Mười Hai 2014

Phẩm Thứ Chín

XƯNG DANH HIỆU CHƯ PHẬT

Lúc đó, Ða Tng B Tát Ma Ha Tát bch cùng Ðc Pht rng: “Bch Ðc Thế Tôn! Nay con vì chúng sanh đi sau mà din nói v s li ích, làm cho h trong lúc sanh cùng lúc t đu đưc nhng li ích ln lao. Cúi xin Ðc Thế Tôn lng nghe điu con nói.” 

Trong phần này, đức Địa tạng tự mình muốn nói vì lợi ích của các sinh linh.

Ðc Pht bo B Tát Ða Tng rng: “Nay ông mun khi lòng t bi, cu vt tt c chúng sanh ti kh trong Lc Ðo mà din nói s chng th nghĩ bàn. Bây gi chính đã phi lúc, ông nên nói ngay đi, Ta sp sa vào Niết Bàn ri! Ông hãy sm hoàn tt li nguyn đó, thì Ta cũng không còn phi lo nghĩđến tt c chúng sanh hin ti và v lai na.”

Phật nói kinh này trước khi nhập diệt, ngài dùng 3 tháng trái đất để bay lên cung trời Đao Lợi để nói kinh.

B Tát Ða Tng bch cùng Ðc Pht rng: “Bch Ðc Thế Tôn! Vô lưng a-tăng-k kiếp v thu quá kh, có đc Pht ra đi hiu là Vô Biên Thân Như Lai. Như có ngưi nam ngưi n nào nghe đến danh hiu ca Ðc Pht này mà tm thi sanh lòng cung kính, thì lin đưc vưt thoát ti nng sanh t trong bn mươi kiếp; hung là v đp hình tưng, cúng dưng, tán thán! Ngưi này s đưc vô lưng vô biên phưc báo.” 

“Li vô s kiếp nhiu như cát sông Hng v thu quá kh, có đc Pht ra đi hiu là Bo Tánh Như Lai. Như có ngưi nam ngưi n nào nghe đến danh hiu ca Ðc Pht này và trong khonh khc bng khy móng tay lin phát tâm quy y, ngưi đó s vĩnh vin không còn thi chuyn nơi Ðo Vô Thưng.

Li v thu quá kh, có đc Pht ra đi hiu là Ba Ðu Ma Thng Như Lai. Như có ngưi nam ngưi n nào nghe đến danh hiu ca Ðc Pht này thoáng qua l tai, ngưi đó s đưc mt ngàn ln sanh trong Lc Dc Thiên, hung chi là chí tâm xưng nim!”

“Li không th nói hết, không th nói hết a-tăng-k kiếp v thu quá kh, có đc Pht ra đi hiu là Sư T Hng Như Lai. Như có ngưi nam ngưi n nào nghe đến danh hiu ca Ðc Pht này mà nht nim quy y, ngưi y s đưc gp vô lưng chư đc Pht xoa đnh th ký cho. 

Li v thu quá kh, có đc Pht ra đi hiu là Câu Lưu Tôn Pht. Như có ngưi nam ngưi n nào nghe đến danh hiu ca Ðc Pht này mà chí tâm chiêm l hoc li tán thán, ngưi y nơi pháp hi ca mt ngàn đc Pht trong thi Hin Kiếp s làm v Ði Phm Vương, đưc th thưng ký. 

Li v thu quá kh, có đc Pht ra đi hiu là T Bà Thi Pht. Như có ngưi nam ngưi n nào nghe đến danh hiu ca Ðc Pht này, thì vĩnh vin không đa vào ác đo, thưng đưc sanh vào chn tri, ngưi, hưng s vui thù thng vi diu. 

Li vô lưng vô s kiếp nhiu như cát sông Hng v thu quá kh, có đc Pht ra đi hiu là Bo Thng Như Lai. Như có ngưi nam ngưi n nào nghe đến danh hiu ca Ðc Pht này, thì s không bao gi b đa vào ác đo, mà thưng trên cõi tri, hưng s vui thù thng vi diu. 

Li v thu quá kh, có đc Pht ra đi hiu là Bo Tưng Như Lai. Như có ngưi nam ngưi n nào nghe đến danh hiu ca Ðc Pht này bèn sanh lòng cung kính, thì ngưi y không bao lâu s đc qu A La Hán. 

Li vô lưng vô s kiếp v thu quá kh, có đc Pht ra đi hiu là Ca Sa Tràng Như Lai. Như có ngưi nam ngưi n nào nghe đến danh hiu ca Ðc Pht này, thì s siêu thoát ti sanh t trong mt trăm đi kiếp.”

“Li v thu quá khđc Pht ra đi hiu là Ði Thông Sơn Vương Như Lai. Như có ngưi nam ngưi n nào nghe đến danh hiu ca Ðc Pht này, thì ngưi y s đưc gp chư Pht nhiu như cát sông Hng rng thuyết giáo pháp cho và thành tu Ðo B Ð

Li v thu quá kh có Ðc Tnh Nguyt Pht, Ðc Sơn Vương Pht, Ðc Trí Thng Pht, Ðc Tnh Danh Vương Pht, Ðc Trí Thành Tu Pht, Ðc Vô Thưng Pht, Ðc Diu Thanh Pht, Ðc Mãn Nguyt Pht, Ðc Nguyt Din Pht, và các đc Pht như thế không th nói hết đươc. 

Bch Ðc Thế Tôn! Tt c chúng sanh trong thi hin ti cùng v lai, hoc tri hoc ngưi, hoc nam hoc n, ch nim đưc danh hiu ca mt đc Pht thôi, thì s đưc vô lưng công đc, hung là nim đưc nhiu danh hiu! Nhng chúng sanh đó lúc sanh lúc t đu đưc li ích ln lao, cui cùng không phi đa vào ác đo.

Như có ngưi nào sp mng chung, hàng quyến thuc trong nhà dù ch mt ngưi, vì ngưi bnh đó mà ct cao tiếng nim mt danh hiu Pht, thì ngưi sp chết đó, tr năm ti Vô Gián, còn các nghip báo khác đu đưc tiêu tan. 

Năm ti Vô Gián kia du rt nng n, tri qua c kiếp không đưc ra khi, nhưng nh lúc lâm chung đưc ngưi khác vì mình mà xưng nim danh hiu ca Pht, cho nên nhng ti đó cũng ln ln tiêu sch; hung h chúng sanh t xưng t nim, tt s đưc vô lưng phưc báo, tr dit vô lưng nghip ti.” 

Phần này nói về công đức trong việc ngợi ca, cúng dường dù chỉ là cái tên của các đức Phật. Thật là khó tin khi chỉ cần biết cái tên là có thể cứu vớt được khỏi các nghiệp ác. Ở đây hiểu một phần là do oai lực của các đức phật, phần khác chính là vì mỗi danh hiệu của phật đều đầy đủ trí huệ trong đó. Bản thân mình chỉ cần mỗi ngày nghĩ tới các việc tốt thì cũng có việc tốt tới rồi.

Hết quyển Trung

%d bloggers like this: